1037028/704/Α0012/19.4.2007

Τεκμήριο διαβίωσης αυτοκινήτου που εισάγεται στη Ελλάδα λόγω μετοικεσίας.

19 Απρ 2007

Taxheaven.gr
Αθήνα, 19 Απριλίου 2007
Αριθ. Πρωτ :1037028/704/Α0012

ΘΕΜΑ: Τεκμήριο διαβίωσης αυτοκινήτου που εισάγεται στη Ελλάδα λόγω μετοικεσίας.


Απαντώντας στην σχετική αίτησή σας, σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης ε' του άρθρου 18 του ν.2238/1994 το τεκμήριο προσδιορισμού της ετήσιας δαπάνης δεν εφαρμόζεται προκειμένου για τεκμαρτή δαπάνη η οποία προκύπτει βάσει ενός επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης ιδιοκτησίας προσώπου που το εισήγαγε με μειωμένους δασμούς, φόρους ή τέλη λόγω μετοικεσίας του από την αλλοδαπή για το έτος εκτελωνισμού του αυτοκινήτου και τα δύο (2) επόμενα έτη εφόσον ο δικαιούχος της απαλλαγής εξακολουθεί και κατά τα έτη αυτά να κατοικεί στην Ελλάδα.

2. Επίσης, με τις διατάξεις της υποπερίπτωσης δδ' της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του ν.2238/1994 ορίζεται, ότι η δαπάνη που προκύπτει με βάση τα επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης ιδιοκτησίας προσώπου που τα εισήγαγε με μειωμένους δασμούς, φόρους ή τέλη λόγω μετοικεσίας από την αλλοδαπή μειώνεται κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) για τα επόμενα δύο έτη από τη λήξη της απαλλαγής που προαναφέρθηκε στην παράγραφο 1 του παρόντος, εφόσον ο δικαιούχος της μείωσης εξακολουθεί κατά τα έτη αυτά να κατοικεί στην Ελλάδα.

3. Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις των περιπτώσεων θ' και ι' του άρθρου 18 του ν.2238/1994 τόσο για τα αυτοκίνητα άνω των 14 φορολογήσιμων ίππων που αποκτήθηκαν από την 1.1.1993 μέχρι την 31.12.2003 αλλά και αυτοκίνητα που αποκτήθηκαν από την 1.1.2004 και εφεξής - ανεξάρτητα αν έχουν εισαχθεί στην Ελλάδα από μετοικεσία- αν η εργοστασιακή αξία του έτους της πρώτης κυκλοφορίας τους μειωμένης λόγω παλαιότητας κατά τα ποσοστά της κλίμακας της παραγράφου 1 του άρθρου 126 του ν.2960/2001 (ΦΕΚ Α') δεν υπερβαίνει το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ απαλλάσσονται εντελώς του τεκμηρίου διαβίωσης.

Taxheaven.gr