1086411/10952/Β0012/5.10.2007

Το κέρδος που προκύπτει από την πώληση ακινήτου Α.Ε. σε εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης μέσα στα πλαίσια σύμβασης sale and lease back δεν λαμβάνεται υπόψη για τον προσδιορισμό της κατώτατης αξίας πώλησης των μετοχών της ίδιας εταιρείας, πριν από την εμφάνιση της υπεραξίας αυτής σε λογαριασμό αποθεματικού.

5 Οκτ 2007

Taxheaven.gr
Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 2007
Αριθ. Πρωτ. 1086411/10952/Β0012

ΘΕΜΑ: Το κέρδος που προκύπτει από την πώληση ακινήτου Α.Ε. σε εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης μέσα στα πλαίσια σύμβασης sale and lease back δεν λαμβάνεται υπόψη για τον προσδιορισμό της κατώτατης αξίας πώλησης των μετοχών της ίδιας εταιρείας, πριν από την εμφάνιση της υπεραξίας αυτής σε λογαριασμό αποθεματικού.

ΣΧΕΤ: Η από 11/9/2007 αίτησή σας.


Απαντώντας στην σχετική αίτησή σας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 13 του ν.2238/1994, η πραγματική αξία πώλησης μετοχών ή παραστατικών τίτλων μετοχών μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών ή αλλοδαπό χρηματιστήριο ή σε άλλο διεθνώς αναγνωρισμένο χρηματιστηριακό θεσμό, που μεταβιβάζονται από ιδιώτες ή από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, φορολογείται αυτοτελώς με συντελεστή πέντε τοις εκατό (5%). Για την καταβολή του φόρου αυτού και την υποβολή της σχετικής δήλωσης έχουν εφαρμογή τα αναφερόμενα της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου.

2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 της 1112719/11072/Β0012/ΠΟΛ.1233/2.12.1999 Α.Υ.Ο., η οποία εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση των διατάξεων της παρ.11 του άρθρου 3 του ν.2753/1999, ορίζεται, ότι ως κατώτατη πραγματική αξία των μεταβιβαζόμενων μετοχών λαμβάνεται το ποσό που προκύπτει από τη διαίρεση των ιδίων κεφαλαίων της ανώνυμης εταιρείας της οποίας μεταβιβάζονται οι μετοχές τα οποία υφίστανται την προηγούμενη ημέρα εκείνης κατά την οποία υποβάλλεται η δήλωση της παρ.1 του άρθρου 13 του ν.2238/1994, με τον αριθμό των υφισταμένων την ίδια ως άνω ημέρα μετοχών. Ως ίδια κεφάλαια λαμβάνεται το άθροισμα των οριζομένων στην περίπτωση 6 της παραγράφου 4.2.200 του Ε.Γ.Λ.Σ κονδυλίων που εμφανίζονται στον τελευταίο πριν από τη μεταβίβαση επίσημο ισολογισμό και των αυξήσεων (ή μειώσεων) κεφαλαίου προσαυξημένα με την απόδοση που είχαν αυτά κατά το χρονικό διάστημα που αναφέρεται στις παραγράφους 3 και 4 της απόφασης.

3.Με τις διατάξεις των δύο τελευταίων εδαφίων της περ.ζ' της παρ.3 του άρθρου 28 του ν.2238/1994, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 6 του ν.3220/2004, ορίζεται, ότι η υπεραξία που προκύπτει από την πώληση ακινήτου επιχείρησης σε εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης, για το οποίο στη συνέχεια θα συναφθεί σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης μεταξύ εταιρείας χρηματοδοτικής μίσθωσης και της πωλήτριας επιχείρησης, απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήματος, με την προϋπόθεση ότι θα εμφανισθεί σε ιδιαίτερο λογαριασμό αφορολόγητου αποθεματικού, το οποίο φορολογείται, σε περίπτωση διανομής ή διάλυσης της επιχείρησης, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Για τον προσδιορισμό της υπεραξίας, ως τιμή πώλησης λαμβάνεται αυτή που ορίζεται στη σύμβαση .
Από τις διατάξεις αυτές συνάγεται, ότι για να τύχει απαλλαγής η υπόψη υπεραξία θα πρέπει να υπάρχει επάρκεια κερδών, ούτως ώστε να είναι δυνατή η εμφάνιση της σε αυτόν (μέσω του πίνακα διάθεσης κερδών).

4. Εξάλλου, με τις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 17 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.) προκύπτει, ότι οι πράξεις του ισολογισμού, καθώς και το κλείσιμο αυτού, περατούται για τις ανώνυμες εταιρείες εντός τεσσάρων μηνών (4) μηνών από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου.

5. Από την αίτησή σας προκύπτει ότι μέτοχοι ανώνυμης εταιρείας πώλησαν μετοχές της στις 30.12.2004, δηλαδή πριν από τη σύνταξη ισολογισμού της διαχειριστικής περιόδου 1/1/2004-31/12/2004 και αποδόθηκε ο οφειλόμενος φόρος 5% ο οποίος υπολογίσθηκε επί της αξίας που προέκυψε βάσει της 1112719/11072/Β0012/ΠΟΛ.1233/2.12.1999 Α.Υ.Ο..

6. Μετά από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω προκύπτει, ότι η εταιρεία την 30.12.2004 δεν είχε τη δυνατότητα να σχηματίσει το αφορολόγητο αποθεματικό από την υπεραξία που προέκυψε από την πώληση του ακινήτου σε εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης μέσα στα πλαίσια σύμβασης sale and lease back, καθώς δεν είχε λήξει η διαχειριστική της περίοδος, ενώ οι πράξεις του ισολογισμού και το κλείσιμο αυτού ολοκληρώνονται μέχρι της 30/4. Συνεπώς, το κέρδος που προέκυψε από τη συγκεκριμένη πράξη δεν λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της κατώτατης αξίας των μεταβιβασθέντων μετοχών.


Taxheaven.gr