1054306/1053/Α0012/15.6.2007

Προσδιορισμός τεκμαρτής δαπάνης διαβίωσης κύριας ή δευτερεύουσας κατοικίας και επιχειρηματικής αμοιβής σε περίπτωση συμμετοχής σε περισσότερες εταιρίες ή κοινωνίες.

15 Ιούν 2007

Taxheaven.gr
 Αθήνα 15 Ιουνίου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1054306/1053/Α0012

ΘΕΜΑ:Προσδιορισμός τεκμαρτής δαπάνης διαβίωσης κύριας ή δευτερεύουσας κατοικίας και επιχειρηματικής αμοιβής σε περίπτωση συμμετοχής σε περισσότερες εταιρίες ή κοινωνίες.

ΣΧΕΤ: Το 14689/1.6.2007 έγγραφο της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς.


1. Απαντώντας στο πιο πάνω σχετικό, αναφορικά με το πρώτο και δεύτερο ερώτημά σας, σας πληροφορούμε ότι για να έχει εφαρμογή η παραγρ.1 του άρθρου 4 του ν.3296/2004 απαραίτητη προϋπόθεση είναι η οικοδομή (κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία) να περιέλθει στο φορολογούμενο από κληρονομιά, δωρεά ή γονική παροχή.
Δεν θεωρείται ότι απέκτησε ο φορολογούμενος κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία από δωρεά ή γονική παροχή, για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγρ.1 του άρθρου 4 του ν.3296/2004 στις πιο πάνω κάτω περιπτώσεις που:
α) ο φορολογούμενος ανεγείρει την κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία του με άτυπη δωρεά χρηματικού ποσού από τον πατέρα του και
β) ο φορολογούμενος απέκτησε οικόπεδο με γονική παροχή και ανεγείρει την κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία του με χρηματικό ποσό που προέρχεται από άτυπη δωρεά του πατέρα του.

2. Αναφορικά με το τρίτο ερώτημά σας, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:
Με τις διατάξεις της παραγρ.6 του άρθρου 3 του ν.3296/2004 ορίζεται ότι σε περίπτωση συμμετοχής του υπόχρεου φυσικού προσώπου ως ομόρρυθμου εταίρου ή κοινωνού σε περισσότερες εταιρείες ή κοινωνίες αυτός δικαιούται επιχειρηματική αμοιβή μόνο από εκείνη την επιχείρηση που δηλώνει τα μεγαλύτερα καθαρά κέρδη.
Ερμηνεύοντας τις πιο πάνω διατάξεις με την παρ.5 του άρθρου 3 της 1012212/10171/Β0012/ΠΟΛ.1016/7.2.2005 διαταγής μας έγινε δεκτό ότι σε περίπτωση συμμετοχής του ομόρρυθμου εταίρου ή του κοινωνού σε δύο ή περισσότερες εταιρίες ή κοινωνίες, λαμβάνεται υπόψη η επιχειρηματική αμοιβή από την εταιρεία ή κοινωνία που αυτός από τη συμμετοχή του αποκτά τα μεγαλύτερα καθαρά κέρδη.
Συνεπώς, διευκρινίζεται ότι κριτήριο για τον προσδιορισμό της επιχειρηματικής αμοιβής στην περίπτωση αυτή είναι τα μεγαλύτερα καθαρά κέρδη που αποκτά λόγω της συμμετοχής του σε περισσότερες της μιας εταιρίες ή κοινωνίες ο ίδιος ο ομόρρυθμος εταίρος ή ο κοινωνός και όχι τα μεγαλύτερα καθαρά κέρδη που προκύπτουν μεταξύ των εταιριών ή κοινωνιών στις οποίες συμμετέχει.

Taxheaven.gr