Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1257/18.11.1994 Τρόπος φορολογίας ακινήτων, που μεταβιβάζονται σε τυχερούς αναγνώστες εφημερίδων, μετά προκήρυξη διαγωνισμού


Δημοσιεύθηκε στις : [ 18-11-1994 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1257/18.11.1994
Τρόπος φορολογίας ακινήτων, που μεταβιβάζονται σε τυχερούς αναγνώστες εφημερίδων, μετά προκήρυξη διαγωνισμού


Αθήνα, 18 Νοεμβρίου 1994
Αριθ. Πρωτ. 1129030/908/Α0013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ Φ/ΓΙΑΣ & Δ.Π.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (13Η)
ΤΜΗΜΑ Α΄

ΠΟΛ 1257

ΘΕΜΑ: “Τρόπος φορολογίας ακινήτων, που μεταβιβάζονται σε τυχερούς αναγνώστες εφημερίδων, μετά προκήρυξη διαγωνισμού”.

1129030/908/Α0013/

Με αφορμή ερωτήματα που μας υποβλήθηκαν σχετικά με τις φορολογικές υποχρεώσεις που δημιουργούνται κατά τη μεταβίβαση ακινήτων εκ μέρους διαφόρων εφημερίδων προς τους αναγνώστες αυτών που συγκεντρώνουν κουπόνια και κατόπιν κληρώσεως αναδεικνύονται τυχεροί νικητές, σας πληροφορούμε τα εξής:
Από τις εφημερίδες που προκηρύσσουν αυτού του είδους τους διαγωνισμούς δεν έχει γίνει γνωστός μέχρι σήμερα ο τρόπος και η διαδικασία μεταβίβασης στους τυχερούς των ακινήτων και συνεπώς το είδος και το ποσό του οφειλόμενου φόρου θα εξαρτηθεί από τη μεταβιβαστική πράξη που θα ακολουθηθεί.
Ως τώρα έχει γίνει γνωστό ότι ορισμένες μόνο εφημερίδες θα καλύψουν όλα τα έξοδα της μεταβίβασης αυτής.

Με τις διατάξεις του άρθρου 34 Ν.Δ. 118/1973 Υπερί κώδικα φορολογίας κληρονομιών, δωρεών κ.λπ.Φ όπως ισχύει, ορίζεται ότι δωρεά είναι κάθε απόκτηση περιουσίας που γίνεται κατά τις περί δωρεών διατάξεις του Αστικού Κώδικα, αλλά και κάθε μεταβίβαση, παροχή ή παραχώρηση οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου που γίνεται χωρίς αντάλλαγμα, έστω και αν δεν καταρτίστηκε γι' αυτή κανένα έγγραφο (άτυπη δωρεά).
Εξάλλου, κατά το άρθρο 496 Α.Κ., δωρεά αποτελεί η παροχή περιουσιακού στοιχείου σε κάποιον, εφόσον η παροχή αυτή γίνεται με συμφωνία μερών και χωρίς αντάλλαγμα.

Περαιτέρω, με τις διατάξεις του Ν.1587/1950, όπως ισχύει, προβλέπεται ότι σε κάθε μεταβίβαση ακινήτου με αντάλλαγμα οφείλεται φόρος μεταβίβασης που επιβάλλεται στην αντικειμενική αξία αυτού, όταν το ακίνητο βρίσκεται σε περιοχή όπου ισχύει το αντικειμενικό σύστημα ή την αγοραία αξία, με συντελεστή 11% για το μέχρι 4.000.000 δρχ. τμήμα αυτής και 13% για το παραπάνω τμήμα της. Επί του αναλογούντος φόρου υπολογίζεται και πρόσθετος φόρος 3% υπέρ δήμων και κοινοτήτων και κατά νόμο βαρύνεται ο αγοραστής του ακινήτου με τους φόρους αυτούς.
Πέραν του φόρου μεταβίβασης οφείλεται και φόρος αυτόματου υπερτιμήματος (υπεραξίας) που βαρύνει τον πωλητή του ακινήτου.
Κατά τις διατάξεις του άρθρου 709 Α.Κ., όποιος δημόσια προκηρύσσει αμοιβή για την εκτέλεση κάποιας πράξης, ειδικά δε για την πραγματοποίηση κάποιου αποτελέσματος, οφείλει αμοιβή σ' αυτόν που θα εκτελέσει την πράξη ή θα επιτύχει το αποτέλεσμα, ακόμη και στην περίπτωση που θα ενεργήσει άσχετα με την προκήρυξη.

Η προκήρυξη επάθλου που πρέπει να απονεμηθεί μετά από διαγωνισμό είναι ισχυρή μόνο όταν περιέχει προθεσμία για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού. Η παροχή του προκηρύσσοντος συνίσταται συνήθως στο έπαθλο, η δε παροχή του δικαιουμένου το έπαθλο π.χ. στη δημιουργία ορισμένου έργου ή στη διατύπωση μιας επιτυχούς απάντησης ή κρίσης περιορισμένου θέματος, που περιέχεται στην προκήρυξη του διαγωνισμού.

Με αυτά εννοούμε ότι η προκήρυξη παρότι είναι δικαιοπραξία μονομερής δεν οδηγεί στην καταβολή της αμοιβής ή του επάθλου, χωρίς αντάλλαγμα, γιατί ο δικαιούμενος την παροχή από τον προκηρύξαντα τον διαγωνισμό παρέχει ορισμένο αποτέλεσμα και δεν είναι επομένως μόνο δικαιούχος, αλλά και υπόχρεος στην όλη διαδικασία.

