1042550/793/Α0012/25.4.2007

Επιχειρηματική αμοιβή σε περίπτωση συμμετοχής ομόρρυθμων εταίρων σε περισσότερες Ο.Ε..

25 Απρ 2007

Taxheaven.gr
Αθήνα, 25 Απριλίου 2007
Αριθ. Πρωτ.:1042550/793/Α0012

ΘΕΜΑ: Επιχειρηματική αμοιβή σε περίπτωση συμμετοχής ομόρρυθμων εταίρων σε περισσότερες Ο.Ε..

Απαντώντας στην αίτησή σας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του Κ.Φ.Ε., όπως ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους με το άρθρο 3 του ν.3296/2004, ειδικά προκειμένου για τις ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρίες και κοινωνίες κληρονομικού δικαίου, στις οποίες μεταξύ των κοινωνιών περιλαμβάνονται και ανήλικοι, από τα κέρδη που απομένουν ύστερα από την εφαρμογή των διατάξεων του προηγούμενου εδαφίου αφαιρείται επιχειρηματική για τρεις (3) ομόρρυθμους εταίρους φυσικά πρόσωπα ή μέχρι τρεις (3) κοινωνούς φυσικά πρόσωπα, με τα μεγαλύτερα ποσοστά συμμετοχής. Σε περίπτωση περισσοτέρων με ίσα ποσοστά συμμετοχής, οι δικαιούχοι επιχειρηματικής αμοιβής καθορίζονται από την εταιρία ή κοινωνία και δηλώνονται με την οικεία αρχική ετήσια δήλωση της. Η επιχειρηματική αμοιβή προσδιορίζεται με την εφαρμογή του ποσοστού συμμετοχής αυτού του εταίρου ή κοινωνού στο πενήντα τοις εκατό (50%) αυτών των κερδών της εταιρίας ή κοινωνίας που δηλώθηκαν με την οικεία ετήσια δήλωση της.
Σε περίπτωση συμμετοχής του υπόχρεου φυσικού προσώπου, ως ομόρρυθμου εταίρου ή κοινωνού σε περισσότερες εταιρίες ή κοινωνίες, αυτός δικαιούται επιχειρηματική αμοιβή, μόνο από εκείνη που δηλώνει τα μεγαλύτερα καθαρά κέρδη.

2. Με την 1012212/10171/Β0012/7.2.2005 διαταγή μας, που ερμηνεύτηκαν οι διατάξεις του παραπάνω τελευταίου εδαφίου, ο ομόρρυθμος εταίρος ή κοινωνός της κοινωνίας που μεταξύ των κοινωνών περιλαμβάνονται και ανήλικοι, λαμβάνει επιχειρηματική αμοιβή από την εταιρία ή κοινωνία που αυτός από τη συμμετοχή του αποκτά τα μεγαλύτερα καθαρά κέρδη. Τα παραπάνω ισχύουν για εισοδήματα που αποκτώνται από 1 Ιανουαρίου 2005 και μετά.

3. Συνεπώς, στην περίπτωση, που αναφέρεσθε, της συμμετοχής τεσσάρων ίδιων φυσικών προσώπων σε δύο ομόρρυθμες εταιρίες, αυτοί θα δηλώσουν στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Έντυπο Ε1) για να φορολογηθεί στο όνομά τους ποσό επιχειρηματικής αμοιβής από όποια εταιρία λαμβάνουν τα μεγαλύτερα κέρδη.
Ειδικότερα, στο παράδειγμα που διατυπώνετε στην αίτηση σας, θα λάβουν επιχειρηματική αμοιβή από τη δεύτερη εταιρία «Ψ» οι δύο ομόρρυθμοι εταίροι (Γ και Δ) λόγω μεγαλυτέρων ποσοστών συμμετοχής και μεγαλυτέρων κερδών από αυτήν.
Για τους λοιπούς δύο εταίρους (Α και Β) της παραπάνω ομόρρυθμης εταιρίας «Ψ» με μικρότερα ποσοστά συμμετοχής, που αποκτούν από αυτή μεγαλύτερα ίδια ποσά κερδών, η επιλογή λήψης επιχειρηματικής αμοιβής για τον τρίτο εταίρο, καθορίζεται και δηλώνεται με την οικεία αρχική δήλωση φορολογίας εισοδήματος της εταιρίας «Ψ» (Έντυπο Ε5).
Ο τέταρτος, περαιτέρω, εταίρος θα λάβει επιχειρηματική αμοιβή από την άλλη εταιρία «Χ».
 

Taxheaven.gr