1058219/1154/Α0012/14.9.2007

Διευκρινίσεις για τον υπολογισμό της ελάχιστης αξίας μεταβίβασης μιας επιχείρησης.

14 Σεπ 2007

Taxheaven.gr
Αθήνα, 14 Σεπτεμβρίου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1058219/1154/Α0012

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για τον υπολογισμό της ελάχιστης αξίας μεταβίβασης μιας επιχείρησης.Απαντώντας στο ερώτημά σας, σχετικά με το ανωτέρω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

ΤΜΗΜΑ Α'

1. Για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ.1 του άρθρου 13 του ν.2238/1994 εκδόθηκε την 1 Απριλίου 2003 η 1030366/10307/Β0012/ΠΟΛ.1053/1.4.2003 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με την οποία καθορίζεται για λόγους φορολογικούς ο τρόπος αποτίμησης μιας επιχείρησης η αξία της οποίας προσδιορίζεται από την άυλη αξία και την καθαρή θέση αυτής.

2. Η άυλη αξία προσδιορίζεται όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2.1 του άρθρου 1 του Κεφαλαίου Α' του πρώτου μέρους της πιο πάνω Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών. Εάν το αποτέλεσμα του υπολογισμού αυτού είναι θετικό, προστίθεται στην καθαρή θέση της επιχείρησης.
Εάν το αποτέλεσμα είναι αρνητικό ή μηδενικό, σημαίνει ότι η επιχείρηση δεν έχει άυλη αξία και το αρνητικό αποτέλεσμα αυτής δεν συμψηφίζεται με το πιθανό θετικό αποτέλεσμα της καθαρής θέσης (σχετ. 1069260/1470/Α0012/23.7.03 και 1064655/1522/Α0012/1.11.2006).

ΤΜΗΜΑ Β'

Όσον αφορά στα μεταβιβαζόμενα εταιρικά μερίδια εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με αρνητική άυλη αξία, σας γνωρίζουμε ότι αυτή δεν λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της ελάχιστης αξίας μεταβίβασης των μεριδίων γιατί δεν ορίζεται από τις διατάξεις του ν.2238/1994 (Κ.Φ.Ε), όπως ισχύει και για τον υπολογισμό της ελάχιστης αξίας μεταβίβασης εταιρικών μερίδων προσωπικών εταιρειών.

Taxheaven.gr