Αποτελέσματα live αναζήτησης

1063365/10730/Β0012/29.10.2007 Επιστροφή φόρου επί τόκων Ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου τα οποίο διακρατούνται μέχρι τη λήξη τους.

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

1063365/10730/Β0012/29.10.2007
Επιστροφή φόρου επί τόκων Ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου τα οποίο διακρατούνται μέχρι τη λήξη τους.


1063365/10730/Β0012/29.10.2007 Επιστροφή φόρου επί τόκων Ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου τα οποίο διακρατούντα

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2007
Αριθ. Πρωτ. 1063365/10730/Β0012

ΘΕΜΑ: Επιστροφή φόρου επί τόκων Ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου τα οποίο διακρατούνται μέχρι τη λήξη τους.


Σχετ: Η από 27.6.2007 αίτησή σας.

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 12 του Κ.Φ.Ε (ν.2238/1994), οι τόκοι Ομολογιακών Δανείων του Δημοσίου με διάρκεια δύο (2) ετών ή και μεγαλύτερη απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος, εφόσον ο αρχικός κάτοχος αυτών τα διακρατεί μέχρι τη λήξη τους και περαιτέρω, με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος καθορίζεται η διαδικασία εφαρμογής των διατάξεων αυτών.
Η παράγραφος 11 προστέθηκε με την παρ.2 του άρθρου 15 του ν.2628/1998 και ισχύει από 6.7.1998 (χρόνος δημοσίευσης του ν.2628/1998 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως) και μετά.

2. Με την παρ.2 της 1082758/11163/Β0012/ΠΟΛ.1104/15.10.2004 Α.Υ.Ο, η οποία εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση των πιο πάνω διατάξεων, ορίζεται, ότι για όσα τοκομερίδια έχουν ήδη εξαργυρωθεί ή για ομόλογα (zero coupon) που έχουν ήδη λήξει μέχρι την έκδοση της ανωτέρω απόφασης και αφορούν τόκους που καταβλήθηκαν μετά την 6-7-1998 η επιστροφή του φόρου που αχρεώστητα παρακρατήθηκε στους αρχικούς κατόχους των τίτλων αυτών γίνεται με συγκεκριμένη διαδικασία.

3. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του ν.2238/1994 ορίζεται, ότι εισόδημα από κινητές αξίες είναι αυτό που αποκτάται κάθε οικονομικό έτος από κάθε δικαιούχο κινητών αξιών, το οποίο προκύπτει από μερίσματα και τόκους ιδρυτικών τίτλων και μετοχών των ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών, ομολογιών και χρεογράφων γενικά του Ελληνικού Δημοσίου ή ημεδαπών επιχειρήσεων κάθε είδους, καθώς και από αμοιβές και ποσοστά των διοικητικών συμβουλίων και εκτός μισθού αμοιβές και ποσοστά των διευθυντών και διαχειριστών των ανωνύμων εταιρειών.

4. Εξάλλου, με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του ν.2238/1994 ορίζεται, ότι χρόνος απόκτησης του εισοδήματος από κινητές αξίες θεωρείται για τους τόκους που προέρχονται από ιδρυτικούς τίτλους και προνομιούχες μετοχές, ο χρόνος έγκρισης τους από τη γενική συνέλευση των μετόχων και προκειμένου για τοκομερίδια. ο χρόνος που έχει ορισθεί νια την εξαργύρωσή τους.

5. Όπως μας γνώρισε η Δ/νση Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Δ16) με το αριθμ. 1063358/5381-19/0016/5-7-2007 έγγραφό της σε ό,τι αφορά την παραγραφή αξιώσεων του Δημοσίου ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 90-93 του ν.2362/1995, εφόσον δεν υφίστανται ειδικές διατάξεις περί παραγραφής των συγκεκριμένων απαιτήσεων.

6. Από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω προκύπτει, ότι η επιστροφή του φόρου επί των τόκων των διαλαμβανομένων ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου αφορά στα τοκομερίδια που εξαργυρώθηκαν από 6 Ιουλίου 1998 μέχρι την 15.10.2004, έστω και αν κάποια από αυτά περιελάμβαναν τοκοφόρο περίοδο πριν από την 6 Ιουλίου 1998, καθόσον κρίσιμος χρόνος απόκτησης του εισοδήματος (τόκων), είναι αυτός που είχε ορισθεί για την εξαργύρωσή τους. Τα ανωτέρω ισχύουν με την προϋπόθεση της διακράτησης του τίτλου, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις σχετικές διατάξεις.
Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι κατά την επιστροφή του ανωτέρω φόρου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και οι διατάξεις των άρθρων 90-93 του ν.2362/1995 περί παραγραφής αξιώσεων του δημοσίου.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης