Αποτελέσματα live αναζήτησης

1090133/1754/Α0012/23.11.2007 Υπολογισμός φόρου υπεραξίας κατά την αποχώρηση εταίρου από Ο.Ε. και τη μετατροπή της Ο.Ε. σε Ε.Ε..

Σχόλια:


Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

1090133/1754/Α0012/23.11.2007
Υπολογισμός φόρου υπεραξίας κατά την αποχώρηση εταίρου από Ο.Ε. και τη μετατροπή της Ο.Ε. σε Ε.Ε..

1090133/1754/Α0012/23.11.2007 Υπολογισμός φόρου υπεραξίας κατά την αποχώρηση εταίρου από Ο.Ε. και τη μετατροπ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
 Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1090133/1754/Α0012

ΘΕΜΑ: Υπολογισμός φόρου υπεραξίας κατά την αποχώρηση εταίρου από Ο.Ε. και τη μετατροπή της Ο.Ε. σε Ε.Ε..

Απαντώντας στην αίτησή σας, αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 2 του πρώτου κεφαλαίου της 1030366/10307/Β0012/ΠΟΛ.1053/1.4.2003 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, όταν η επιχείρηση της οποίας μεταβιβάζονται μερίδια έχει προέλθει από μετατροπή ή συγχώνευση άλλων επιχειρήσεων και πριν από τη μεταβίβαση των μεριδίων της έχει υποβάλει λιγότερες από τρεις (3) δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, για την εξεύρεση του μέσου όρου των εισοδημάτων ή των ολικών αποτελεσμάτων εκμετάλλευσης λαμβάνονται υπόψη τα ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης όσων ισολογισμών αυτής υπάρχουν καθώς και τα αποτελέσματα όσων από τους τελευταίους ισολογισμούς των επιχειρήσεων που έχουν μετασχηματισθεί και τηρούσαν βιβλία Γ' κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων απαιτούνται, ώστε στο επίπεδο της επιχείρησης να συγκεντρωθούν τρεις (3) ισολογισμοί.

2. Επίσης, από την ίδια απόφαση που αναφέρουμε παραπάνω προκύπτει ότι, προκειμένου για επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ. κατά τον προσδιορισμό της καθαρής θέσης θα λαμβάνεται υπόψη η λογιστική καθαρή θέση της επιχείρησης η οποία εμφανίζεται στον τελευταίο πριν από τη μεταβίβαση επίσημο ισολογισμό.

3. Στην αίτησή σας μας αναφέρετε ότι Ε.Π.Ε. που λειτουργούσε από το 2002 μετατράπηκε σε Ο.Ε. στις 3.7.2007. Από την Ο.Ε. θα αποχωρήσει ένας από τους εταίρους και η Ο.Ε. θα μετατραπεί σε Ε.Ε..

4. Κατόπιν των ανωτέρω συνάγεται, ότι η Ο.Ε. της οποίας μεταβιβάζεται το μερίδιο έχει υποβάλει λιγότερες από τρεις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και επομένως, για την εξεύρεση του μέσου όρου των εισοδημάτων ή των ολικών αποτελεσμάτων εκμετάλλευσης θα ληφθούν υπόψη τα ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης όσων ισολογισμών αυτής υπάρχουν καθώς και τα ολικά αποτελέσματα όσων από τους τελευταίους ισολογισμούς της Ε.Π.Ε. απαιτούνται ώστε να συγκεντρωθούν τελικά στο επίπεδο της Ο.Ε. τρεις ισολογισμοί.
Η καθαρή θέση θα προσδιοριστεί όπως αναφέρουμε στην παράγραφο 2 του παρόντος.

5. Επιπλέον με την περ.6 της παρ.4.2.200 του ΕΓΛΣ ορίζεται, ότι ως «Ίδια Κεφάλαια» λαμβάνεται το άθροισμα των κονδυλίων των ακόλουθων πρωτοβάθμιων λογαριασμών: 40. «Κεφάλαιο», 41. «Αποθεματικά - Διαφορές αναπροσαρμογής - επιχορηγήσεις επενδύσεων» και 42. «Αποτελέσματα εις νέο», στον οποίο περιλαμβάνονται το «Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο» (λογ.42.00), το «Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο» (λογ.42.01) και το «Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων» (λογ.42.02), σύμφωνα με το υπόδειγμα ισολογισμού τέλους χρήσεως της παρ.4.1.103 του ΕΓΛΣ.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης