1060807/106/Α0012/11.07.2007

Φόρος υπεραξίας κατά τη διακοπή ατομικής επιχείρησης και σύσταση προσωπικής εταιρίας.

11 Ιούλ 2007

Taxheaven.gr
 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1060807/106/Α0012

ΘΕΜΑ: Φόρος υπεραξίας κατά τη διακοπή ατομικής επιχείρησης και σύσταση προσωπικής εταιρίας.


Απαντώντας στο 5111/18.6.2007 έγγραφό σας, αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του Κ.Φ.Ε, προκειμένου για μεταβιβάσεις από επαχθή αιτία στοιχείων των παραπάνω υποπεριπτώσεων αα' και ββ' της ίδιας περίπτωσης (μεταβίβαση επιχείρησης, εταιρικών μερίδων ή μεριδίων) σε δικαιούχους που υπάγονται στην Α' ή Β' κατηγορία του άρθρου 29 του ν.2961/2001, η πραγματική αξία πώλησης αυτών φορολογείται αυτοτελώς με συντελεστές 1,2% και 2,4% αντίστοιχα.

2. Πάγια θέση της Διοίκησης είναι ότι σε περίπτωση σύστασης προσωπικής εταιρίας (Ο.Ε., Ε.Ε.) της οποίας το κεφάλαιο θα αποτελείται από εισφορά κεφαλαιουχικού εξοπλισμού που προέρχεται από ήδη λειτουργούσα επιχείρηση η οποία διακόπτει τις εργασίες της γι' αυτό το σκοπό και από μετρητά του άλλου συμμετέχοντος εταίρου, έστω και αν αυτός είναι συγγενής, προκύπτει θέμα υπεραξίας με βάση την υτπτερίπτ.ββ' της περίπτ.α' παρ.1 του άρθρου 13 του Κ.Φ.Ε.. Περαιτέρω σύμφωνα με τη 1052699/1082/Α0012/30.5.2003 διαταγή σε περίπτωση διακοπής των εργασιών επιχείρησης (ατομικής ή εταιρίας) και έναρξης στον ίδιο χώρο με το ίδιο αντικείμενο εργασιών άλλης επιχείρησης (ατομικής ή εταιρίας), μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα 6 μηνών, υπολογίζεται φόρος υπεραξίας. Όταν στο χώρο που λειτουργούσε ατομική επιχείρηση ιδρύεται και λειτουργεί Ο.Ε με 2 νέα μέλη, από το συνολικό ποσό δεν λαμβάνεται υπόψη το ποσό που αντιστοιχεί στο ποσοστό του φορέα της ατομικής επιχείρησης στην εταιρία που συστήθηκε. Προκειμένου να επιβληθεί ο οικείος φόρος υπεραξίας κατά τη μεταβίβαση αυτή με επαχθή αιτία σε συγγενείς Α' και Β' κατηγορίας έχει εφαρμογή η 1030366/10307/Β0012/ΠΟΛ.1053/1.4.2003 Α.Υ.Ο (σχετ. το 1100089/2504/Α0012/4.1.05 έγγραφο).

3. Στην αίτησή σας ρωτάτε τι φόρος θα επιβληθεί σε περίπτωση σύστασης προσωπικής εταιρίας της οποίας το κεφάλαιο αποτελείται από εισφορά κεφαλαιουχικού εξοπλισμού, που προέρχεται από ήδη λειτουργούσα ατομική επιχείρηση που διακόπτει τις εργασίες της για το σκοπό αυτό και από μετρητά του άλλου συμμετέχοντος εταίρου που είναι σύζυγος του πρώτου.

4. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι, εφόσον ισχύουν οι προϋποθέσεις που αναφέρονται παραπάνω, στο ελάχιστο ποσό της υπεραξίας που θα προκύψει από τα δεδομένα της λυθείσας ατομικής επιχείρησης θα υπολογισθεί φόρος με συντελεστή 1,2% μόνο για το ποσοστό συμμετοχής της συζύγου του φορέα της ατομικής επιχείρησης. Υπόχρεος για την καταβολή του φόρου είναι ο πωλητής δηλαδή ο σύζυγος, ο οποίος σύμφωνα με τα πιο πάνω πωλεί μερίδιο στη σύζυγό του.

Taxheaven.gr