Αποτελέσματα live αναζήτησης

1081076/1578/Α0012/2.112007 Φορολογική μεταχείριση μερισμάτων που προέρχονται από αλλοδαπή εταιρία χώρας με την οποία υπάρχει σύμβαση αποφυγής διπλής φορολογίας.

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

1081076/1578/Α0012/2.112007
Φορολογική μεταχείριση μερισμάτων που προέρχονται από αλλοδαπή εταιρία χώρας με την οποία υπάρχει σύμβαση αποφυγής διπλής φορολογίας.


1081076/1578/Α0012/2.112007 Φορολογική μεταχείριση μερισμάτων που προέρχονται από αλλοδαπή εταιρία χώρας με τη

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα, 2 Νοεμβρίου 2007
Αρ. Πρωτ.: 1081076/1578/Α0012

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση μερισμάτων που προέρχονται από αλλοδαπή εταιρία χώρας με την οποία υπάρχει σύμβαση αποφυγής διπλής φορολογίας.


Απαντώντας στο από 21.8.07 ερώτημά σας, αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:

1. Όπως μας ενημέρωσε εγγράφως η Δ/νση Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων, εφόσον είστε αποδεδειγμένα φορολογικός κάτοικος Ελλάδας, θα φορολογηθείτε στην Ελλάδα για το παγκόσμιο εισόδημα σας, ήτοι και για το εισόδημα που θα αποκτήσετε στις Η.Π.Α.. Για τη φορολογική μεταχείριση όμως του υπό κρίση εισοδήματος καθώς και για την αποφυγή της διπλής φορολόγησης του θα εφαρμοσθούν οι διατάξεις της σχετικής Σύμβασης (ΣΑΔΦ) που έχει υπογραφεί μεταξύ Ελλάδας και Η.Π.Α. (Ν.Δ.2548/1953, ΦΕΚ 231/Α΄/27.8.1953). Συγκεκριμένα για το εάν και πως φορολογείται εισόδημα από μερίσματα σημειώνουμε τα ακόλουθα:
Στο άρθρο IX της ΣΑΔΦ Ελλάδος - Η.Π.Α. ορίζεται ο τρόπος φορολόγησης των μερισμάτων που πληρώνει ελληνική εταιρία σε Αμερικάνο φορολογικό πολίτη, κάτοικο ή εταιρία (όταν πηγή εισοδήματος είναι η Ελλάδα). Στη Σύμβαση αυτή δεν υπάρχει ειδική διάταξη που να ρυθμίζει τον τρόπο φορολόγησης μερισμάτων που πληρώνει αμερικάνικη εταιρία σε Έλληνα φορολογικό κάτοικο (όταν δηλαδή πηγή εισοδήματος είναι οι Η.Π.Α.). Συνεπώς, σε κάθε τέτοια περίπτωση, για τη φορολογική μεταχείριση των μερισμάτων, θα ισχύουν οι διατάξεις της εσωτερικής νομοθεσίας εκάστου κράτους.
Εφόσον το εν λόγω εισόδημα έχει φορολογηθεί στις Η.Π.Α., σύμφωνα με τα όσα ορίζει η εσωτερική της νομοθεσία και περαιτέρω φορολογείται και στην Ελλάδα, σύμφωνα με όσα αναφέρει ανωτέρω η Δ/νση Εισοδήματος (στην παρ. 1 του παρόντος εγγράφου) για να αποφευχθεί η διπλή φορολόγηση του θα εφαρμοσθεί η μέθοδος της πίστωσης. Τη μέθοδο αυτή καθιερώνει και η παρ.3 του άρθρου XIV της ΣΑΔΦ Ελλάδος - Η.Π.Α., αλλά και η παρ.8β του άρθρου 9 του ν.2238/1994, της εσωτερικής μας νομοθεσίας.
Ειδικότερα το άρθρο XIV παρ.3 της Σύμβασης ορίζει ότι η Ελλάδα θα εκπίπτει εκ του ελληνικού φόρου το ποσό των Ηνωμένων Πολιτειών που έχει επιβληθεί επί εισοδήματος από πηγές των Ηνωμένων Πολιτειών, κατά ποσό όμως που δεν υπερβαίνει το ποσό του ελληνικού φόρου που επιβάλλεται επί του εισοδήματος αυτού.

2. Με βάση την εσωτερική μας νομοθεσία και σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 24 του Κ.Φ.Ε., εισόδημα από κινητές αξίες είναι αυτό που αποκτάται κάθε οικονομικό έτος από κάθε δικαιούχο κινητών αξιών, το οποίο προκύπτει, μεταξύ άλλων, από μερίσματα μετοχών αλλοδαπών εταιριών. Στα εισοδήματα αυτά παρακρατείται φόρος με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) χωρίς να προβλέπεται εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 54 του Κ.Φ.Ε..

3. Επίσης, με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 9 του Κ.Φ.Ε., από το ποσό του φόρου που αναλογεί στο συνολικό καθαρό εισόδημα εκπίπτουν:
α) Ο φόρος που προκαταβλήθηκε η παρακρατήθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 52 και 54 έως 58 στο εισόδημα που υπόκειται σε φόρο μέσα στο ίδιο οικονομικό έτος.
β) Ο φόρος που αποδεδειγμένα καταβλήθηκε στην αλλοδαπή για το εισόδημα που προέκυψε σε αυτήν μέχρι όμως του ποσού του φόρου που αναλογεί για αυτό το εισόδημα στην Ελλάδα. Δεν εκπίπτεται ο φόρος που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή, εφόσον ο δικαιούχος του εισοδήματος έχει φορολογηθεί σύμφωνα με το άρθρο 12 με εξάντληση της φορολογικής του υποχρέωσης.
Για την εξεύρεση του ποσού αυτού του φόρου, το ποσό του φόρου που προκύπτει στην Ελλάδα στο συνολικό εισόδημα ύστερα από την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού, μειώνεται κατά το ποσό που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου αυτού και μερίζεται, ανάλογα με τα δύο τμήματα του εισοδήματος στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή.

4. Στην αίτησή σας μας αναφέρετε ότι αποκτήσατε μερίσματα αλλοδαπής εταιρίας (Η.Π.Α.), τα οποία φορολογήθηκαν στην αλλοδαπή με συντελεστή 30% ενώ παράλληλα παρακρατήθηκε από το Ελληνικό Δημόσιο φόρος με συντελεστή 20%. Με την αίτηση σας επιθυμείτε την επιστροφή του φόρου που σας παρακρατήθηκε από το Ελληνικό Δημόσιο.

5. Από όσα αναφέρθηκαν παραπάνω και δεδομένου ότι από τη ΣΑΔΦ μεταξύ Ελλάδας και Η.Π.Α. δεν προβλέπεται ειδική φορολογική μεταχείριση για το εισόδημα από μερίσματα που αποκτά Έλληνας φορολογικός κάτοικος από τις Η.Π.Α., αλλά εφαρμόζεται η εσωτερική νομοθεσία, το εισόδημα σας από τα μερίσματα αλλοδαπής προέλευσης θα φορολογηθεί με τις γενικές Διατάξεις (συναθροιζόμενο με τα υπόλοιπα εισοδήματά σας) και από το συνολικό ποσό του φόρου θα αφαιρεθούν όσα αναλυτικά περιγράφονται στην παρ. 2 του παρόντος.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης