1042677/818/Α0012/8.5.2007

Τεκμαρτή δαπάνη αυτοκινήτου που αγοράστηκε από τον Ο.Δ.Δ.Υ. Α. Ε.

8 Μάι 2007

Taxheaven.gr
 Αθήνα, 8 Μαΐου 2007
Αριθ. Πρωτ.:1042677/818/Α0012

ΘΕΜΑ: Τεκμαρτή δαπάνη αυτοκινήτου που αγοράστηκε από τον Ο.Δ.Δ.Υ. Α. Ε.


Απαντώντας σε αίτησή σας, σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ.ι' του άρθρου 18 του ν.2238/1994 ορίζεται ότι δεν εφαρμόζεται το τεκμήριο προκειμένου για τεκμαρτή δαπάνη που προκύπτει με βάση επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης κυριότητας ή κατοχής του φορολογουμένου, της συζύγου του και των προσώπων που τους βαρύνουν, τα οποία αποκτώνται από την 1.1.2004 και εφεξής και η εργοστασιακή τιμολογιακή αξία του έτους πρώτης κυκλοφορίας τους μειωμένη λόγω παλαιότητας κατά τα ποσοστά της κλίμακας της παρ.1 του άρθρου 16 του ν.2960/2001 (ΦΕΚ 265 Α') δεν υπερβαίνει το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ.

2. Με την 1019176/438/Α0012/ΠΟΛ.1021/2.3.2004 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών έγινε δεκτό ότι για τα αυτοκίνητα άνω των δεκατεσσάρων (14) φορολογήσιμων ίππων που αποκτήθηκαν από 1.1.1993 και μετά και είναι ηλικίας άνω των 10 ετών, προσμετρούμενη από το έτος πρώτης κυκλοφορίας τους στην Ελλάδα, δεν υποβάλλεται βεβαίωση εργοστασιακής αξίας, αλλά φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας.
Τα παραπάνω έγιναν δεκτά, προκειμένου να απαλλαχθούν από το τεκμήριο διαβίωσης αυτοκίνητα ηλικίας άνω των 10 ετών, των οποίων η εργοστασιακή αξία -μετά τις μειώσεις της προαναφερθείσας κλίμακας - υπολείπεται του ποσού των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ.

3. Όπως αναφέρετε στο έγγραφό σας αγοράσατε στις 23.2.2007 από τον Ο.Δ.Δ.Υ. Α.Ε. επιβατικό αυτοκίνητο αξίας 24.850 ευρώ και με έτος πρώτης κυκλοφορίας στην Ελλάδα το 1993.

4. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι το εν λόγω αυτοκίνητο που αγοράστηκε από τον Ο.Δ.Δ.Υ.Α.Ε. στις 23.2.2007, με άδεια πρώτης κυκλοφορίας στην Ελλάδα το έτος 1993, είναι ηλικίας άνω των 10 ετών κατά συνέπεια η εργοστασιακή αξία του μετά τις μειώσεις της κλίμακας του τελωνιακού κώδικα υπολείπεται του ποσού των 50.000 ευρώ, επομένως δεν απαιτείται για την απαλλαγή από το τεκμήριο διαβίωσης να υποβάλετε βεβαίωση εργοστασιακής αξίας αλλά βεβαίωση που να πιστοποιεί το έτος κατασκευής του οχήματος και την οποία θα σας χορηγήσει ο Ο.Δ.Δ.Υ. Α.Ε. μετά από αίτησή σας (σχετ.1034677/1005/Α0012/12.5.2004 έγγραφο).

Taxheaven.gr