Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1270/21.11.1994 Καθαρό γεωργικό εισόδημα και συντελεστές προσδιορισμού του

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1270/21.11.1994
Καθαρό γεωργικό εισόδημα και συντελεστές προσδιορισμού του


ΠΟΛ.1270/21.11.1994 Καθαρό γεωργικό εισόδημα και συντελεστές προσδιορισμού του

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα 21 Νοεμβρίου 1994

Αρ. Πρωτ. : 1135648/2415/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΚΑΙ Δ.Π.
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α
Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ Ζ


ΠΟΛ 1270

Καθαρό γεωργικό εισόδημα και συντελεστές προσδιορισμού του
1135648/2415/Α0012/ΠΟΛ. 1270/21.11.1994


Αποφασίζουμε

1. Καθαρό Γεωργικό Εισόδημα

Το καθαρό γεωργικό εισόδημα της παραγράφου 1 του άρθρου 42 του Ν.2238/1994 συνίσταται από:
1.1. την πρόσοδο του συντελεστή παραγωγής του ίδιου εδάφους,
1.2. την πρόσοδο του συντελεστή παραγωγής της ίδιας εργασίας,
1.3. την πρόσοδο του συντελεστή παραγωγής ίδιου κεφαλαίου,
1.4. το προκύπτον από τη γεωργική εκμετάλλευση κέρδος ή ζημία.

2. Συντελεστής Παραγωγής Ιδιου Εδάφους

2.1. Προσδιοριστικά στοιχεία
Προσδιοριστικό στοιχείο της προσόδου του συντελεστή παραγωγής ίδιου εδάφους αποτελεί το υπολογιζόμενο ενοίκιο ίδιου εδάφους. Το ύψος του ενοικίου αυτού ορίζεται κάθε χρόνο με βάση το μέσο ενοίκιο που επικρατεί στην περιοχή και για την ίδια ποιότητα εδάφους.

2.2. Συνεκτιμούμενα στοιχεία
Για τον προσδιορισμό του παραπάνω ενοικίου ιδίως συνεκτιμούνται:
α) η συνολική έκταση,
β) το σχήμα,
γ) η τοπογραφική κατάσταση (κλίση) και
δ) στοιχεία που καθορίζουν τη φυσική παραγωγικότητα (σύσταση εδάφους, γονιμότητα).


3. Συντελεστής Παραγωγής Ιδιας Εργασίας

3.1.Προσδιοριστικά στοιχεία
Προσδιοριστικό στοιχείο της προσόδου του συντελεστή παραγωγής ίδιας εργασίας αποτελεί η υπολογιζόμενη αμοιβή της οικογενειακής εργασίας, το ύψος της οποίας ορίζεται κάθε χρόνο από τα εκτιμώμενα ημερομίσθια του γεωργού και των μελών της οικογένειάς του, σε όλους τους κλάδους της γεωργικής εκμετάλλευσης κατά τη
διάρκεια του έτους επί το μέσο ημερομίσθιο της περιοχής.

3.2. Συνεκτιμώμενα στοιχεία
Για τον προσδιορισμό της παραπάνω αμοιβής ιδίως συνεκτιμούνται:
α) ο χρόνος απασχόλησης,
β) η ηλικία,
γ) το φύλο.

4. Συντελεστής Παραγωγής Ιδιου Κεφαλαίου

4.1. Προσδιοριστικά στοιχεία
Προσδιοριστικά στοιχεία της προσόδου του συντελεστή παραγωγής ίδιου κεφαλαίου αποτελούν:
α) οι τόκοι του πάγιου κεφαλαίου που ανήκει στον παραγωγό,
β) οι τόκοι του κυκλοφοριακού κεφαλαίου που ανήκει στον παραγωγό.

4.2. Συνεκτιμούμενα στοιχεία:
4.2.1. Για τον προσδιορισμό των τόκων του πάγιου κεφαλαίου που ανήκει στον παραγωγό ιδίως συνεκτιμούνται:
α) οι έγγειες βελτιώσεις,
β) τα κτίσματα,
γ) οι φυτείες,
δ) τα ζώα,
ε) οι κυψέλες,
στ) τα μηχανήματα και εργαλεία.

Το ύψος των τόκων αυτών λαμβάνεται από το μέσο ετήσιο όρο της αξίας των παραπάνω στοιχείων επί τη συνήθη απόδοση των πάγιων στοιχείων της εκμετάλλευσης.

4.2.2. Για τον προσδιορισμό των τόκων του κυκλοφοριακού κεφαλαίου συνεκτιμούνται ιδίως:
α) τα αναλώσιμα υλικά (σπόροι, λιπάσματα, φάρμακα, ζωοτροφές κ.τ.λ.),
β) τα προϊόντα και εφόδια που είναι στην αποθήκη του παραγωγού.

