Αποτελέσματα live αναζήτησης

1079461/1553/Α0012/18.10.2007 Μεταβίβαση φορτηγού αυτοκινήτου δημοσίας χρήσεως από κοινωνία κληρονομικού δικαίου η οποία ασκεί επάγγελμα.

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

1079461/1553/Α0012/18.10.2007
Μεταβίβαση φορτηγού αυτοκινήτου δημοσίας χρήσεως από κοινωνία κληρονομικού δικαίου η οποία ασκεί επάγγελμα.


1079461/1553/Α0012/18.10.2007 Μεταβίβαση φορτηγού αυτοκινήτου δημοσίας χρήσεως από κοινωνία κληρονομικού δικαί

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
 Αθήνα, 18 Σεπτεμβρίου 2007
Αρ. Πρωτ.: 1079461/1553/Α0012

ΘΕΜΑ: Μεταβίβαση φορτηγού αυτοκινήτου δημοσίας χρήσεως από κοινωνία κληρονομικού δικαίου η οποία ασκεί επάγγελμα.


Σε απάντηση του υπ' αρ. πρωτ. 1079461/1553/14.8.07 ερώτημά σας, σχετικά με το ανωτέρω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ.1 και 2 του άρθρου 10 του Ν.2579/1998 ορίζεται ότι σε κάθε μεταβίβαση αυτοκινήτου δημοσίας χρήσης, από επαχθή αιτία, περιλαμβανομένης και της ανταλλαγής του, πριν από τη μεταβίβαση καταβάλλεται εφάπαξ πάγιο ποσό φόρου αφενός για τη μεταβίβαση της άδειας κυκλοφορίας αφετέρου για τη μεταβίβαση του οχήματος αυτοκινήτου ως παγίου στοιχείου της επιχείρησης.
Δηλαδή, αν το μεταβιβαζόμενο όχημα είναι φορτηγό, λεωφορείο ή ταξί υπάγεται πάντοτε σε φορολογία σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, γιατί το όχημα αυτό αποτελεί στοιχείο της επιχειρήσεως εφόσον μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για τις ανάγκες αυτής και όχι για προσωπική χρήση.

2. Με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 32 του ν.3229/10.2.2004 προκειμένου για μεταβιβάσεις ΔΧ αυτ/των, που πραγματοποιούνται σε δικαιούχους που υπάγονται στην Α' ή Β' κατηγορία του άρθρου 29 του ν.2961/2001 (ΦΕΚ 226 Α') όπως αυτός ισχύει σήμερα, τα ποσά φόρου των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 10 του ν.2579/1998 μειώνονται κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) και είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) αντίστοιχα.

3. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών & Επικοινωνιών, πριν από τη μεταβίβαση αυτοκινήτου που αναφέρεται στις παρ.1 και 2 αυτού του άρθρου, ύστερα από αίτηση του πωλητή θα εκδίδουν βεβαίωση σχετικά με κάθε πληροφορία της αρμοδιότητας του που είναι αναγκαία για τον υπολογισμό των ποσών φόρου αυτού του άρθρου, σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 10 του ίδιου νόμου.

4. Ειδικά η μεταβίβαση άδειας κυκλοφορίας και οχήματος ΔΧ λόγω κληρονομιάς, δωρεάς, γονικής παροχής, δεν υπάγεται στις προαναφερθείσες διατάξεις γιατί επιβάλλονται οι αντίστοιχοι φόροι κληρονομιών.

5. Σύμφωνα με το άρθρο 1113 του ΑΚ, αν η κυριότητα του πράγματος ανήκει σε περισσοτέρους εξ αδιαιρέτου κατ' ιδανικά μέρη, εφαρμόζονται οι διατάξεις για την κοινωνία (αρθ. 785 - 809 ΑΚ).

6. Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε., σε φόρο υπόκεινται εκτός των άλλων και οι κοινωνίες αστικού δικαίου που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα.

7. Με το ν.3109/19.2.2003 (ΦΕΚ 38 Α') καθώς και με την Β1/74412/5806 εγκύκλ. του Υπουργείου Μεταφορών & Επικοινωνιών, τέθηκαν ορισμένες προϋποθέσεις (όπως, να μην είναι Δημ. Υπάλληλοι, να έχουν την δυνατότητα να αποκτήσουν άδεια οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων καθώς και βεβαίωση του ασφ/κού φορέα) για την άσκηση του επαγγέλματος του αυτοκινητιστή, καθώς και για τη μεταβίβαση σε κληρονόμους (ΔΧ οχημάτων) που δεν έχουν τις προϋποθέσεις αυτές π.χ. Δημ. Υπάλληλοι.

8. Από το έγγραφό σας προκύπτει ότι ο φορολογούμενος «...» μεταβιβάζει την άδεια Φ.Δ.Χ., καθώς και το φορτηγό του με αριθ. κυκλ...την 3.6.2004 με το υπ' αριθ. ΤΔΑ...στον γιο του «...». Για την παραπάνω μεταβίβαση αποδόθηκε φόρος υπεραξίας στη Δ.Ο.Υ.. Στη συνέχεια ο «...» γιος προβαίνει σε αγορά νέου φορτηγού, λόγω ότι το αυτοκίνητο που προέρχεται από τον πατέρα είναι παλαιό. Επομένως ο γιος «...» είναι κύριος κάτοχος ενός Φ.Δ.Χ. (καινούργιο) με αριθμό κυκλοφ...καθώς και ενός αυτοκινήτου - φορτηγού παλαιό ...αποχαρακτηρισμένο. Ο «...» γιος απεβίωσε την 17.1.2006, οπότε και τα παραπάνω περιουσιακά στοιχεία περιήλθαν στην οικογένειά του, ήτοι σύζυγο και τρία τέκνα. Δημιουργήθηκε ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ «...». Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ στη συνέχεια μεταβιβάζει το Φ.Δ.Χ.....(το καινούργιο) στον κληρονόμο «...» (γιο) του αποβιώσαντος.
Το ερώτημά σας είναι αν πράγματι οφείλεται φόρος υπεραξίας για την εν λόγω μεταβίβαση από την ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ στην ατομική επιχείρηση

9. Από το ερώτημά σας προκύπτει ότι εφόσον η κοινωνία έκανε έναρξη εργασιών, οι κοινωνοί της έχουν τις προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλματος του αυτοκινητιστή και εφόσον αυτό μεταβιβάζεται σε τρίτο πρόσωπο υπάγεται στις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του ν. 2579/1998.
Διαφορετικό όμως είναι το θέμα, εάν οι κοινωνοί δεν έχουν αυτές τις προϋποθέσεις οπότε η κοινωνία δεν μπορεί να ασκήσει επάγγελμα (π.χ. Δημ. Υπάλληλοι).

10. Τέλος εφόσον πρόκειται για μεταβίβαση μεριδίου ΔΧ αυτ/του από μητέρα σε τέκνο (συγ. Α' κατηγ.) και από αδελφό σε αδελφό (συγ. Β' κατηγ.) ο φόρος των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 10 του Ν. 2579/1998 μειώνεται κατά ποσοστό 50% και 25% αντίστοιχα.
Σε διαφορετική περίπτωση ο αχρεωστήτως καταβληθείς φόρος επιστρέφεται.
10. Τα παραπάνω ως θέματα πραγματικά ανήκουν στην εξελεγκτική εξουσία του αρμόδιου Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ., ο οποίος παρακαλείται για τις δικές του ενέργειες με βάση τα παραπάνω.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης