1054187/1038/Α0012/29.5.2007

Φορολόγηση εμπρόσθετων αποδοχών από την ΕΔΔΥΚ.

29 Μάι 2007

Taxheaven.gr
Αθήνα, 29 Μαΐου 2007
Αρ. Πρωτ. 1054187/1038/Α0012

ΘΕΜΑ: Φορολόγηση εμπρόσθετων αποδοχών από την ΕΔΔΥΚ.

ΣΧΕΤ.: Το από 13.4.2007 ερώτημά σας.

Σε απάντηση του σχετικού ερωτήματός σας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 47 του ν.2238/1994 ορίζεται ότι για τους υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών και των λοιπών δημόσιων πολιτικών υπηρεσιών, του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, της Μόνιμης Αντιπροσωπείας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες και των στρατιωτικών, που υπηρετούν στην αλλοδαπή, καθώς και των υπαλλήλων του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, των υπαλλήλων του Εθνικού Οργανισμού Μικρομεσαίων Μεταποιητικών Επιχειρήσεων και των υπαλλήλων της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών, που υπηρετούν στα οικεία αντιπροσωπευτικά γραφεία τους στις Βρυξέλλες, ως καθαρό εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες αυτού του άρθρου λαμβάνεται ποσό ίσο με το καθαρό ποσό αποδοχών, τις οποίες αυτοί θα έπαιρναν αν υπηρετούσαν στο εσωτερικό.

2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 14 ορίζεται ότι το καθαρό ποσό των αποδοχών που παίρνουν τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παρ. 3 του άρθρου 47 ως μισθωτοί από τους εργοδότες που αναφέρονται στην ίδια παράγραφο, κατά το τμήμα που απομένει μετά την αφαίρεση από αυτό του καθαρού ποσού των αποδοχών, τις οποίες αυτοί θα έπαιρναν αν υπηρετούσαν στο εσωτερικό, φορολογείται αυτοτελώς με συντελεστή φόρου δεκαπέντε τοις εκατό (15%). Ο φόρος που προκύπτει παρακρατείται κατά την πληρωμή. Για την απόδοση του φόρου αυτής της παραγράφου εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 59. Με την παρακράτηση του φόρου που ενεργείται σύμφωνα με τα πιο πάνω εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση από το φόρο εισοδήματος για το ποσό αυτών των αποδοχών.

3. Επίσης με την 2/28934/0022/24.4.1999 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών «περί αποζημιώσεων υπηρετούντων στην Κύπρο στρατιωτικών» καθορίζεται το μηνιαίο επίδομα τόσο για τους μόνιμους στρατιωτικούς όσο και για τους ανθ/γούς θητείας, έφεδρους αξιωματικούς (ΔΕΑ) και μόνιμους και εθελοντές οπλίτες.

4. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην τρίτη παράγραφο του παρόντος (καταβολή μηνιαίου επιδόματος στους υπηρετούντες στην Κύπρο) προκύπτει ότι έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της δεύτερης παραγράφου του παρόντος και στους οπλίτες που υπηρετούν στην Κύπρο και συνεπώς ορθώς φορολογηθήκατε αυτοτελώς.

Taxheaven.gr