1029360/564/Α0012/2.5.2007

Διευκρινίσεις για τον τρόπο υπολογισμού της καθαρής θέσης κατά τον προσδιορισμό της υπεραξίας κατά τη μεταβίβαση ομόρρυθμης εταιρίας.

2 Μάι 2007

Taxheaven.gr
Αθήνα, 2 Μαΐου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1029360/564/Α0012

ΘΕΜΑ:Διευκρινίσεις για τον τρόπο υπολογισμού της καθαρής θέσης κατά τον προσδιορισμό της υπεραξίας κατά τη μεταβίβαση ομόρρυθμης εταιρίας.

Απαντώντας στο από 9.3.2007 έγγραφό σας, αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με την 1066328/1394/Α0012/16.7.2003 εγκύκλιό μας, με την οποία παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με την 1030366/10307/Β0012/ΠΟΛ.1053/1.4.2003 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, κατά τον προσδιορισμό της καθαρής θέσης ομόρρυθμης εταιρείας με βιβλία Β' κατηγορίας και πιο συγκεκριμένα κατά τον υπολογισμό των παγίων, λαμβάνεται υπόψη η αναπόσβεστη αξία όλων των παγίων, τα οποία αποτελούν περιουσιακό στοιχείο του νομικού προσώπου. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν έχουν γίνει αποσβέσεις, για τον πιο πάνω υπολογισμό, λαμβάνεται η αξία των βιβλίων μειωμένη με τις αποσβέσεις που θα έπρεπε να είχαν γίνει, γιατί ο υπολογισμός αυτός έχει σκοπό την ανεύρεση της πραγματικής αξίας της επιχείρησης και όχι άλλους φορολογικούς σκοπούς.

2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της περίπτωσης στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε. ορίζεται ότι πάγια στοιχεία των οποίων η αξία κτήσης του καθενός είναι μέχρι χίλια διακόσια (1.200) ευρώ, μπορούν να αποσβεσθούν εξ ολοκλήρου μέσα στη χρήση κατά την οποία αυτά χρησιμοποιήθηκαν ή τέθηκαν σε λειτουργία. Η διάταξη αυτή τέθηκε σε εφαρμογή με την παράγραφο 6 του άρθρου 9 του ν.3296/2004 και ισχύει για πάγια που αποκτώνται από διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από την 1.1.2005 και μετά ενώ για προηγούμενες διαχειριστικές περιόδους η αξία των παγίων που μπορούσαν να αποσβεσθούν εξ ολοκλήρου ανέρχονταν στο ποσό των 600 ευρώ.

3. Στο έγγραφό σας μας αναφέρετε ότι ομόρρυθμη εταιρία με βιβλία Β' κατηγορίας του Κ.Β.Σ. το έτος 2007 λύεται και στον ίδιο χώρο με το ίδιο αντικείμενο ιδρύεται ατομική επιχείρηση μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών. Η εταιρία αυτή, κατά τα έτη λειτουργίας της (2004 - 2007) δεν έχει διενεργήσει αποσβέσεις. Με το έγγραφό σας ρωτάτε αν θα ληφθούν υπόψη οι αποσβέσεις που θα έπρεπε να είχαν γίνει προκειμένου να προσδιορισθεί η ελάχιστη αξία μεταβίβασης της εταιρίας.

4. Ύστερα από τα παραπάνω σας πληροφορούμε ότι για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας κατά τη μεταβίβαση της επιχείρησης, με επαχθή αιτία (πώληση) θα ληφθεί υπόψη η αξία των παγίων μειωμένη με τις αποσβέσεις που θα έπρεπε να είχαν γίνει βάσει των διατάξεων του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε. Συνεπώς, εφόσον τα πάγια της εταιρίας πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του παρόντος, μπορούν να αποσβεσθούν εξ ολοκλήρου.

5. Τέλος, σε περίπτωση δωρεάς ή γονικής παροχής αρμόδια είναι η Δ/νση Φορολογίας Κεφαλαίου (ΠΟΛ.1055/16.7.2003 διαταγή).

Taxheaven.gr