Αποτελέσματα live αναζήτησης

1012972/238/Α0012/11.5.2007 Διευκρινίσεις για τον υπολογισμό της ελάχιστης αξίας μεταβίβασης μιας επιχείρησης.

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

1012972/238/Α0012/11.5.2007
Διευκρινίσεις για τον υπολογισμό της ελάχιστης αξίας μεταβίβασης μιας επιχείρησης.


1012972/238/Α0012/11.5.2007 Διευκρινίσεις για τον υπολογισμό της ελάχιστης αξίας μεταβίβασης μιας επιχείρησης.

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα, 11 Μαΐου 2007
Αριθ. Πρωτ.:1012972/238/Α0012

ΘΕΜΑ:Διευκρινίσεις για τον υπολογισμό της ελάχιστης αξίας μεταβίβασης μιας επιχείρησης.

Απαντώντας στο ερώτημά σας, σχετικά με το ανωτέρω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ.1 του άρθρου 13 του ν.2238/1994 εκδόθηκε την 1η Απριλίου 2003 η 1030366/10307/Β0012/ΠΟΛ.1053/1.4.03 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με την οποία καθορίζεται, για φορολογικούς λόγους ο τρόπος αποτίμησης μιας επιχείρησης, με την οποία εκτός των άλλων υπολογίζεται και η ελάχιστη αξία μεταβίβασης η οποία είναι το άθροισμα της άυλης αξίας και της καθαρής θέσης αυτής.

2. Κατά τον προσδιορισμό της άυλης αξίας λαμβάνεται ο μέσος όρος των κατά δήλωση εισοδημάτων κάθε πηγής, των πέντε (5) τελευταίων ετών πριν από τη μεταβίβαση, που αφορούν την επιχειρηματική δραστηριότητα της μεταβιβαζόμενης επιχείρησης, κατά ρητή διατύπωση της προαναφερόμενης Α.Υ.Ο.Ο..

3. Θα πρέπει, να σημειωθεί, ότι η φράση «τα εισοδήματα που αφορούν την επιχειρηματική δραστηριότητα» της περ. 2.1 της παραγρ.2 του άρθρου 1 του Κεφαλαίου Α' του πρώτου μέρους της ΠΟΛ.1053/1.4.2003 Α.Υ.Ο.Ο., αναφέρεται στο προσδιορισμό του εισοδήματος της ατομικής επιχείρησης και όχι των προσωπικών εταιριών, γιατί ως γνωστόν η ατομική επιχείρηση είναι η πιο απλή μορφή επιχειρηματικής δράσεως, όπου το φυσικό πρόσωπο (ο φορέας της) διαθέτει ένα μέρος από την ατομική του περιουσία για την οργάνωσή της. Η δήλωση που υποβάλλει είναι το έντυπο Ε1 στο οποίο περιλαμβάνονται και προσωπικά άλλα εισοδήματα εκτός αυτών της επιχειρηματικής του δραστηριότητας.
Αντίθετα η σύσταση προσωπικής εταιρίας (Ο.Ε., Ε.Ε..) απαιτεί περισσότερα του ενός προσώπου, των οποίων οι εισφορές, σε είδος ή σε μετρητά κ.λπ. αποτελούν περιουσία της εταιρίας, οι επιχειρήσεις αυτές υποβάλλουν δήλωση με το έντυπο Ε5 το οποίο συνοδεύεται από το Ε3. Τα κατά δήλωση εισοδήματα που αναφέρονται στην πιο πάνω απόφαση, είναι το άθροισμα του ΚΩΔ 500 του πίνακα Η του Εντύπου Ε5 στο οποίο άθροισμα περιλαμβάνεται και το εισόδημα Α' πηγής .

4. Περαιτέρω η περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του Κ.Φ.Ε. με την οποία φορολογείται αυτοτελώς κάθε δικαίωμα το οποίο είναι συναφές με την άσκηση της επιχείρησης, μεταξύ αυτών και το δικαίωμα της υπομίσθωσης, αφορά τη μεμονωμένη μεταβίβαση του δικαιώματος αυτού, από την εταιρία της οποίας είναι περιουσιακό στοιχείο. Κατά τη μεταβίβαση μεριδίου μιας προσωπικής εταιρίας, δεν μεταβιβάζεται κανένα περιουσιακό στοιχείο αυτής, αλλά ο πωλητής ο οποίος είναι ο κύριος του μεριδίου της εταιρίας πωλεί αυτό στον αγοραστή, ο οποίος καθίσταται με την αγορά του νέος κύριος του μεριδίου.
Κατά τον προσδιορισμό της αξίας μιας προσωπικής εταιρίας, για λόγους φορολογικούς, σύμφωνα με την ΠΟΛ.1053 ΑΥΟΟ λαμβάνονται υπόψη τα κατά δήλωση εισοδήματα κάθε πηγής που αφορούν την επιχειρηματική δραστηριότητα, των πέντε (5) τελευταίων ετών πριν από τη μεταβίβαση στα οποία περιλαμβάνονται τόσο εκείνα που προκύπτουν από την παραγωγική διαδικασία όσο και τα εκτός παραγωγικής διαδικασίας (παρεπόμενα έσοδα) εφόσον αυτά αποτελούν κέρδη της υπό εκτίμηση για φορολογικούς λόγους, προσωπικής εταιρίας.

5. Από όσα αναφέρετε στο ερώτημά σας, πρόκειται να μεταβιβασθεί εταιρικό μερίδιο ομόρρυθμης εταιρίας η οποία έχει στα περιουσιακά της στοιχεία και το δικαίωμα υπεκμίσθωσης χώρου.

6. Κατά συνέπεια στην περίπτωση μεταβίβασης μεριδίου που αναφέρεται, κατά τον υπολογισμό της άυλης αξίας θα ληφθούν υπόψη τα εισοδήματα Α' και Δ' πηγής σύμφωνα με τη ρητή διατύπωση της Α.Υ.Ο.Ο. (ΠΟΛ.1053) με την οποία καθορίζεται για φορολογική χρήση τρόπος αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων μιας επιχείρησης κατά τη μεταβίβασή της.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης