1100247/1969/Α0012/9.11.2007

Τεκμαρτή δαπάνη αυτοκινήτων τύπου Jeep.

9 Νοέ 2007

Taxheaven.gr
 Αθήνα, 9 Νοεμβρίου 2007
Αριθ. Πρωτ.:1100247/1969/Α0012

ΘΕΜΑ: Τεκμαρτή δαπάνη αυτοκινήτων τύπου Jeep.


Απαντώντας στο ερώτημά σας, αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Με βάση την ΠΟΛ.1113/16.4.1998 διαταγή του Υπ. Οικονομικών για δαπάνες που πραγματοποιούνταν από 1.1.1998 και μετά καθιερώθηκε ο ειδικός διπλός τρόπος προσδιορισμού της ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης των αυτοκινήτων τύπου Jeep, ο οποίος ίσχυσε ως την 31.12.2002.

2. Με την παράγραφο 2 του άρθρου 14 του ν.3220/2004 (ΦΕΚ 15/28.1.2004) τα τρία τελευταία εδάφια της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε.) καταργούνται. Με τις νέες διατάξεις καταργείται ο ειδικός διπλός τρόπος προσδιορισμού της ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης των αυτοκινήτων τύπου Jeep και καθιερώνεται ο ενιαίος τρόπος προσδιορισμού που ισχύει για όλα τα επιβατικά IX αυτοκίνητα.
Τα παραπάνω έχουν εφαρμογή σύμφωνα με το άρθρο 50 του νόμου αυτού για εισοδήματα που αποκτώνται από 1.1.2003 και μετά.

3. Επιπλέον όσον αφορά τον υπολογισμό κεφαλαίου προς ανάλωση, οι διατάξεις της περίπτωσης ζ' της παραγράφου 2, του άρθρου 19 του Κ.Φ.Ε., ορίζουν ότι οι δαπάνες των άρθρων 16 και 17 του Κ.Φ.Ε. εκπίπτουν, ανεξάρτητα από το αν απαλλάσσονται της εφαρμογής του τεκμηρίου. Συγκεκριμένα, έως το οικονομικό έτος 2003 (χρήση 2002) η τεκμαρτή δαπάνη διαβίωσης που θα αφαιρεθεί κατά το σχηματισμό κεφαλαίου προηγούμενων ετών θα υπολογιστεί με βάση την εργοστασιακή τιμολογιακή αξία κάθε έτους προσαυξημένη κατά ποσοστό 80%. Από 1.1.2003 η τεκμαρτή δαπάνη του Jeep που αφαιρείται θα υπολογιστεί με τον ίδιο τρόπο που ισχύει για όλα τα Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητα.

Taxheaven.gr