Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1267/28.11.1994 Πωλήσεις ανθέων από ανθοπώλες μέλη του σωματείου "Ιντερφλόρα Ελλάς"


Δημοσιεύθηκε στις : [ 28-11-1994 ]
Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

ΠΟΛ.1267/28.11.1994
Πωλήσεις ανθέων από ανθοπώλες μέλη του σωματείου "Ιντερφλόρα Ελλάς"


Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 1994
Αρ. Πρωτ. : 1134023/1109/0015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 12η, 14η, 15η

ΠΟΛ 1267

ΘΕΜΑ : Πωλήσεις ανθέων από ανθοπώλες μέλη του σωματείου ΙΝΤΕΡΦΛΟΡΑ ΕΛΛΑΣ

1134023/1109/0015/ΠΟΛ. 1267/28.11.1994

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν.2008/1992 (ΦΕΚ Α'16) και της Α.Υ.Ο. 1104762/824/ (ΦΕΚ Β'735) και σας παρέχουμε τις παρακάτω διευκρινίσεις και οδηγίες, για τη σωστή και ομοιόμορφη αντιμετώπιση των θεμάτων, που σχετίζονται με τον τρόπο εμφάνισης των συναλλαγών μεταξύ των ανθοπωλών μελών της ΙΝΤΕΡΦΛΟΡΑ και του σωματείου ΙΝΤΕΡΦΛΟΡΑ ΕΛΛΑΣ και στα οποία
αναφέρονται οι κοινοποιούμενες διατάξεις:


Ι. Κώδικας Βιβλίων & Στοιχείων

Α. Γενικά
Ο τρόπος διενέργειας των συναλλαγών μεταξύ των ανθοπωλών μελών του σωματείου ΙΝΤΕΡΦΛΟΡΑ ΕΛΛΑΣ, όπως προκύπτει από σχετικά υπομνήματα του προαναφερόμενου σωματείου, περιληπτικά είναι ο εξής:

(α) Πελάτης συμφωνεί με συγκεκριμένο ανθοπώλη να παραδοθούν ορισμένα κατ' είδος άνθη σε τρίτο πρόσωπο, που του υποδεικνύεται (παραλήπτη).

Ο παραγγέλων πελάτης καταβάλλει στο συγκεκριμένο ανθοπώλη την αξία των ανθέων, από την οποία ποσοστό 20% αποτελεί την προμήθειά του.

(β) Ο ανθοπώλης που δέχθηκε την παραγγελία διαβιβάζει αυτή σε άλλο ανθοπώλη - μέλος της ΙΝΤΕΡΦΛΟΡΑ, που έχει κατάστημα στον τόπο κατοικίας ή διαμονής του παραλήπτη - τρίτου.

(γ) Ο δεύτερος ανθοπώλης διακινεί και παραδίδει στο πρόσωπο που του έχει υποδειχθεί, άνθη όμοια μ' εκείνα που έχει παραγγείλει ο πελάτης.

Ο ανθοπώλης αυτός (εκτελεστής της παραγγελίας) δικαιούται να εισπράξει την αξία των ανθέων μειωμένη κατά 20%, ποσοστό που αποτελεί προμήθεια του σωματείου ΙΝΤΕΡΦΛΟΡΑ ΕΛΛΑΣ για την κάλυψη διαφημιστικών, λειτουργικών και λοιπών γενικών εξόδων του εν λόγω σωματείου.

(δ) Το σωματείο ΙΝΤΕΡΦΛΟΡΑ ΕΛΛΑΣ ενεργώντας σαν διαχειριστής, χρεωπιστώνει τους λογαριασμούς των μελών του, εισπράττει δε και αποδίδει κατά περίπτωση, την αξία των ανθέων, αφού παρακρατήσει τη δικαιούμενη προμήθειά του (20%). Για την κατανόηση των ανωτέρω παραθέτουμε το εξής αριθμητικό παράδειγμα:

- Πελάτης παραγγέλλει άνθη αξίας 10.000 δρχ. στον ανθοπώλη "Α", με εντολή να παραδοθούν σε τρίτο πρόσωπο.
- Η παραγγελία εκτελείται από ανθοπώλη "Β" και παραδίδονται στον τρίτο άνθη όμοια κατ' είδος και ποσότητα με τα παραγγελθέντα.
Με βάση το παράδειγμα αυτό θα γίνουν οι εξής κινήσεις:
- Ο ανθοπώλης "Α" θα εισπράξει 10.000 δρχ., από τις οποίες το 20%, δηλαδή 2.000 δρχ., αποτελούν προμήθειά του (ακαθάριστο έσοδο).
- Ο ανθοπώλης "Β" δικαιούται για την πώληση των ανθέων να λάβει 10.000 - 2.000 = 8.000, οι οποίες αποτελούν ακαθάριστο έσοδό του.

