1084127/1635/Α0012/4.10.2007

Φορολογική μεταχείριση ποσών που επιστρέφουν οι εταιρείες στους δικαιούχους σε περίπτωση διακοπής ασφαλιστηρίων συμβολαίων.

4 Οκτ 2007

Taxheaven.gr
Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2007
Αριθμ. Πρωτ.: 1084127/1635/Α0012

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση ποσών που επιστρέφουν οι εταιρείες στους δικαιούχους σε περίπτωση διακοπής ασφαλιστηρίων συμβολαίων.

Απαντώντας στην αίτησή σας και κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του ν.2238/1994 και της παραγράφου 2 του άρθρου 54 του ίδιου νόμου εισόδημα από κινητές αξίες είναι αυτό που αποκτάται κάθε οικονομικό έτος από κάθε δικαιούχο κινητών αξιών το οποίο προκύπτει μεταξύ άλλων από την υπεραπόδοση επενδύσεων των μαθηματικών αποθεμάτων, που σχηματίζονται με τις διατάξεις του ν.δ.400/1970 (ΦΕΚ 22Α) για ασφαλίσεις ζωής. Για το προηγούμενο εισόδημα παρακρατείται φόρος με συντελεστή δέκα πέντε (15%), εξαντλούμενης της φορολογικής υποχρέωσης του δικαιούχου για τα εισοδήματα αυτά. Με την αυτοτελή αυτή φορολόγηση της υπεραπόδοσης επενδύσεων μαθηματικών αποθεμάτων, εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων και δεν υπάρχει άλλη φορολογική επιβάρυνση του ποσού που θα λάβουν, είτε αυτό καταβληθεί εφάπαξ, είτε με τη μορφή περιοδικών παροχών (συντάξεων). Η παρακράτηση ενεργείται κατά την καταβολή ή την εγγραφή τους σε πίστωση του δικαιούχου ή την εγγραφή αυτών στον οικείο λογαριασμό των βιβλίων της ασφαλιστικής εταιρίας, (παρ.5 περ.β' αρ. 54 Κ.Φ.Ε.).

2. Επίσης, με βάση τις διατάξεις της περίπτωσης α' της παρ.2 του άρθρου 19 του ν.2238/1994 για κάλυψη τεκμηρίου ο φορολογούμενος δύναται να επικαλεσθεί πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν από τον ίδιο, τη σύζυγό του και τα πρόσωπα που τους βαρύνουν και τα οποία απαλλάσσονται από το φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Συνεπώς, το ποσό της υπεραπόδοσης δύναται να καλύψει τεκμήριο.

3. Στο έγγραφό σας ρωτάτε, μεταξύ άλλων, αν ο φορολογούμενος μπορεί να χρησιμοποιήσει ολόκληρο το ποσό της εξαγοράς ασφαλιστηρίου συμβολαίου, προκειμένου να καλύψει τεκμήρια. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους, το ποσό που επιστρέφεται κατά τη διακοπή ή λήξη του συμβολαίου διαχωρίζεται στο ποσό της υπεραπόδοσης, αν υπάρχει, και στο υπόλοιπο που δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάλυψη τεκμηρίου, διότι αποτελεί το επενδεδυμένο κεφάλαιο που επιστρέφεται στον δικαιούχο.

4. Όσον αφορά το ερώτημα για το αν τα ποσά που καταβάλλει ο φορολογούμενος για ασφάλιστρα ζωής ή θανάτου κ.λπ. αποτελούν δαπάνες του άρθρου 16 και του άρθρου 17 του ν.2238/1994, η απάντηση είναι αρνητική, καθώς δεν προβλέπεται από τον ανωτέρω νόμο.

5. Τέλος, επειδή τα ερωτήματα που θέτετε δεν αφορούν συγκεκριμένη υπόθεση φορολογουμένου, η Υπηρεσία μας δεν δύναται να απαντήσει περαιτέρω.

Taxheaven.gr