1095248/1856/Α0012/8.10.2007

Υπεραξία μεταβίβασης Φ.Ι.Χ. του οποίου η άδεια κυκλοφορίας έχει εκδοθεί στο όνομα της πωλήτριας εταιρείας.

10 Αύγ 2007

Taxheaven.gr
Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 2007
Αρ. Πρωτ.: 1095248/1856/Α0012

ΘΕΜΑ: Υπεραξία μεταβίβασης Φ.Ι.Χ. του οποίου η άδεια κυκλοφορίας έχει εκδοθεί στο όνομα της πωλήτριας εταιρείας.

Απαντώντας στο έγγραφό σας αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης ζ' της παρ.3 του άρθρου 28 του ν.2238/1994 και του δεύτερου και επομένων αυτού εδαφίων της παρ.2 του άρθρου 5 του ν.δ.1146/1976, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ.3 του άρθρου 7 του ν.1160/1981 και με μεταγενέστερους νόμους, θέμα επιβολής φόρου υπεραξίας κατά τη μεταβίβαση αυτοκινήτων οχημάτων που ανήκουν σε επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής προκύπτει μόνο στην περίπτωση που τα αυτοκίνητα αποτελούν πάγια στοιχεία των επιχειρήσεων αυτών.

2. Συνεπώς, σε φόρο υπεραξίας δεν υπάγονται οι πωλήσεις αυτοκινήτων και μοτοποδηλάτων που πραγματοποιούνται από επιχειρήσεις εμπορίας αυτοκινήτων γιατί στις περιπτώσεις αυτές τα αυτοκίνητα και μοτοποδήλατα αποτελούν εμπόρευμα των επιχειρήσεων αυτών και όχι πάγιο στοιχείο τους.
Στην περίπτωση όμως που ένα αυτοκίνητο αποτελεί εμπόρευμα της επιχείρησης και στη συνέχεια χρησιμοποιηθεί με οποιοδήποτε τρόπο από αυτή ως μέσο δράσης της κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής της αποτελεί πάγιο περιουσιακό στοιχείο αυτής.

3. Από το έγγραφό σας προκύπτει ότι ατομική επιχείρηση με αντικείμενο δραστηριότητας Αντιπροσωπεία - Έκθεση Αυτ/των και δεύτερη δραστηριότητα χονδρικό - λιανικό εμπόριο εξαρτημάτων αυτοκινήτων οχημάτων, αγόρασε στις 27.12.2006 ένα φορτηγό αυτοκίνητο το οποίο και καταχώρησε στα βιβλία του ως εμπόρευμα. Στις 20.3.2007 εκδόθηκε από το Υπουργείο Μεταφορών άδεια κυκλοφορίας ΙΧΦ πετρελαιοκίνητο νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας με παρακράτηση κυριότητας στο όνομα του φορέα της ατομικής επιχείρησης. (Σημ. ο αριθμός πλαισίου του ΙΧΦ με αριθμ. κυκλοφορίας....είναι ο ίδιος με αυτόν του αυτοκινήτου που καταχωρήθηκε στα βιβλία της επιχείρησης σαν εμπόρευμα το Δεκέμβρη του 2006) ρωτάται εάν κατά τη μεταβίβαση του συγκεκριμένου αυτοκινήτου σε τρίτο οφείλεται φόρος υπεραξίας.

4. Σε κάθε περίπτωση η διαπίστωση του αν το αυτοκίνητο αποτελεί πάγιο στοιχείο επιχείρησης η εμπόρευμα, είναι θέμα πραγματικό και ανάγεται στην εξελεγκτική αρμοδιότητα του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ο οποίος αφού εξετάσει τα πραγματικά περιστατικά όπως εάν το Υπουργείο Μεταφορών & Επικοινωνιών υποχρεούται από διάταξη νόμου να εκδώσει την άδεια του συγκεκριμένου οχήματος στο όνομα του φορέα της ατομικής επιχείρησης έστω και αν αυτό προορίζεται για εμπόρευμα της, με την προϋπόθεση ότι οι πινακίδες έχουν κατατεθεί στο αρμόδιο Υπουργείο, για το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την εισαγωγή του οχήματος μέχρι την πώληση του σαν εμπόρευμα. Το βάρος της απόδειξης των ισχυρισμών αυτών φέρει ο φορολογούμενος.
Κατά τη γνώμη μας, εφόσον δεν έχουν κατατεθεί οι πινακίδες από την ημερομηνία έκδοσής τους έως σήμερα, το συγκεκριμένο αυτοκίνητο αποτελεί πάγιο στοιχείο της επιχείρησης από τις 20.3.2007 που εκδόθηκε άδεια κυκλοφορίας του, κατά συνέπεια οφείλεται φόρος υπεραξίας κατά τη μεταβίβασή του.

Taxheaven.gr