Το ύψος των τόκων αυτών λαμβάνεται από το μέσο όρο της αξίας των παραπάνω στοιχείων επί το μέσο ισχύον επιτόκιο βραχυπρόθεσμων αγροτικών δανείων για έξι μήνες.

5. Κέρδος ή Ζημία Γεωργικής Εκμετάλλευσης
Κέρδος ή ζημία γεωργικής εκμετάλλευσης θεωρείται η διαφορά μεταξύ της αξίας της παραγωγής και του συνόλου των δαπανών της παραγωγής.

6. Τρόπος Υπολογισμού του Καθαρού Γεωργικού Εισοδήματος
Η μέθοδος υπολογισμού του καθαρού γεωργικού εισοδήματος είναι η ακόλουθη:
Από το σύνολο της ακαθάριστης προσόδου αφαιρούνται οι χρηματικές δαπάνες της γεωργικής εκμετάλλευσης.
Στην ακαθάριστη πρόσοδο περιλαμβάνονται:
α) οι εισπράξεις από τη διάθεση πάσης φύσεως γεωργικών προϊόντων με τρίτους, επιδοτήσεις και αποζημιώσεις παραγωγής,
β) η αξία των από τον παραγωγό και την οικογένειά του καταναλωθέντων γεωργικών προϊόντων,
γ) η ετήσια αυξομείωση της καθαρής περιουσίας της γεωργικής εκμετάλλευσης.

Στις χρηματικές δαπάνες περιλαμβάνονται οι ακόλουθες καταβαλλόμενες ή αποτιμημένες σε χρήμα δαπάνες σε τρίτους, για την παραγωγή των προϊόντων, οι οποίες συνιστούν το κόστος χρησιμοποίησης των συντελεστών παραγωγής που δεν ανήκουν στον παραγωγό:
α) το καταβαλλόμενο ενοίκιο σε τρίτους για την ενοικίαση γεωργικών εκτάσεων,
β) η αμοιβή της ξένης εργασίας,
γ) η αξία των αναλώσιμων υλικών και εφοδίων (λιπάσματα, φάρμακα, καύσιμα, ζωοτροφές κ.τ.λ.),
δ) οι καταβαλλόμενοι τόκοι,
ε) οι αποσβέσεις κεφαλαίων,
στ) η αμοιβή υπηρεσιών τρίτων (τέλη, ασφάλιστρα),
ζ) λοιπές σχετικές δαπάνες που αναφέρονται σε τρίτους.

7. Διαδικασία Εφαρμογής

7.1. Αρμοδιότητα Εφαρμογής
Ο υπολογισμός του καθαρού γεωργικού εισοδήματος ανά στρέμμα και είδος προϊόντος ή κατά κεφαλή και είδος εκτρεφόμενου ζώου ή κατά άλλη μονάδα για ειδικές περιπτώσεις θα γίνεται από τους αρμόδιους της Διεύθυνσης Γεωργίας κάθε νομού και για όλα τα προϊόντα του νομού.

7.2. Βάση Υπολογισμού
Βάση υπολογισμού θα αποτελέσουν τα διαθέσιμα λογιστικά στοιχεία γεωργικών εκμεταλλεύσεων και κυρίως στοιχεία της έρευνας ΔΙΓΕΛΠ (Δίκτυο Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης - RICA) και της έρευνας γεωργικού εισοδήματος ή από οποιαδήποτε άλλα στοιχεία.
Οι πιο πάνω εκτιμήσεις, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες κάθε νομού και κάθε καλλιέργειας μπορούν να εξειδικευτούν κατά ζώνη καλλιεργούμενης έκτασης (πεδινή - ορεινή - ημιορεινή) και δυνατότητα άρδευσης ή μη ή όποια άλλη
διάκριση κρίνεται αναγκαία, τόσο για τις καλλιέργειες γης, όσο και για τις εκτροφές ζώων ή τις άλλες μονάδες παραγωγής των ειδικών περιπτώσεων.

7.3. Χρόνος Εφαρμογής
Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 42 του Ν.2238/1994 κάθε Διεύθυνση Γεωργίας θα πρέπει να υποβάλει πίνακα με τις εκτιμήσεις για το καθαρό γεωργικό εισόδημα όλων των προϊόντων του νομού, καθώς και εκτιμήσεις για το αντιπροσωπευτικό ενοίκιο, ανά στρέμμα γεωργικής γης, οπωσδήποτε πριν την 15η Ιανουαρίου κάθε έτους, για το καθαρό γεωργικό εισόδημα και το αντιπροσωπευτικό ενοίκιο ανά στρέμμα γεωργικής γης, του προηγούμενου έτους, στην αρμόδια επιτροπή του νομού για να ακολουθηθεί απρόσκοπτα η διαδικασία που περιγράφεται στο Ν.2238/1994.

8. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης