1109826/2157/Α0012/23.11.2007

Τεκμήρια κτηνοτροφικής αγροτικής επιχείρησης.

23 Νοέ 2007

Taxheaven.gr
Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 2007
Αριθ. Πρωτ.:1109826/2157/Α0012


ΘΕΜΑ: Τεκμήρια κτηνοτροφικής αγροτικής επιχείρησης.

Αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπερίπτωσης ιγ' της περ.ι' του άρθρου 18 του Κ.Φ.Ε. η αγορά πάγιου εξοπλισμού επαγγελματικής χρήσης από πρόσωπα που ασκούν εμπορική ή γεωργική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα απαλλάσσεται από το τεκμήριο αγοράς.

2. Περαιτέρω σύμφωνα με την 348/2006 (έναρξη ισχύος από 18.12.06) γνωμοδότηση της ολομέλειας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και τα 1050960/970/Α0012/7.5.2007 και 1007927/172/Α0012/2.2.2007 έγγραφα της Διεύθυνσης Φορολογίας που ακολούθησαν, η αγορά φορτηγού αυτοκινήτου Ι.Χ. από αγρότη ή επιχειρηματία που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες της επιχείρησης απαλλάσσεται από το τεκμήριο ως αγορά πάγιου εξοπλισμού επαγγελματικής χρήσης.

3. Κατόπιν των ανωτέρω, η αγορά αγελάδων γαλακτοπαραγωγής, τρακτέρ, αρμεκτικών μηχανών, μηχανών επεξεργασίας λυμάτων κ.λπ., καθώς και η αγορά αγροτικού αυτοκινήτου απαλλάσσεται του τεκμηρίου απόκτησης σύμφωνα με τις διατάξεις που αναφέρονται αντίστοιχα στην παράγραφο 1 και 2 του παρόντος.

Taxheaven.gr