1108653/2144/Α0012/7.12.2007

Παραστατικό είσπραξης ποσού δόσης από αγορά ακινήτου.

7 Δεκ 2007

Taxheaven.gr
 Αθήνα, 7 Δεκεμβρίου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1108653/2144/Α0012

ΘΕΜΑ: Παραστατικό είσπραξης ποσού δόσης από αγορά ακινήτου.


Σε απάντηση της από 5.11.2007 αίτησής σας, σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Σε αγορά ακινήτου σαν κρίσιμος χρόνος κατά τον οποίο θα υπολογισθεί το ποσό της τεκμαρτής δαπάνης είναι κατ' αρχήν ο χρόνος σύνταξης του συμβολαίου μεταβίβασης του ακινήτου. Αυτό υπό την προϋπόθεση ότι καταβάλλεται ολόκληρο το τίμημα και παραδίδεται η χρήση και η κυριότητα του ακινήτου. Εάν στο συμβόλαιο μεταβίβασης αναγραφεί ότι η εξόφληση του τιμήματος θα ενεργηθεί σε δόσεις, οι οποίες ανάγονται σε περισσότερα του ενός χρόνια το ποσό της δαπάνης θα κατανεμηθεί στα περισσότερα αυτά χρόνια, ανάλογα με το ποσό που εξοφλείται κάθε έτος. Αυτό, εφόσον στο συμβόλαιο μεταβίβασης θα αναφέρονται ρητά οι χρόνοι των δόσεων και τα ποσά θα καλύπτονται με γραμμάτια ή συναλλαγματικές που θα εισπράττονται μέσω Τράπεζας. Τα στοιχεία αυτά πρέπει να διατηρούνται από τον αγοραστή μέχρι την ενέργεια ελέγχου των δηλώσεων του προς απόδειξη του αληθούς της συναλλαγής και προς διευκόλυνση του για την αποφυγή τυχόν αμφισβητήσεων από τα φοροτεχνικά όργανα ελέγχου, διαφορετικά ολόκληρη η αξία της δαπάνης θα καταλογίζεται ως δαπάνη του έτους σύνταξης του συμβολαίου μεταβίβασης (σχετ. η 1089583/2131/Α0012/ΠΟΛ.1207/9.10.1991 διαταγή).

2. Εξάλλου, προκειμένου να ληφθεί υπόψη, σύμφωνα με την περίπτωση γ' του άρθρου 19 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.2238/1994), το ποσό που εισπράχθηκε από την πώληση του ακινήτου, θα πρέπει μεταξύ των άλλων:
α) στο οικείο συμβόλαιο να αναγράφονται ρητά τα ποσά του συνολικού τιμήματος, της προκαταβολής, των τυχόν δόσεων και οι ημερομηνίες εξόφλησης των παραπάνω ποσών και
β) να συνυποβάλονται με τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος του οικείου οικονομικού έτους, μεταξύ των άλλων στοιχείων πληρωμής των δόσεων, και υπεύθυνες δηλώσεις του ν.1599/1986 των αντισυμβαλλομένων, στις οποίες θα αναγράφονται ρητά και πάλι το συνολικό ποσό του τιμήματος πώλησης, τα ποσά της προκαταβολής και των πιθανών δόσεων που τυχόν έχουν ήδη εξοφληθεί κατά την ημερομηνία εξόφλησης κάθε ποσού, τα ποσά που θα εισπραχθούν στο μέλλον και η ημερομηνία που έχει συμφωνηθεί να εισπραχθούν. Ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ., ακόμα και αν έχουν τηρηθεί από τους αντισυμβαλλόμενους τα παραπάνω, μπορεί να εξετάζει την πραγματική καταβολή των παραπάνω ποσών και τη χρονολογία της καταβολής τους (σχετ. 1136547/1839/Α0012/ΠΟΛ.1097/22.4.1994 διαταγή).

3. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι ο εν λόγω πωλητής του ακινήτου (καταστήματος) θα δηλώνει εφεξής το κάθε ποσό της καθεμιάς ετήσιας δόσης, που θα εισπράττει από τον αγοραστή με το πρωτότυπο του αγοραπωλητηρίου συμβολαίου και με υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 που θα περιλαμβάνει αναλυτικά όσα περιγράφονται παραπάνω.

Taxheaven.gr