Παράλληλα ο ανθοπώλης "Β" θα επιβαρυνθεί με το ποσοστό προμήθειας 20% της ΙΝΤΕΡΦΛΟΡΑ (8.000 Χ 20% = 1.600 δρχ.), το οποίο αποτελεί έξοδο γι' αυτόν.

- Η ΙΝΤΕΡΦΛΟΡΑ δικαιούται να εισπράξει ως προμήθειά της το ποσό των 1.600 δρχ. (Σημειώνεται ότι για λόγους απλοποίησης στο παράδειγμα δεν αναφέρεται ο Φ.Π.Α.).

Β. Χαρακτήρας Συναλλαγών - Τρόπος Εμφάνισης
1. Με βάση τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 2008/92 πωλητής των ανθέων θεωρείται μόνο ο ανθοπώλης, που εκτελεί την παραγγελία (μια πώληση). Ο ανθοπώλης - λήπτης της παραγγελίας λογίζεται ως διαμεσολαβητής.
Η μηνιαία εκκαθάριση, που εκδίδει η ΙΝΤΕΡΦΛΟΡΑ αποτελεί στοιχείο εσόδων και εξόδων των εμπλεκομένων στην ανωτέρω περιγραφόμενη σχέση (συναλλαγή - δοσοληψία) προσώπων (μελών της ΙΝΤΕΡΦΛΟΡΑ - ανθοπωλών και της ίδιας της ΙΝΤΕΡΦΛΟΡΑ).

2. Τα ανωτέρω δεδομένα εξειδικεύονται με βάση τις διατάξεις της Α.Υ.Ο. 1104762/824/ΠΟΛ. 1212/19.9.1994 ως ακολούθως για καθένα εμπλεκόμενο:

Β.1. Ανθοπώλης - Λήπτης της Παραγγελίας (Διαβιβαστής)
α) Εκδίδει αθεώρητο δελτίο λήψης παραγγελιών, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην παραγρ. 1α' της υπόψη απόφασης.
β) Ο ίδιος ανθοπώλης εκδίδει προς τον πελάτη το φορολογικό στοιχείο πώλησης, δηλαδή, κατά περίπτωση, θεωρημένο τιμολόγιο ή απόδειξη λιανικής πώλησης.

Σχετικά με το σημείο αυτό διευκρινίζεται ότι:
(1) Ουσιαστικά ο ανθοπώλης - λήπτης της παραγγελίας εκδίδει ένα ιδιότυπο φορολογικό στοιχείο, το οποίο καλύπτει το σύνολο της συναλλαγής και αποτελεί παραστατικό δαπάνης για τον πελάτη.

Στο φορολογικό αυτό στοιχείο (θεωρημένο τιμολόγιο ή Α.Λ.Π.) περιέχεται η αξία των ανθέων, που αποτελεί ακαθάριστο έσοδο για τον ανθοπώλη εκτελεστή της παραγγελίας (πωλητή κατά νόμο) και η προμήθεια του ανθοπώλη λήπτη της παραγγελίας (διαμεσολαβητή), που αποτελεί ακαθάριστο έσοδο γι' αυτόν.

Ετσι ουσιαστικά εκδίδεται ταυτόχρονα ένα στοιχείο αξίας που καλύπτει ακαθάριστα έσοδα και των δύο ανθοπωλών (αξία πώλησης ανθέων και προμήθεια). Καθόσον αφορά δηλαδή τον πωλητή ανθοπώλη η ιδιοτυπία έγκειται στο γεγονός ότι το στοιχείο πώλησης εκδίδεται όχι από τον ίδιο, αλλά, αντ' αυτού, από τον ανθοπώλη - λήπτη της παραγγελίας.

Λόγω ακριβώς αυτής της ιδιομορφίας η απόφαση αυτή απαιτεί να εκδίδεται θεωρημένο τιμολόγιο, για να καλυφθεί και το μέρος της συναλλαγής που αφορά την προμήθεια του ανθοπώλη - λήπτη της παραγγελίας. Σημειώνεται ότι δεν απαγορεύται αντί θεωρημένου τιμολογίου, να εκδίδεται θεωρημένο τιμολόγιο - Δελτί Αποστολής.

