1060123/1194/Α0012/26.7.2007

Μείωση του ετήσιου τεκμαρτού μισθώματος κατοικιών κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) οι οποίες αποκτήθηκαν από χαριστική αιτία.

26 Ιούλ 2007

Taxheaven.gr
 Αθήνα 26 Ιουλίου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1060123/1194/Α0012

ΘΕΜΑ:Μείωση του ετήσιου τεκμαρτού μισθώματος κατοικιών κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) οι οποίες αποκτήθηκαν από χαριστική αιτία.

Απαντώντας στην από 14.6.2007 αίτησή σας, σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.2238/1994 τα ποσά της ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης που προκύπτουν από την εφαρμογή της περίπτωσης αυτής, περιορίζονται κατά ποσοστό 50% στις περιπτώσεις όπου οι κατοικίες - κύριες και δευτερεύουσες - που προσδιορίζουν την τεκμαρτή δαπάνη αποκτήθηκαν από χαριστική αιτία (κληρονομιά, ή δωρεά ή γονική παροχή), καθώς και αυτές που αποκτήθηκαν από επαχθή αιτία από συνταξιούχο πριν από τη συνταξιοδότησή του.
Η διάταξη αυτή προστέθηκε με την παρ.1 του άρθρου 4 του ν.3296/2004 και ισχύει σύμφωνα με την περ. α' του άρθρου 33 αυτού του νόμου από 1.1.2005 και μετά.

2. Επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Κώδικα κληρονομιών - δωρεών ορίζεται μεταξύ άλλων ότι μεταβίβαση περιουσίας γίνεται μεταξύ άλλων αιτία προίκας και η περιουσία η οποία μεταβιβάζεται με αυτόν τον τρόπο φορολογείται ανάλογα με τα όσα ορίζουν οι διατάξεις του εν λόγω Κώδικα.

3. Περαιτέρω, μεταβίβαση περιουσίας αιτία προίκας είναι εκείνη που πραγματοποιείται, όταν η προίκα συνιστάται σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα (άρθρα 1406 επ. Α.Κ.), δηλαδή με συμβολαιογραφικό έγγραφο μεταξύ προικοδότη και προικολήπτη ή με διαθήκη.
Ωστόσο με το άρθρο 15 του ν.1329/1983 καταργήθηκαν όλες οι διατάξεις του 6ου Κεφαλαίου του 4ου Βιβλίου του Α. Κ. (άρθρα 1406 έως 1437 ΑΚ) και ορίζεται πως κάθε περιουσιακή σχέση που αποτελεί σύσταση προίκας από την έναρξη ισχύος του νόμου (18.2.1983), είναι άκυρη. Ειδικότερα, διευκρινίζεται, μεταξύ άλλων, ότι οι προίκες που είχαν συσταθεί, κατά τη δημοσίευση του ν. 1329/1983 αν ήταν αδιατίμητες, δηλ. αν δεν είχε μεταβιβασθεί η κυριότητα των προικώων στοιχείων στον άνδρα, αποδόθηκαν στη γυναίκα, η οποία απέκτησε αυτοδίκαια δικαίωμα πλήρους κυριότητας σ' αυτά, χωρίς να υποχρεούται σε καταβολή φόρου ή τέλους για την απόδοση (άρθρο 56 του νόμου) και αν ήταν διατιμημένες, δηλ. αν είχε μεταβιβασθεί στον άνδρα η κυριότητα των προικώων στοιχείων, αποδόθηκαν στη γυναίκα, μόνο εφόσον απέκτησε την πλήρη κυριότητα τούτων, χωρίς την καταβολή φόρου ή τέλους (άρθρο 57 του νόμου).

4. Αυτό το οποίο ερωτάτε στην αίτησή σας είναι αν έχει εφαρμογή η προαναφερθείσα διάταξη του ν.2238/1994 στην περίπτωση της αυτοδίκαιης κτήσης κατοικίας δυνάμει του άρθρου 15 του ν.1329/1983 ο οποίος κατήργησε την προίκα.

5. -Κατόπιν των ανωτέρω η αυτοδίκαιη απόκτηση κυριότητας κατοικίας λόγω της κατάργησης της προίκας η οποία γίνεται χωρίς την καταβολή χρηματικού ποσού θεωρείται ως απόκτηση περιουσιακού στοιχείου από χαριστική αιτία από τους γονείς και επομένως ισχύει στην περίπτωση αυτή η μείωση της τεκμαρτής δαπάνης κατά 50%.

Taxheaven.gr