1052682/1032/Α0012/15.6.2007

Φορολόγηση υπεραξίας σε περίπτωση αποχώρησης εταίρου από ομόρρυθμη εταιρία.

15 Ιούν 2007

Taxheaven.gr
Αθήνα, 15 Ιουνίου 2007
Αρ. Πρωτ.: 1052682/1032/Α0012

ΘΕΜΑ: Φορολόγηση υπεραξίας σε περίπτωση αποχώρησης εταίρου από ομόρρυθμη εταιρία.

Σε απάντηση του 13232/24.5.07 εγγράφου σας, αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α' της παρ. 1 του άρθρου 13 του Κ.Φ.Ε., φορολογείται αυτοτελώς λογιζόμενο ως εισόδημα με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) κάθε κέρδος ή ωφέλεια που προέρχεται από τη μεταβίβαση εταιρικών μερίδων ή μεριδίων.

2. Επίσης, όπως προκύπτει από την 1115324/2613/Α0012/ΠΟΛ.1258/12.10.1995 εγκύκλιο, η μεταβίβαση του εταιρικού μεριδίου μπορεί να είναι άμεση ή έμμεση π.χ. με τη μορφή αποχώρησης εταίρου από την εταιρία, με ταυτόχρονη ανάληψη από αυτόν του κεφαλαίου που έχει καταβάλει και με παράλληλη ισόποση μείωση του κεφαλαίου της εταιρίας. Συνεπώς και δεδομένου ότι ο αποχωρήσας εταίρος πέραν του αναληφθέντος κεφαλαίου που έχει καταβάλει αναλαμβάνει συγχρόνως και την προκύπτουσα υπεραξία αυτού, που αναφέρεται μεταξύ άλλων στα άυλα στοιχεία της επιχείρησης όπως αέρας, επωνυμία, σήμα, προνόμια κ.τ.λ. και αναλογεί στο μερίδιό του, για την ωφέλεια ή το κέρδος που αποκτά κατά την αποχώρησή του από την εταιρία, φορολογείται αυτοτελώς με συντελεστή 20%.

3. Στο έγγραφό σας μας αναφέρετε ότι αποχωρεί εταίρος από ομόρρυθμη εταιρία αναλαμβάνοντας την αξία της εταιρικής του μερίδας, με αποτέλεσμα τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου και τη μεταβολή των ποσοστών συμμετοχής των λοιπών εταίρων. Στον εταίρο που αποχώρησε, για την αξία της εταιρικής του μερίδας μεταβιβάσθηκε ακίνητο της ομορρύθμου εταιρίας και καταβλήθηκε ο φόρος μεταβίβασης.

4. Ύστερα από τα παραπάνω σας πληροφορούμε ότι, στην περίπτωση αποχώρησης του εταίρου από την ομόρρυθμη εταιρία, κατά το χρόνο αποχώρησης, υπολογίζεται υπεραξία η οποία αναφέρεται μεταξύ άλλων και στα άυλα στοιχεία της επιχείρησης και αναλογεί στο ποσοστό συμμετοχής του αποχωρούντος εταίρου το οποίο μεταβιβάζεται στους λοιπούς εταίρους που συνεχίζουν τη λειτουργία της επιχείρησης. Ο υπολογισμός της υπεραξίας γίνεται με βάση τα όσα προβλέπονται στην 1030366/10307/Β0012/ΠΟΛ.1053/1.4.2003 εγκύκλιό μας. Επισημαίνουμε ότι, ύστερα και από την τηλεφωνική μας επικοινωνία όπου μας πληροφορήσατε ότι η μεταβίβαση του ακινήτου στον εταίρο προηγήθηκε της αποχώρησης του (25.4.07 καταβλήθηκε ο φόρος μεταβίβασης και 7.5.07 έγινε η τροποποίηση του καταστατικού της εταιρίας) σε περίπτωση που η αντικειμενική αξία του ακινήτου (στην οποία επιβλήθηκε ο φόρος μεταβίβασης) είναι μεγαλύτερη της ελάχιστης αξίας όπως αυτή προσδιορίζεται από το άρθρο 2 της ΠΟΛ.1053/1.4.2003, ως αξία μεταβίβασης του εταιρικού μεριδίου θα ληφθεί υπόψη η αξία του ακινήτου στην οποία υπολογίστηκε ο φόρος μεταβίβασης.

Taxheaven.gr