1116026/2251/Α0012/3.12.2007

Φόρος υπεραξίας κατά τη μεταβίβαση κυλικείου στεγαζόμενου σε σχολείο.

3 Δεκ 2007

Taxheaven.gr
Αθήνα, 3 Δεκεμβρίου 2007
Αρ. Πρωτ.: 1116026/2251/Α0012

ΘΕΜΑ: Φόρος υπεραξίας κατά τη μεταβίβαση κυλικείου στεγαζόμενου σε σχολείο.


Απαντώντας στο 1484/9.10.2007 έγγραφό σας, αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του Κ.Φ.Ε. φορολογείται αυτοτελώς λογιζόμενο ως εισόδημα με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) κάθε κέρδος ή ωφέλεια που προέρχεται από τη μεταβίβαση ολόκληρης της επιχείρησης με τα άυλα στοιχεία αυτής.

2. Όπως έχει γίνει δεκτό από τη διοίκηση, θεωρείται μεταβίβαση με επαχθή αιτία και η περίπτωση διακοπής εργασιών επιχείρησης και έναρξης στον ίδιο χώρο με το ίδιο αντικείμενο εργασιών άλλης επιχείρησης μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών.

3. Τα κέρδη από την εκμετάλλευση καφενείου, κυλικείου μέσα στα κτήρια και καταστήματα στα οποία στεγάζονταν δημόσιες γενικά υπηρεσίες ή δημοτικές ή κοινοτικές, εκκλησιαστικές ή υπηρεσίες νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, τα οποία πραγματοποιούνται από ανάπηρους και θύματα πολέμου στους οποίους χορηγήθηκε σχετική άδεια, εφόσον η εκμετάλλευση αυτών ενεργείται από τους ίδιους, απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος από εμπορικές επιχειρήσεις. Επίσης απαλλάσσεται και το δικαίωμα που παίρνουν τα πρόσωπα αυτά από την παραχώρηση της εκμετάλλευσης του καφενείου αυτού σε τρίτους, με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 6 του Κ.Φ.Ε..

4. Επίσης, με τις διατάξεις της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του Κ.Φ.Ε. ορίζεται ότι φορολογείται αυτοτελώς λογιζόμενο ως εισόδημα με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) κάθε κέρδος ή ωφέλεια που προέρχεται από την εκχώρηση ή μεταβίβαση αυτοτελώς κάθε δικαιώματος, το οποίο είναι συναφές με την άσκηση της επιχείρησης ή του επαγγέλματος, όπως του δικαιώματος της μίσθωσης ή υπομίσθωσης. Με εκχώρηση εξομοιώνεται και η παραίτηση από μισθωτικά δικαιώματα.

5. Περαιτέρω, από τη διοίκηση έχει γίνει δεκτό ότι στις περιπτώσεις που εκμισθώνεται η χρήση κυλικείου, καφενείου κ.τ.λ. μέσα σε κτήρια που στεγάζονται δημόσιες - δημοτικές - κοινοτικές υπηρεσίες, σχολεία κτλ. με καθορισμένο μίσθωμα, ύστερα από μειοδοτικό διαγωνισμό που διενεργεί το δημόσιο, ΟΤΑ κ.τ.λ. δεν πρόκειται για μεταβίβαση επιχείρησης οπότε δε συντρέχει θέμα εφαρμογής των διατάξεων της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του ν.2238/1994 (σχετ. το 1105959/1720/Α0012/22.1.02 έγγραφο).

6. Στην αίτησή σας και κατόπιν τηλεφωνικής μας επικοινωνίας μας πληροφορήσατε ότι μισθωτής που εκμεταλλεύονταν κυλικείο σχολείου προέβη με δική του πρωτοβουλία σε διακοπή της μίσθωσης (πριν από τη λήξη του). Στη συνέχεια διενεργήθηκε διαγωνισμός βάσει του οποίου το κυλικείο δόθηκε προς εκμετάλλευση σε νέο μισθωτή.

7. Ύστερα από τα παραπάνω και δεδομένου ότι ο νέος μισθωτής του κυλικείου του σχολείου καθορίζεται ύστερα από διαγωνισμό που διενεργείται από τη σχολική επιτροπή δεν πρόκειται για μεταβίβαση επιχείρησης με αντάλλαγμα και δε συντρέχει θέμα εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 13 του Κ.Φ.Ε..

Taxheaven.gr