1019816/373/Α0012/22.5.2007

Έκπτωση τόκων δανείου για αγορά πρώτης κατοικίας σε περίπτωση που το ύψος του δανείου είναι μεγαλύτερο από το τίμημα του ακινήτου που αναγράφεται στο συμβόλαιο.

22 Μάι 2007

Taxheaven.gr
Αθήνα, 22 Μαΐου 2007
Αριθ. Πρωτ.:1019816/373/Α0012

ΘΕΜΑ: Έκπτωση τόκων δανείου για αγορά πρώτης κατοικίας σε περίπτωση που το ύψος του δανείου είναι μεγαλύτερο από το τίμημα του ακινήτου που αναγράφεται στο συμβόλαιο.

Απαντώντας στο 3436/16.2.2007 έγγραφό σας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Από τις διατάξεις της περίπτωσης γ΄ του άρθρου 17 του Κ.Φ.Ε. (ν.2238/1994) προκύπτει ότι για τον προσδιορισμό του τεκμηρίου με βάση την αγορά ακινήτου, ως τίμημα αγοράς λαμβάνεται η αξία που προσδιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν.1249/1982 και αν το τίμημα που καθορίζεται στα οικεία πωλητήρια συμβόλαια είναι μεγαλύτερο από την πιο πάνω αξία, ως καταβαλλόμενη δαπάνη λαμβάνεται το καθοριζόμενο σε αυτά τα συμβόλαια τίμημα.

2. Επίσης, από τις διατάξεις της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του Κ.Φ.Ε. (ν.2238/1994) προβλέπεται η μείωση του φόρου εισοδήματος του φορολογουμένου κατά ποσοστό 20% του ποσού των δεδουλευμένων τόκων που καταβάλλει αυτός για στεγαστικά δάνεια για απόκτηση πρώτης κατοικίας με τις προϋποθέσεις που τίθενται στις διατάξεις αυτές.

3. Σύμφωνα με το έγγραφό σας, φορολογούμενός σας το έτος 2004 αγόρασε α΄ κατοικία αντί αξίας 96.644,39 ευρώ, όπως αναγράφεται στο συμβόλαιο αγοράς. Η αξία αυτή συμπίπτει με την αντικειμενική αξία και γι' αυτήν την αξία έτυχε απαλλαγής από το φόρο μεταβίβασης. Την αγορά έκανε με δάνειο ύψος 190.000 ευρώ, όπως αναγράφεται στις από 16.3.2006 βεβαιώσεις της Εμπορικής Τράπεζας. Ρωτάτε αν αναγνωρίζονται για μείωση φόρου οι τόκοι που αναλογούν στο σύνολο του δανείου ή μόνον αυτοί που αναλογούν στο ποσό του τιμήματος αγοράς.

4. Κατόπιν των ανωτέρω, σας πληροφορούμε ότι στη δήλωση εισοδήματος δεν μπορούν να αναγνωρισθούν τόκοι που αναλογούν σε δάνειο ύψους μεγαλύτερου από την αξία αγοράς που αναγράφεται στο συμβόλαιο. Θα αναγνωριστούν μόνοι οι τόκοι που αναλογούν σε ποσό δανείου 96.644.39 ευρώ.

5. Περαιτέρω, για τα λοιπά θέματα που τυχόν ανακύπτουν στην περίπτωση του φορολογουμένου σας, αρμόδιοι είστε εσείς για να επιληφθείτε.

Taxheaven.gr