1114117/2229/Α0012/7.12.2007

Συμμετοχή σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

7 Δεκ 2007

Taxheaven.gr
Αθήνα, 7 Δεκεμβρίου 2007
Αριθ. Πρωτ.:1114117/2229/Α0012

ΘΕΜΑ: Συμμετοχή σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

Απαντώντας στην από 27.11.2007 αίτησή σας, αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με την 1018050/189/Α0012/ΠΟΛ.1042/8.2.1993 διαταγή του Υπουργείου Οικονομικών, με την οποία κοινοποιήθηκαν διατάξεις του ν.2065/1992, διευκρινίστηκε ότι, από το τεκμήριο της δαπάνης απόκτησης περιουσιακών στοιχειών εξαιρούνται τα χρηματικά ποσά που καταβάλλει ο φορολογούμενος για τη σύσταση ανώνυμης εταιρίας που δεν εισάγεται στο Χρηματιστήριο, καθώς επίσης και για τα χρηματικά ποσά που διαθέτει ο φορολογούμενος για τη συμμετοχή του στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ανώνυμης εταιρείας μη εισηγμένης στο Χρηματιστήριο και τούτο γιατί ο ανωτέρω νόμος αναφερόταν ρητά μόνο στη σύσταση ή αύξηση του κεφαλαίου ατομικών και προσωπικών εταιρειών στις οποίες ως γνωστόν, δεν περιλαμβάνονται οι ανώνυμες εταιρίες.
Εξάλλου, με την παράγραφο 10 του άρθρου 4 του νόμου 3091/2002, που ξεκίνησε να ισχύει από 1.1.2003, καταργήθηκε το παραπάνω τεκμήριο και στις υπόλοιπες εταιρείες.

2. Στην αίτησή σας ρωτάτε αν η εισφορά μετρητών με σκοπό την αύξηση κεφαλαίου Α.Ε., η οποία προήλθε από μετατροπή Ε.Π.Ε., αποτελεί τεκμήριο για τους εταίρους.

3. Κατόπιν των ανωτέρω συνάγεται ότι τα μετρητά που κατέβαλαν τα φυσικά πρόσωπα για την αύξηση κεφαλαίου της Α.Ε. δεν αποτελούν τεκμήριο του άρθρου 17 του ν.2238/1994.

Taxheaven.gr