1073523/1461/Α0012/19.9.2007

Εταίροι που δεν είναι στη σύνθεση των εταίρων στις 31.12.07 δεν λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό των κερδών ανά εταίρο και στην καταβολή έκτακτης αμοιβής.

19 Σεπ 2007

Taxheaven.gr
Αθήνα 19 Σεπτεμβρίου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1073523/1461/Α0012

ΘΕΜΑ: Εταίροι που δεν είναι στη σύνθεση των εταίρων στις 31.12.07 δεν λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό των κερδών ανά εταίρο και στην καταβολή έκτακτης αμοιβής.


Αναφορικά με το παραπάνω θέμα και ειδικότερα με τα ερωτήματα που τίθενται στο σχετικό έγγραφό σας, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Το φορολογικό καθεστώς των δικηγορικών εταιρειών διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 2 και 10 του Κ.Φ.Ε. (ν.2238/1994).

2. Για τον υπολογισμό του εισοδήματος των εταίρων από τα κέρδη ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους στην εταιρεία, λαμβάνονται υπόψη μόνο οι εταίροι που υπάρχουν κατά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου με την εταιρική ιδιότητα και τα ποσοστά συμμετοχής τους στην εταιρία κατά το χρόνο αυτό ανεξάρτητα αν κατά τη διάρκεια της διαχειριστικής περιόδου επήλθε οποιαδήποτε μεταβολή στα πρόσωπα των εταίρων, στα ποσοστά τους ή στην ιδιότητά τους. (Σχετική η 1028894/310/Α0012/ΠΟΛ.1071/24.2.1993 εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών).
Συνεπώς οι αποχωρούντες εταίροι που δεν είναι στη σύνθεση των εταίρων στις 31.12.2007, φορολογικά δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό των κερδών ανά εταίρο, (ποσοστά συμμετοχής και έκτακτη αμοιβή).

Taxheaven.gr