Η κλήρωση που τυχόν θα διενεργηθεί μεταξύ περισσοτέρων για να γίνει η επιλογή του πρώτου επάθλου ή ακόμη και των υπόλοιπων παροχών, δε θεμελιώνει την άποψη ότι η παροχή αποτελεί λαχείο, αφενός γιατί η κλήρωση είναι ενδεχόμενη και όχι αναγκαία προϋπόθεση προσδιορισμού του μόνου νικητή, αφετέρου γιατί η κλήρωση,
στην περίπτωση της προκήρυξης για επίτευξη ορισμένου αποτελέσματος με διαγωνισμό, δεν αναδεικνύει τον επιτυχόντα ή κερδίζοντα, αλλά αποτελεί αναγκαία μεθόδευση, ώστε, από πολλούς που αναδείχθηκαν επιτυχόντες, ένας να λάβει το έπαθλο. (Σχετική η υπ' αριθ. 6560/82 εισήγηση της Νομικής Δ/νσης του Υπουργείου Οικονομικών.

Συνεπώς στην περίπτωση της προκήρυξης έχουμε μεταβίβαση κυριότητας ακινήτου ή κινητού αιτία αυτής και όχι αιτία δωρεάς ή κέρδους από λαχείο.
Κατόπιν των ανωτέρω, το είδος του φόρου που θα πρέπει να επιβληθεί στην προκειμένη περίπτωση θα εξαρτηθεί από τη μορφή του μεταβιβαστικού συμβολαίου.

Σε περίπτωση που γίνει:

Α) Μεταβίβαση του ακινήτου με αντάλλαγμα από τον εργολάβο στην εφημερίδα και από την εφημερίδα στον τυχερό.
Τότε οφείλεται:
α) φόρος μεταβίβασης από την εφημερίδα
β) φόρος μεταβίβασης από τον τυχερό και τυχόν φόρο υπερτιμήματος από την εφημερίδα και
γ) φόρος άτυπης δωρεάς τόσο για το τίμημα όσο και για το ποσό του ΦΜΑ, καθόσον ορισμένες εφημερίδες προτίθενται να καλύψουν κάθε έξοδο, φόρο κ.λπ., με αποτέλεσμα η ανωτέρω μεταβίβαση με αντάλλαγμα να θεωρείται εικονική γιατί υποκρύπτει στην πραγματικότητα δωρεά.

Β) Μεταβίβαση του ακινήτου με αντάλλαγμα από τον εργολάβο στην εφημερίδα και δωρεά από την εφημερίδα στον τυχερό.
Τότε οφείλεται:
α) φόρος μεταβίβασης από την εφημερίδα και
β) φόρος δωρεάς από τον τυχερό, τόσο για το τίμημα όσο και για το ποσό του φόρου δωρεάς που θα καταβληθεί από την εφημερίδα.

Γ) Μεταβίβαση του ακινήτου με οριστικό συμβόλαιο απ' ευθείας από τον εργολάβο προς τον ήδη αναδειχθέντα ρητά κατονομαζόμενο τυχερό.
Τότε οφείλεται:
α) Φ.Μ.Α. από τον τυχερό και
β) φόρος δωρεάς τόσο για το τίμημα όσο και για το ποσό Φ.Μ.Α.

Δ) Πώληση του ακινήτου με οριστικό συμβόλαιο σε εκτέλεση προσυμφώνου που καταρτίστηκε με πωλητή τον εργολάβο και αγοραστή την εφημερίδα ή τον τυχερό που θα αναδειχθεί από την κλήρωση (μη κατανομαζόμενο).
Στην περίπτωση αυτή με την κατάρτιση του οριστικού συμβολαίου οφείλεται, λόγω διπλής μεταβίβασης:
α) φόρος μεταβίβασης (πλασματικής) από την εφημερίδα
β) φόρος μεταβίβασης από τον τυχερό
γ) φόρος άτυπης δωρεάς από τον τυχερό, δεδομένου ότι το μεταβιβαστικό συμβόλαιο θεωρείται εικονικό και υποκρύπτεται δωρεά, τόσο για το τίμημα όσο και το Φ.Μ.Α.

Ε) Πώληση του ακινήτου με οριστικό συμβόλαιο σε εκτέλεση προσυμφώνου που καταρτίστηκε με πωλητή τον εργολάβο και αγοραστή την εφημερίδα ή τον ήδη αναδειχθέντα ρητά κατονομαζόμενο τυχερό.
Στην περίπτωση αυτή, με την κατάρτιση οριστικού συμβολαίου μεταβίβασης απ' ευθείας από τον εργολάβο στον τυχερό, οφείλεται Φ.Μ.Α. από τον τυχερό και φόρος δωρεάς από τον τυχερό τόσο για το τίμημα, όσο και για το ποσό Φ.Μ.Α.

ΣΤ) Ενόψη των ανωτέρω, παρακαλούμε σε κάθε περίπτωση που στην αρμόδια ΔΟΥ πραγματοποιείται μεταβίβαση ακινήτου προς τον αναδειχθέντα με κλήρωση τυχερό, θα εξετάζεται σε ποιά από τις παραπάνω περιπτώσεις υπάγεται η συγκεκριμένη μεταβίβαση του ακινήτου και θα επιβάλλεται τον οικείο φόρο που αντιστοιχεί στην περίπτωση αυτή.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης