1087938/1708/Α0012/23.10.2007

Φόρος υπεραξίας κατά τη μεταβίβαση επιχείρησης εκμετάλλευσης περιπτέρου σε τρίτο.

23 Οκτ 2007

Taxheaven.gr
Αθήνα, 23 Οκτωβρίου 2007
Αρ. Πρωτ.: 1087938/1708/Α0012

ΘΕΜΑ: Φόρος υπεραξίας κατά τη μεταβίβαση επιχείρησης εκμετάλλευσης περιπτέρου σε τρίτο.


Απαντώντας στην αίτησή σας, αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτ. α' της παραγρ.1 του άρθρου 13 του ν.2238/1994 φορολογείται αυτοτελώς λογιζόμενο ως εισόδημα:
α) Με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) κάθε κέρδος ή ωφέλεια που προέρχεται από τη μεταβίβαση ολόκληρης της επιχείρησης με τα άυλα στοιχεία αυτής όπως αέρας, επωνυμία, σήμα, προνόμια κ.λπ. ή υποκαταστήματος επιχείρησης, όπως αυτό ορίζεται από τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 9 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων.
β) Με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) κάθε κέρδος ή ωφέλεια που προέρχεται από την εκχώρηση δικαιώματος της μίσθωσης.

2. Ο φόρος υπεραξίας υπολογίζεται και σε περίπτωση διακοπής των εργασιών επιχείρησης (ατομικής ή εταιρίας) και έναρξης στον ίδιο χώρο με το ίδιο αντικείμενο εργασιών άλλης επιχείρησης (ατομικής ή εταιρίας) μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, σύμφωνα με την 1052699/1082/Α0012/30.5.03 διαταγή.

3. Από όσα αναφέρονται στην αίτησή σας η κατεδάφιση του περιπτέρου δεν είναι λόγος διακοπής των εργασιών σας αφού σε λιγότερο από ένα μήνα έγινε έναρξη εργασιών νέας επιχείρησης εκμετάλλευσης περιπτέρου. Τα θέματα όμως αυτά είναι πραγματικά και αρμόδιος για τον έλεγχο είναι ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ.

4. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι σε περίπτωση διακοπής των εργασιών επιχείρησης (ατομικής ή εταιρίας) εκμετάλλευσης περιπτέρου και έναρξης στον ίδιο χώρο με το ίδιο αντικείμενο εργασιών άλλης επιχείρησης, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών τίθεται θέμα εφαρμογής των διατάξεων της υποπερίπτωσης αα' της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του Κ.Φ.Ε.. Υποχρεωμένος για την καταβολή του οικείου φόρου είναι ο πωλητής της επιχείρησης εκμετάλλευσης περιπτέρου σύμφωνα με τις διατάξεις του δευτέρου εδαφίου της περ. γ' της ίδιας παραγράφου και άρθρου και όχι ο εκμισθωτής του περιπτέρου ανάπηρος ή θύμα πολέμου (σχετ. 1053215/1237/Α0012/28.6.2006 έγγραφό μας).

Taxheaven.gr