Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1253/11.11.1994 Εκπτωση αποσβέσεων ιδιοχρησιμοποιούμενου ακινήτου ως γραφείο ελεύθερου επαγγελματία


Δημοσιεύθηκε στις : [ 11-11-1994 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1253/11.11.1994
Εκπτωση αποσβέσεων ιδιοχρησιμοποιούμενου ακινήτου ως γραφείο ελεύθερου επαγγελματία


Αθήνα, 11 Νοέμβρη 1994
Αρ.Πρωτ.:1103255/2028/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π.
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄-Γ΄

ΠΟΛ 1253

ΘΕΜΑ: Έκπτωση αποσβέσεων ιδιοχρησιμοποιούμενου ακίνητου ως γραφείο ελεύθερου επαγγελματία.

1103255/2028/Α0012/

Σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1) Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους με την 420/1994 γνωμοδότησή του έκανε δεκτό ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες μπορούν να διενεργούν αποσβέσεις, εκτός από τα πάγια στοιχεία του άρθρου 13 του π.δ. 88/1973 και στα ιδιοχρησιμοποιούμενα για την άσκηση του επαγγέλματός τους ακίνητα, με συντελεστή 5% επί της αξίας
κτήσεως του ακινήτου τους, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ίδιου προεδρικού διατάγματος.

2) Τη γνωμοδότηση αυτή, η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υφυπουργό Οικονομικών, σας κοινοποιούμε κατωτέρω για την εφαρμογή της στις σχετικές περιπτώσεις. Αρ. Γνωμ. 420/1994

Περίληψη Ερωτήματος

Ερωτάται αν οι ελεύθεροι επαγγελματίες που για την άσκηση του επαγγέλματός τους χρησιμοποιούν ιδιόκτητο ακίνητο, (γραφείο), δικαιούνται να διενεργούν για το ακίνητο αυτό απόσβεση ποσοστού 5% επί της αξίας κτήσεώς του, τούτο δε κατ' εφαρμογή των διατάξεων της περ. γ' της παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 88/1973.

Επί του άνω ερωτήματος το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους εγνωμοδότησε ως εξής:

Στο άρθρο 46 παρ. 1 και 2 του ν.δ. 3323/55 και όπως τούτο διεμορφώθη μετά την αντικατάστασή του με το άρθρο 12 παρ. 5 του ν. 2065/1992, ορίζονται τα εξής:

1. Ως ακαθάριστο εισόδημα από υπηρεσίες ελευθέριων επαγγελμάτων λαμβάνεται το σύνολο των αμοιβών που εισπράττονται από την άσκηση του ελευθέριου επαγγέλματος, όπως αυτό προκύπτει από τα επαρκή και ακριβή βιβλία και στοιχεία που τηρεί ο φορολογούμενος.

2. Από το ακαθάριστο εισόδημα εκπίπτουν οι επαγγελματικές δαπάνες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 35, μόνο εφόσον αποδεικνύεται η καταβολή τους από νόμιμο φορολογικό στοιχείο και έχουν αναγραφεί στα βιβλία του υποχρέου. Ειδικά για τις δαπάνες συντήρησης, λειτουργίας, επισκευής, κυκλοφορίας και αποσβέσεων των επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης, που χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες του ελευθέριου επαγγέλματος, εφόσον αποδεικνύεται η καταβολή τους και έχουν αναγραφεί στα βιβλία του υποχρέου, εκπίπτει ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του συνολικού ύψους αυτών, μη δυνάμενο να υπερβεί ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) του δηλωθέντος ακαθάριστου εισοδήματος από υπηρεσίες ελευθέριων επαγγελμάτων.

Εξάλλου στο άρθρο 35 παρ. 1 περ στ' του ίδιου νομοθετικού διατάγματος στο οποίο παραπέμπει το άνω άρθρο 46 παρ. 2, και ως τούτο διεμορφώθη μετά την αντικατάστασή του με το άρθρο 10 παρ. 11 του ν. 2065/92 ορίζονται τα εξής: 1. Εκ του κατά το προηγούμενον άρθρον ακαθαρίστου εισοδήματος εκπίπτουν:

.......στ) Οι αποσβέσεις για την κάλυψη της φθοράς των κάθε είδους εγκαταστάσεων ή μηχανημάτων ή φθαρτών υλικών, συναφών με την λειτουργία της επιχείρησης και γενικά κάθε κινητής ή ακίνητης περιουσίας της επιχείρησης, εφόσον αυτές έγιναν με οριστικές εγγραφές, σύμφωνα με τους ειδικούς όρους που
ορίζονται για κάθε επιχείρηση.........

Τα ανώτατα όρια των ποσοστών αποσβέσεων, που δύνανται να πραγματοποιήσουν οι επιχειρήσεις, καθορίζονται από τις διατάξεις Προεδρικού Διατάγματος, όπως τούτο ισχύει κάθε φορά.....

