1093564/1827/Α0012/9.11.2007

Τεκμήριο απόσβεσης δανείου για αγορά πρώτης κατοικίας.

9 Νοέ 2007

Taxheaven.gr
 Αθήνα, 9 Νοεμβρίου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1093564/1827/Α0012

ΘΕΜΑ: Τεκμήριο απόσβεσης δανείου για αγορά πρώτης κατοικίας.


Απαντώντας στην από 4.10.07 αίτησή σας, αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης στ' του άρθρου 17 του Κ.Φ.Ε., ως ετήσια τεκμαρτή δαπάνη του φορολογουμένου, της συζύγου του και των προσώπων που τους βαρύνουν λογίζονται, μεταξύ άλλων, τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται για απόσβεση δανείων ή πιστώσεων οποιοσδήποτε μορφής.

2. Στο ποσό της δαπάνης αυτής περιλαμβάνεται και το ποσό των οικείων τόκων στους οποίους περιλαμβάνονται και οι τυχόν τόκοι υπερημερίας. Εξαιρετικά, από το ποσό της δαπάνης που καταβάλλεται για την τοκοχρεολυτική απόσβεση δανείου που έχει ληφθεί για την αγορά ή ανέγερσης πρώτης κατοικίας, δεν λαμβάνονται υπόψη, για την εφαρμογή της παρούσας περίπτωσης, το ποσό του χρεολυσίου που περιλαμβάνεται στην οικεία δαπάνη, κατά το μέρος που αυτό επιμεριστικά αναλογεί στη μέχρι των εκατόν είκοσι (120) τετραγωνικών μέτρων επιφάνεια της κατοικίας.

3. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι σε περίπτωση λήψης δανείου για αγορά πρώτης κατοικίας επιφάνειας μέχρι 120 τετραγωνικά μέτρα, τεκμήριο κατά την απόσβεση του δανείου αποτελούν μόνο οι τόκοι που καταβάλλονται και όχι το ποσό του χρεολυσίου.

Taxheaven.gr