Β.2. Ανθοπώλης Εκτελεστής της Παραγγελίας - Πωλητής
Ο ανθοπώλης αυτός υποχρεούται:

α) Να εκδίδει θεωρημένο δελτίο αποστολής (Δ.Α.) για τη διακίνηση των ανθέων από το κατάστημά του (εγκατάστασή του) στον τελικό παραλήπτη.

Το Δ.Α. αυτό εκδίδεται σε δύο επί πλέον αντίτυπα (πέραν του πρωτοτύπου που αποτελεί συνοδευτικό μεταφοράς και του στελέχους) στα οποία, κατά περίπτωση, αναγράφονται οι ενδείξεις "ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ" ή "ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΝΤΕΡΦΛΟΡΑ". Στο αντίτυπο που προορίζεται για την ΙΝΤΕΡΦΛΟΡΑ αναγράφεται και κάθε άλλο στοιχείο αναγκαίο για την έκδοση της μηνιαίας εκκαθάρισης.

Τα αποστελλόμενα στην ΙΝΤΕΡΦΛΟΡΑ αντίτυπα Δ.Α. πρέπει να διαφυλλάσσονται απ' αυτή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 2 του Κ.Β.Σ.

β) Οι πωλήσεις του ανθοπώλη αυτού δεν αντικρύζονται με φορολογικά στοιχεία εκδόσεώς του, αλλά εμφανίζονται στην εκκαθάριση της ΙΝΤΕΡΦΛΟΡΑ, η οποία για το συγκεκριμένο ανθοπώλη αποτελεί παραστατικό εσόδων (πωλήσεις) και εξόδων (για το ποσό της προμήθειας που δικαιούται η ΙΝΤΕΡΦΛΟΡΑ). Συνεπώς ο ανθοπώλης - πωλητής θα διενεργήσει, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Κ.Β.Σ. στα τηρούμενα ιβλία του, εγγραφές, τόσο στα έσοδα (πωλήσεις ανθέων) όσο και στα έξοδα (γενικά έξοδα).

Β.3. ΙΝΤΕΡΦΛΟΡΑ ΕΛΛΑΣ
Οπως ήδη έχει προαναφερθεί η ΙΝΤΕΡΦΛΟΡΑ εκδίδει σε μηνιαία βάση και κατ' ανάλογη εφαρμογή των οριζομένων στις διατάξεις του άρθρου 12 (παρ. 7) του Κ.Β.Σ., θεωρημένη εκκαθάριση.

Η εκκαθάριση αυτή, αντίτυπο της οποίας αποστέλλεται στα μέλη ανθοπώλες, αποτελεί ένα σύνθετο φορολογικό στοιχείο, με το οποίο διακανονίζονται οι σχέσεις όλων των εμπλεκομένων μερών.

Καθόσον αφορά δε την ΙΝΤΕΡΦΛΟΡΑ η εκκαθάριση αυτή αποτελεί στοιχείο εσόδου από τη δικαιούμενη προμήθειά της.

Γ. Συναλλαγές Από και Προς το Εξωτερικό
Καθόσον αφορά τις συναλλαγές μέσω ΙΝΤΕΡΦΛΟΡΑ από και προς το εξωτερικό, η πιο πάνω περιγραφόμενη διαδικασία ισχύει αναλόγως.


Δ. Μεταβατικό Στάδιο

Προκειμένου να παρασχεθεί ο αναγκαίος χρόνος μηχανογραφικής και λογιστικής οργάνωσης της ΙΝΤΕΡΦΛΟΡΑ και των μελών της δεν θα επιβάλλονται πρόστιμα του Κ.Β.Σ. μέχρι 31.12.1994, για τη μη εφαρμογή της κοινοποιούμενης απόφασης, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι οι συναλλαγές, μέσω του σωματείου ΙΝΤΕΡΦΛΟΡΑ
έχουν εμφανισθεί φορολογικά, έστω και κατ' άλλο τρόπο και δεν προκύπτει απόκρυψη φορολογητέα ύλης.
Τέλος, η εγκύκλιος 1047550/3892/887/Α 0014/2.4.93 μετά την εφαρμογή των κοινοποιούμενων διατάξεων παύει να ισχύει. ΙΙ. Φ.Π.Α.