Περαιτέρω στο άρθρο 20 του αυτού ν.δ/τος το οποίο αφορά στις εκπτώσεις από το ακαθάριστο εισόδημα εξ οικοδομών και ως τούτο αντικατεστάθη με το άρθρο 8 παρ. 5 του ν. 2065/1992 ορίζονται τα εξής:

1. Από το κατά το προηγούμενο άρθρο ακαθάριστο εισόδημα από ακίνητα εκπίπτουν:

α) Για οικοδομές οι οποίες χρησιμοποιούνται ως κατοικίες, οικοτροφεία, σχολεία, φροντιστήρια, αίθουσες κινηματογράφων ή θεάτρων, ξενοδοχεία, κλινικές και σανατόρια ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) για αποσβέσεις, και ποσοστό μέχρι δεκαπέντε τοις εκατό (15%) για τα ασφάλιστρα κατά του κινδύνου πυρκαϊάς ή άλλων
κινδύνων, για έξοδα επισκευής και συντήρησης καθώς και για την αμοιβή δικηγόρου για δίκες σε διαφορές απόδοσης μισθίου ή καθορισμού μισθώματος. Αν οι δαπάνες αυτές αφορούν κοινόχρηστους χώρους του ακινήτου, επιμερίζονται, αναλόγως, στους συνιδιοκτήτες του.

Τα ποσοστά του προηγούμενου εδαφίου περιορίζονται σε πέντε τοις εκατό (5%) και πέντε τοις εκατό (5%) αντιστοίχως, για το εισόδημα που προκύπτει από οικοδομές που χρησιμοποιούνται για άλλες χρήσεις. Οταν πρόκειται.......

Ωσαύτως με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1 του Π.Δ. 88/73 το οποίο εξεδόθη κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 35 του ν.δ. 3323/55 και το οποίο αφορά στον καθορισμό των συντελεστών αποσβέσεων, ορίζονται τα εξής:

Υ1. Δια τον προσδιορισμόν του καθαρού κέρδους των εμπορικών, βιομηχανικών και γεωργικών επιχειρήσεων των ασκουμένων υπό φυσικών και νομικών προσώπων, ως και του καθαρού εισοδήματος εξ υπηρεσιών ελευθερίων επαγγελμάτων, περί ων αι διατάξεις των άρθρων 35, 39 και 46 του Ν.Δ. 3323/1955 Υπερί φορολογίας του
εισοδήματοςΦ και του άρθρου 8 του Ν.Δ. 3843/1958 Υπερί φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπωνΦ τα ποσοστά αποσβέσεως της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων καθορίζονται κατά τας επομένας διατάξεις του παρόντος.

Εξάλλου, με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 88/73 ορίζεται ότι:

Υ1. Τα ποσοστά αποσβέσεως της αξίας των κτιριακών εγκαταστάσεων και οικοδομημάτων ορίζονται ως ακολούθως:

α) Επί οικοδομών ή τμημάτων τούτων, χρησιμοποιουμένων υπό ξενοδοχείων, κλινικών, σανατορίων, εκπαιδευτηρίων και καταστημάτων εξυπηρετήσεως του κοινού εν γένει εις οκτώ επί τοις εκατόν (8%),

β) επί μπαγκαλόους, κάμπιγκς και συναφών εγκαταστάσεων, εις δώδεκα επί τοις εκατόν (12%) ή οκτώ επί τοις εκατόν (8%), αναλόγως της κατασκευής των εξ ξυλείας ή τσιμέντου,

γ) επί οικοδομών ή τμημάτων τούτων, χρησιμοποιουμένων υπό των λοιπών επιχειρήσεων, εις πέντε επί τοις εκατόν (5%).

Περαιτέρω με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 2 του αυτού Π.Δ/τος ορίζεται ότι:

Υ2. Εκ του ποσού της επί τη βάσει του παρόντος αναγνωριζομένης αποσβέσεως αφαιρείται η κατά τας διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.Δ. 3323/1955 παρεχομένη απόσβεσις κατά ποσοστό δώδεκα επί τοις εκατόν (12%) ή πέντε επί τοις εκατόν (5%) επί του ακαθαρίστου εισοδήματος της οικοδομής ή του καταστήματος, γραφείου
κ.λπ. αναλόγως της περιπτώσεως.

Τέλος με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Π.Δ. 88/73 ορίζεται ότι:

Προκειμένου περί ελευθερίων επαγγελμάτων, τα ποσοστά αποσβέσεως ορίζονται ως ακολούθως:

α) Επί επίπλων και σκευών εις δέκα πέντε επί τοις εκατόν (15%),

β) επί μηχανημάτων και λοιπών επαγγελματικών εγκαταστάσεων εις είκοσιν επί τοις εκατόν (20%),

γ) επί οργάνων και συσκευών εργαστηρίων χημείου και συναφών τοιούτων εις είκοσιν επί τοις εκατόν (20%) και

δ) επί επιστημονικών περιοδικών και συγγραμάτων εις εκατόν επί τοις εκατόν (100%)

