Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1276/2.12.1994 Διαδικασία είσπραξης των πάσης φύσεως εσόδων του ΕΟΦ από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες και διαδικασία επιστροφής των αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων και λοιπών περιπτώσεων επιστροφών

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1276/2.12.1994
Διαδικασία είσπραξης των πάσης φύσεως εσόδων του ΕΟΦ από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες και διαδικασία επιστροφής των αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων και λοιπών περιπτώσεων επιστροφών


ΠΟΛ.1276/2.12.1994 Διαδικασία είσπραξης των πάσης φύσεως εσόδων του ΕΟΦ από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα, 2 Δεκεμβρίου 1994
Αρ. Πρωτ.:1136285/10380-25/0016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η.Π.6.12.1994/ΒΣ
1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
α) ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π.
Δ/ΝΣΗ 16η (ΕΙΣΠΡ.ΔΗΜ.ΕΣΟΔΩΝ)
β) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Γ.Λ.Κ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 20Η (Προϋπολογισμού)
2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

ΠΟΛ 1276

ΘΕΜΑ: Διαδικασία είσπραξης των πάσης φύσεως εσόδων του ΕΟΦ από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες και διαδικασία επιστροφής των αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων και λοιπών περιπτώσεων επιστροφών.

Εχοντας υπόψη:

1. Το Ν.1316/83 "Ιδρυση, Οργάνωση και αρμοδιότητες του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ)" κ.λπ.
2. Το άρθρο 40 του Ν.2065/1992 (ΦΕΚ 113 Α'92) με το οποίο καταργήθηκε από της ισχύος της η παράγραφος 1 του άρθρου 55 του Ν.2000/1991 (ΦΕΚ 206 Α'91) και αντικαταστάθηκε η παράγραφος 6 του άρθρου 6 του Ν.1965/91 (ΦΕΚ 146 Α'91) από την παράγραφο 4 του άρθρου 40 του Ν.2065/1992 από της ισχύος της.
3. Τα αριθ. Α4/1192/5.8.83 και Α4/1263/86 έγγραφα του Υπ. Εμπορίου περί ανακοινώσεως των συντελεστών νομοθετημένων επιβαρύνσεων που εμπεριέχονται στις τιμές των φαρμάκων.
4. Την αριθ. 0-675/10/15.7.92 (ΘΕΜΑ: Θ-89) πρόταση του ΔΣ του ΕΟΦ.
5. Την αριθ. 1079647/8351/25/0016/16.6.92 (ΦΕΚ 607 Β'92) κοινή απόφασή μας.
6. Την αριθ. 0-616/16.6.93 (ΘΕΜΑ: Θ-53) πρόταση του ΔΣ του ΕΟΦ.


Αποφασίζουμε:

1. Η περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 5 της αριθ. 1079647/8351-25/0016/16.9.92 απόφασής μας εφαρμόζεται στην περίπτωση της παράδοσης φαρμάκων προς τις λοιπές χώρες εκτός από αυτές της ΕΟΚ.

2. Για την επιστροφή της εισφοράς 15% της παράδοσης φαρμάκων προς τις χώρες της ΕΟΚ οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις προσκομίζουν στον ΕΟΦ εκτός από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στις υποπεριπτώσεις Ι και ΙΙ της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 5 της αριθ. 1079647/8351-25/0016/16.9.92 απόφασής μας και τα κατωτέρω δικαιολογητικά:
α) Τιμολόγιο εξαγωγής (ενδοκοινοτικής παράδοσης) θεωρημένο από τη μεσολαβούσα τράπεζα στο οποίο θα αναγράφονται, εκτός των άλλων στοιχείων:
- ο ΑΦΜ/ΦΠΑ του αγοραστή
- ο τόπος εγκατάστασης αυτού
- ο τόπος παράδοσης των φαρμάκων
- η ένδειξη "χωρίς εισφορά 15%"

β) Αντίγραφο του οικείου παραστατικού της τράπεζας που τυχόν μεσολαβεί.
γ) Τα σχετικά φορτωτικά έγγραφα (φορτωτική μεταφορέα ή τιμολόγιο διαμεταφορέα) από τα οποία να αποδεικνύεται η μεταφορά ή η αποστολή των φαρμάκων στο άλλο κράτος μέλος.
δ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο της ενδιαφερόμενης επιχείρησης, με την οποία θα βεβαιώνεται ότι τα εξαχθέντα φάρμακα που αναφέρονται στα συγκεκριμένα τιμολόγια εξαγωγής είναι παρασκευασμένα στην Ελλάδα, η πραγματοποίηση της συγκεκριμένης συναλλαγής και κατά συνέπεια η μη ακύρωση μερική ή ολική της αγοραπωλησίας και η επαλήθευση του ΑΦΜ/ΦΠΑ του αγοραστή μέσω του συστήματος VIES.
ε) Εγγραφή της συγκεκριμένης πράξης στον ανακεφαλαιωτικό πίνακα ενδοκοινοτικών παραδόσεων της οικείας περιόδου.

3. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αφορά τις παραδόσεις φαρμάκων στις Χώρες της ΕΟΚ από 1 Ιανουαρίου 1993 και μετά.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης