Αποτελέσματα live αναζήτησης

1110407/11548πε/Β0012/20.11.2007 Φορολογική μεταχείριση ομολογιακού δανείου που εκδίδεται από ελληνική ανώνυμη εταιρεία.

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

1110407/11548πε/Β0012/20.11.2007
Φορολογική μεταχείριση ομολογιακού δανείου που εκδίδεται από ελληνική ανώνυμη εταιρεία.

1110407/11548πε/Β0012/20.11.2007 Φορολογική μεταχείριση ομολογιακού δανείου που εκδίδεται από ελληνική ανώνυμη

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα, 20 Νοεμβρίου 2007
Αριθ. Πρωτ.:1110407/11548πε/Β0012

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση ομολογιακού δανείου που εκδίδεται από ελληνική ανώνυμη εταιρεία.


Σχετ: Η από 14/12/2006 αίτησή σας.

Απαντώντας στη σχετική αίτησή σας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 12 του ν.2238/1994, στους τόκους, οι οποίοι αποκτώνται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων ή ομάδες περιουσίας, χωρίς να εξετάζεται η ιθαγένεια και ο τόπος που διαμένουν ή κατοικούν ή έχουν την έδρα τους και προκύπτουν από εθνικά δάνεια που εκδίδονται με έντοκα γραμμάτια ή ομολογίες από την 1η Ιανουαρίου 1997 και μετά επιβάλλεται φόρος εισοδήματος, που υπολογίζεται με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%) στο ποσό των τόκων που προκύπτουν από τους πιο πάνω τίτλους οι οποίοι εκδίδονται από τις 3 Ιανουαρίου 1998 και μετά.

2. Με τις διατάξεις του δέκατου εδαφίου της παρ.8 του άρθρου 12 του ν.2238/1994 ορίζεται, ότι με την προείσπραξη ή την παρακράτηση του φόρου της παραγράφου αυτής εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των υπόχρεων
του άρθρου 2, των ημεδαπών και αλλοδαπών τραπεζικών και ασφαλιστικών επιχειρήσεων, καθώς και των υπόχρεων της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 και της παραγράφου 2 του άρθρου 101, με την επιφύλαξη των οριζομένων από τις διατάξεις των άρθρων 99 και 106.

3. Εξάλλου, με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 31 του ν.2682/1999 καταργήθηκε η φορολογία των ομολογιακών δανείων που εκδίδει το Ελληνικό Δημόσιο για τους επενδυτές μόνιμους κατοίκους του εξωτερικού.

4. Επίσης, με τις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 26 του ν.2789/2000 ορίζεται, ότι ομολογίες εκδιδόμενες από εταιρείες ή επιχειρήσεις που εδρεύουν στην Ελλάδα, έχουν την ίδια φορολογική μεταχείριση με τις ομολογίες που εκδίδει το Ελληνικό Δημόσιο.

5. Εξάλλου, με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 17 του ν.2819/2000, όπως ισχύει σήμερα, οι τόκοι ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου οι οποίοι καταβάλλονται από 1.1.2000 μέχρι 31.12.2006 (όπως παρατάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν.3470/2006) σε κατοίκους ημεδαπής φορολογούνται αυτοτελώς στο σύνολο τους σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην παράγραφο 8 του πιο πάνω άρθρου και νόμου. Σε αυτήν την περίπτωση, όταν δικαιούχοι των τόκων είναι τράπεζες ή ασφαλιστικές εταιρείες που λειτουργούν στην Ελλάδα, ο φόρος που παρακρατείται εκπίπτει εξ ολοκλήρου από τον φόρο που αναλογεί στο φορολογούμενο εισόδημα αυτών των νομικών προσώπων. Τυχόν πιστωτικό υπόλοιπο του δεν επιστρέφεται.

6. Όπως έχει γίνει δεκτό από τη Διοίκηση η απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος που προβλέπεται ρητά από τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 14 του ν.3156/2003 αφορά στο φόρο εισοδήματος της υπεραξίας που προκύπτει κατά τη μεταβίβαση ομολόγου που εκδόθηκε στην ημεδαπή σε τιμή ανώτερη της τιμής κτήσης. Αντίθετα, οι τόκοι που αποκτώνται από κατοίκους Ελλάδας και προκύπτουν από τα εν λόγω ομολογιακά δάνεια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος με συντελεστή 10%, ενώ αν ο δικαιούχος αυτών είναι μόνιμος κάτοικος αλλοδαπής, ανεξάρτητα αν με το κράτος αυτό η Ελλάδα έχει συνάψει ή όχι σύμβαση για την αποφυγή διπλής φορολογίας οι τόκοι αυτοί απαλλάσσονται της φορολογίας και κατά συνέπεια και της παρακράτησης φόρου (τα αριθμ. πρωτ. 1013778/10217/Β0012/22.04.2005 και 1042729/10523/Β0012/26.7.2007 έγγραφά μας).

7. Επίσης, από τη Διοίκηση έχει γίνει δεκτό ότι το εισόδημα από τόκους ομολογιακών δανείων του ν.3156/2003 που αποκτά υποκατάστημα αλλοδαπής τράπεζας είναι έσοδο φορολογηθέν κατά ειδικό τρόπο με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης και περαιτέρω εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 109 του ν.2238/1994. Δηλαδή, από τον αναλογούντα φόρο εκπίπτει το ποσό του φόρου που έχει παρακρατηθεί επί τον τόκων, κατά το μέρος που αναλογεί στη χρονική περίοδο διακράτησης του τοκομεριδίου. Αν έχει διακρατηθεί όλη τη διαχειριστική περίοδο εκπίπτει το συνολικό ποσό του παρακρατηθέντος φόρου. Τυχόν πιστωτικό υπόλοιπο, οφειλόμενο στην έκπτωση του υπόψη φόρου δεν επιστρέφεται (σχετ.1034464/10439/Β001 2/30.7.2007 έγγραφό μας).

8. Από όλα τα ανωτέρω συνάγεται, ότι οι τόκοι που αποκτά Τράπεζα από ομολογιακό δάνειο του ν.3156/2003 που εξέδωσε ημεδαπή εταιρεία υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος με συντελεστή 10%, ενώ για την τράπεζα αποτελούν έσοδο φορολογηθέν κατά ειδικό τρόπο με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης.

9. Τέλος, θα πρέπει να επισημανθεί ότι οι διατάξεις του άρθρου 17 του ν.2819/2000 δεν έχουν παραταθεί ακόμη.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης