1040525/770/Α0012/12.6.2007

Αποζημιώσεις μελών Νομαρχιακών Συμβουλίων και Νομαρχιακών Επιτροπών.

12 Ιούν 2007

Taxheaven.gr
 Αθήνα, 12 Ιουνίου 2007
Αρ. Πρωτ.: 1040525/770/Α0012

ΘΕΜΑ: Αποζημιώσεις μελών Νομαρχιακών Συμβουλίων και Νομαρχιακών Επιτροπών.

ΣΧΕΤ.: Το 2111/23.04.2007 ερώτημά σας.


Σε απάντηση του σχετικού ερωτήματός σας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε ότι:

1. Με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 13 του ν.2238/1994 ορίζεται ότι, οι πάσης φύσεως παροχές που χορηγούνται στα πρόσωπα που εκλέγονται για τον πρώτο και δεύτερο βαθμό της τοπικής αυτοδιοίκησης φορολογούνται αυτοτελώς με συντελεστή φόρου είκοσι τοις εκατό (20%). Ο φόρος που προκύπτει παρακρατείται κατά την πληρωμή. Για την απόδοση του φόρου αυτού εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 60. Με την παρακράτηση αυτού του φόρου εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση από το φόρο εισοδήματος των δικαιούχων για τις άνω παροχές.

2. Περαιτέρω, με την 1031970/538/Α0012/ΠΟΛ.1095/17.3.1997 διαταγή μας, με την οποία ερμηνεύτηκε η προηγούμενη διάταξη, στην τελευταία υπάγονται οι κάθε είδους παροχές που χορηγούνται στα πρόσωπα που εκλέγονται για τον πρώτο και δεύτερο βαθμό της τοπικής αυτοδιοίκησης (νομάρχες, δήμαρχοι, πρόεδροι κοινοτήτων κ.τ.λ.). Οι κάθε είδους παροχές με οποιαδήποτε μορφή και αν καταβάλλονται (μισθός, έσοδα παράστασης, επιδόματα κ.τ.λ.) φορολογούνται αυτοτελώς με συντελεστή 20%.

3. Από τα παραπάνω αναφερόμενα γίνεται σαφές ποιοι υπάγονται στην αυτοτελή φορολογία της παρ.11 του άρθρου 13 του Κ.Φ.Ε. ερώτημα το οποίο απασχολούσε την υπηρεσία σας.

Taxheaven.gr