1074454/1475/Α0012/19.10.2007

Φορολογική μεταχείριση εξόδων παράστασης Δημάρχων, Αντιδημάρχων και Προέδρων του Δημοτικού Συμβουλίου (αιρετών μελών).

19 Οκτ 2007

Taxheaven.gr
Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1074454/1475/Α0012

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση εξόδων παράστασης Δημάρχων, Αντιδημάρχων και Προέδρων του Δημοτικού Συμβουλίου (αιρετών μελών).


Σε απάντηση του 6144/18.7.2007 εγγράφου σας, αναφορικά με το θέμα, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 13 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.2238/1994) οι πάσης φύσεως παροχές που χορηγούνται στα πρόσωπα που εκλέγονται για τον πρώτο και δεύτερο βαθμό της τοπικής αυτοδιοίκησης φορολογούνται αυτοτελώς με συντελεστή φόρου είκοσι τοις εκατό (20%):Ο φόρος που προκύπτει παρακρατείται κατά την πληρωμή.
Για την απόδοση του φόρου αυτού εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 60.
Με την παρακράτηση αυτού του φόρου εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση από το φόρο εισοδήματος των δικαιούχων για τις ως άνω παροχές.

2. Επίσης δεδομένου ότι τα έξοδα παράστασης που χορηγούνται στα πρόσωπα που εκλέγονται για τον πρώτο και δεύτερο βαθμό της τοπικής αυτοδιοίκησης θεωρούνται ως εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα, η παρακράτηση του φόρου είκοσι τοις εκατό (20%) υπολογίζεται στο ακαθάριστο ποσό των αμοιβών αυτών.

3. Ύστερα από τα παραπάνω και όπως έχει γίνει δεκτό από τη Διοίκηση με το 1108793/1812/Α0012/10.12.1997 έγγραφο) η παρακράτηση του φόρου στα έξοδα παράστασης Δημάρχων, Αντιδημάρχων και Προέδρων του Δημοτικού Συμβουλίου (αιρετών μελών) υπολογίζεται επί των ακαθαρίστων αμοιβών τους.

Taxheaven.gr