Αναφορικά με τις προαναφερόμενες συναλλαγές (Κεφάλαιο Ι της παρούσας), ισχύουν τα ακόλουθα:

1. Ο διαβιβαστής ανθοπώλης υποχρεούται να αποδώσει ολόκληρο το ποσό του Φ.Π.Α., με το οποίο επιβάρυνε τη συνολική αξία του φορολογικού στοιχείου που εξέδωσε για την πώληση αυτή.

Σημειώνεται ότι, ο διαβιβαστής ανθοπώλης με την λήψητης εκκαθάρισης της ΙΝΤΕΡΦΛΟΡΑ ΕΛΛΑΣ, μειώνει το ανώτερο ποσό του Φ.Π.Α., κατά το ποσό του Φ.Π.Α. που αναλογεί στην αξία που αφορά τον εκτελεστή της παραγγελίας και η οποία αποτελεί μειωτικό στοιχείο των εσόδων του.

Σημειώνεται ότι, ο διαβιβαστής για τη συγκεκριμένη περίπτωση θεωρείται ότι, ενεργεί ως παραγγελιοδόχος πώλησης κατά τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 2 του ν. 1642/86 όπως ισχύει, καίτοι δεν εκδίδει ο ίδιος τη σχετική εκκαθάριση και ως εκ τούτου, η προμήθειά του, η οποία περιλαμβάνεται στην αξία της πώλησης, υπάγεται στο συντελεστή του είδους.

Εξυπακούεται ότι, ο εκτελεστής ανθοπώλης υποχρεούται σ' απόδοση του φόρου που αναλογεί στην αξία της πώλησης αυτής και η οποία εμφανίζεται στην εκκαθάριση που εκδίδει η ΙΝΤΕΡΦΛΟΡΑ ΕΛΛΑΣ και αποτελεί το στοιχείο εσόδου γι' αυτόν.

2. Οι ανωτέρω πωλήσεις, εφόσον αφορούν είδη που περιλαμβάνονται στο κεφάλαιο Α', του παραρτήματος ΙΙΙ, του ν. 1642/86 όπως ισχύει, υπάγονται στον χαμηλό συντελεστή (8%).

Για πωλήσεις ειδών, που δεν περιλαμβάνονται στο κεφάλαιο αυτό, εφαρμόζεται ο κανονικός συντελεστής (18%).
Για την περίπτωση που ο εκτελεστής της παραγγελίας είναι εγκαταστημένος στα νησιά του Αιγαίου, όπου ισχύουν μειωμένοι κατά τριάντα στα εκατό (30%) συντελεστές Φ.Π.Α., η παράδοση των λουλουδιών επιβαρύνεται με τον μειωμένο συντελεστή 6%, ανεξάρτητα αν ο διαβιβαστής της παραγγελίας είναι εγκαταστημένος στην ίδια περιοχή ή όχι.

Κατά συνέπεια, όταν ο διαβιβαστής της παραγγελίας είναι εγκαταστημένος στην λοιπή Ελλάδα και λαμβάνει παραγγελία, η οποία διαβιβάζεται για εκτέλεση σε ανθοπώλη εγκαταστημένο στα νησιά του Αιγαίου, θα υπολογίζει τον αναλογούντα Φ.Π.Α. στο φορολογικό στοιχείο που εκδίδει με τους μειωμένους συντελεστές για την αξία των λουλουδιών. Στην περίπτωση, που ο εκτελεστής της παραγγελίας είναι εγκαταστημένος στην λοιπή Ελλάδα και ο διαβιβαστής της παραγγελίας είναι εγκαταστημένος στα νησιά του Αιγαίου η πώληση των λουλουδιών επιβαρύνεται με τους ακέραιους συντελεστές.

3. Η προμήθεια του σωματείου ΙΝΤΕΡΦΛΟΡΑ - ΕΛΛΑΣ, για τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω αυτής, σε κάθε περίπτωση υπάγεται στον κανονικό συντελεστή Φ.Π.Α.

4. Τέλος, αναφορικά με τις διεθνείς συναλλαγές το κεφάλαιο IV της Α.Υ.Ο. 1104762/824/ΠΟΛ.1212/19.9.94 είναι αναλυτικό και δεν χρήζει περαιτέρω διευκρινίσεων.


 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης