1037388/702/Α0012/20.4.2007

Μεταφορά της έκπτωσης των δαπανών χωρίς δικαιολογητικά από τη σύζυγο στον σύζυγο.

20 Απρ 2007

Taxheaven.gr
Αθήνα, 20/4/2007
Αρ. Πρωτ.: 1037388/702/Α0012

ΘΕΜΑ: Μεταφορά της έκπτωσης των δαπανών χωρίς δικαιολογητικά από τη σύζυγο στον σύζυγο.


Απαντώντας στην από 13.4.2007 αίτησή σας, αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Με τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν.2238/1994 από το συνολικό εισόδημα του φορολογουμένου εκπίπτει ως δαπάνη χωρίς δικαιολογητικά ποσό πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) δραχμών (για το οικονομικό έτος 1999) για τον ίδιο το φορολογούμενο και για καθένα από τα πρόσωπα, που συνοικούν με αυτόν και τον βαρύνουν, εφόσον παρουσιάζουν αναπηρία εξήντα εφτά τοις εκατό (67%) και πάνω από νοητική καθυστέρηση, φυσική αναπηρία ή ψυχική πάθηση, με βάση τη γνωμάτευση της οικείας πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής, που εδρεύει σε κάθε νομό.

2. Περαιτέρω, προκειμένου να γίνει μεταφορά της εκπιπτόμενης δαπάνης χωρίς δικαιολογητικά από το εισόδημα του συζύγου στο σύζυγο, απαιτείται το εισόδημα του συζύγου να μην επαρκεί νια την κάλυψη των ανωτέρω δαπανών.

3. Τέλος, από την αίτησή σας φαίνεται ότι το εισόδημα της συζύγου σας είναι λιγότερο από 6.000,00 ευρώ, εφόσον όμως είναι μεγαλύτερο από τα 1.900,00 ευρώ, τότε επαρκεί για την έκπτωση των δαπανών χωρίς δικαιολογητικά, οπότε το ποσό αυτό των δαπανών δεν μπορεί βάσει των κείμενων διατάξεων να εκπέσει από το δικό σας φορολογητέο εισόδημα.

 

Taxheaven.gr