1114362/2237/Α0012/28.12.2007

Ανάλωση κεφαλαίου.

28 Δεκ 2007

Taxheaven.gr
 Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2007
Αριθ. Πρωτ.:1114362/2237/Α0012

ΘΕΜΑ: Ανάλωση κεφαλαίου.


Απαντώντας στο ερώτημά σας, αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με την περίπτωση ζ' της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του ν.2238/1994 (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος), η ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί κατά τα προηγούμενα έτη ή νόμιμα έχει απαλλαγεί από το φόρο καλύπτει ή περιορίζει τη διαφορά της συνολικής ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης.

2. Επιπλέον, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της περίπτ.ζ' της παρ.2 του άρθρου 19 του Κ.Φ.Ε., όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.4 του ν.3296/2004 για δαπάνες που πραγματοποιούνται από 1.1.2005 και μετά, για τον προσδιορισμό του κεφαλαίου κάθε έτος από τα πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από το φόρο τα οποία προκύπτουν από συμψηφισμό των θετικών και αρνητικών στοιχείων αυτών, τα χρηματικά ποσά που ορίζονται στις περίπτ.β', γ', δ', ε' και στ' και οποιοδήποτε άλλο ποσό το οποίο αποδεδειγμένα έχει εισπραχθεί εκπίπτουν οι δαπάνες που ο προσδιορισμός τους ορίζεται από τα άρθρα 16 και 17, ανεξάρτητα από το αν απαλλάσσονται της εφαρμογής του τεκμηρίου.
Με τις νέες διατάξεις ορίστηκαν πλέον και νομοθετικά αυτά που είχαν γίνει δεκτά από τη Διοίκηση κατά το παρελθόν, ότι δηλαδή κατά τον προσδιορισμό κεφαλαίου προηγούμενων ετών, αφαιρούνται οι δαπάνες των άρθρων 16 και 17 του Κ.Φ.Ε., ανεξάρτητα από το αν έχει εφαρμογή ή όχι το τεκμήριο για τις δαπάνες αυτές.

3. Στην αίτησή σας αναφέρετε ότι προτίθεστε να εκποιήσετε ακίνητο εντός του έτους 2007 και το επόμενο έτος να προβείτε σε δαπάνη αξίας 45.000 ευρώ. Επίσης, από το 2004 δηλώνετε ότι έχετε στην κυριότητα σας αυτοκίνητο τζιπ το οποίο δεν αποτελεί τεκμήριο διαβίωσης του άρθρου 16 του Κ.Φ.Ε. Ρωτάτε αν μπορείτε να καλύψετε τη διαφορά που θα προκύψει μεταξύ δηλούμενου εισοδήματος και τεκμηρίων με επίκληση κεφαλαίου της χρήσης πώλησης του ακινήτου, δηλαδή του έτους 2007.

4. Επομένως, βάσει των ανωτέρω κατά τον προσδιορισμό του προς ανάλωση κεφαλαίου προηγούμενων ετών, από το συνολικό εισόδημα του φορολογουμένου και από το τίμημα της πώλησης του ακινήτου, εφόσον δηλωθεί, θα αφαιρεθεί η δαπάνη διαβίωσης που υπολογίζεται με βάση το ύψος των ετησίων εξόδων συντήρησης και κυκλοφορίας του επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης που προσδιορίζεται ανάλογα με τους φορολογήσιμους ίππους του αυτοκινήτου μειωμένη ανάλογα με την παλαιότητά του.


Taxheaven.gr