Από το συνδυασμό των παραπάνω διατάξεων ερμηνευομένων ενόψει και των ορισμών της σχετικής εισηγητικής εκθέσεως του νεωτέρου ν. 2065/1992 δια του οποίου εχώρησε μερική αντικατάσταση των άρθρων 46 και 35 του ν.δ. 3323/55, προκύπτει ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες που για την άσκηση του επαγγέλματός των
χρησιμοποιούν ιδιόκτητο ακίνητο, (γραφείο κ.λπ.) δικαιούνται να διενεργούν απόσβεση ποσοστού 5% επί της αξίας του ιδιοχρησιμοποιούμενου ακινήτου μειωμένη με ποσοστό 5% της απόσβεσης που αναγνωρίζεται με βάση το άρθρο 20 του ν.δ. 3323/55. Περαιτέρω από τις ίδιες διατάξεις προκύπτει ότι η ανωτέρω διενέργεια αποσβέσεως προϋποθέτει καταχώρηση της αξίας του ακινήτου ως και των λοιπών παγίων στοιχείων, (έπιπλα, μηχανήματα κ.λπ.), που χρησιμοποιούν για την άσκηση του επαγγέλματός των σε ιδιαίτερο χώρο του θεωρημένου βιβλίου εσόδων - εξόδων που τηρούν ή σε ιδιαίτερο βιβλίο θεωρημένο από τον οικείο Προϊστάμενο ΔΟΥ όπου
θα παρακολουθείται η διενέργεια των ετήσιων αποσβέσεων. (βλ. και ΣτΕ 1143/1985 για αυτοκίνητο ελευθέρου επαγγελματία με CONTRA την ΣτΕ 281/82 όπου πάντως εκρίθη ότι πάγια στοιχεία ελευθέρου επαγγελματία είναι τα αποκλειστικώς χρησιμοποιούμενα για την άσκηση του επαγγέλματός του, συναφή προς αυτό στοιχεία).

Οτι αυτή είναι η έννοια των άνω συνδυασμένων διατάξεων προκύπτει εκ του ότι οι αποσβέσεις για την κάλυψη της φθοράς των κάθε είδους εγκαταστάσεων κ.λπ. περιλαμβάνονται στις επαγγελματικές δαπάνες του άρθρου 35 παρ. 1 του ν.δ. 3323/55, στο οποίο παραπέμπει το άρθρο 46 παρ. 2, του ίδιου νομοθετικού διατάγματος και το οποίο άρθρο αφορά το ακαθάριστο και καθαρό εισόδημα των ελευθέρων επαγγελματιών.

Και ναι μεν το άνω άρθρο 46 διαλαμβάνει περί επαγγελματικών δαπανών που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 35 του ν.δ. 3323/55 για τις οποίες αποδεικνύεται η καταβολή τους με νόμιμο φορολογικό στοιχείο, ενώ τέτοια καταβολή δεν συντρέχει στις αποσβέσεις, πλην εκ τούτου δεν παρέπεται ότι ο νομοθέτης ηθέλησε ν' αποκλείσει την διενέργεια αποσβέσεων στους ελεύθερους επαγγελματίες, αλλά ότι η άνω καταβολή απαιτείται για τις δαπάνες εκείνες που προϋποθέτουν τέτοια καταβολή.

Αλλωστε το ότι ο νομοθέτης εκλαμβάνει τις αποσβέσεις ως δαπάνες προκύπτει και από την περαιτέρω διατύπωση της ίδιας παραγράφου 2 του άρθρου 46, όπως αυτή διεμορφώθη μετά τη γενόμενη αντικατάσταση με το άρθρο 12 παρ. 5 του ν. 2065/1992 και όπου ορίζεται ειδικότερη ρύθμιση για τις δαπάνες συντήρησης, λειτουργίας, επισκευής, κυκλοφορίας και αποσβέσεων των επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης που χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες του ελευθέριου επαγγέλματος. Ωσαύτως το Π.Δ. 88/73, ως προελέχθη διαλαμβάνει στο άρθρο 1 παρ. 1 για ποσοστά αποσβέσεων για τον προσδιορισμό, μεταξύ άλλων και του καθαρού εισοδήματος εξ υπηρεσιών ελευθερίων επαγγελμάτων, πράγμα που προϋποθέτει ότι το άρθρο 46 παρ. 2 του ν.δ. 3323/55 περιλαμβάνει στην έννοια των κατ' άρθρο 35 του αυτού ν.δ/τος δαπανών και τις αποσβέσεις για την κάλυψη της φθοράς των κάθε είδους εγκαταστάσεων κ.λπ.

Περαιτέρω ενόψει των άνω νομοθετικών ορισμών του βασικού φορολογικού νόμου, δεν θα ήτο νοητόν αλλά ούτε και νομικώς δυνατόν με το Π.Δ/γμα το οποίο αφορά απλώς στον καθορισμό των συντελεστών αποσβέσεων να εξαιρεθούν οι ελεύθεροι επαγγελματίες από τις αποσβέσεις των ιδιοκτητών γραφείων, ιατρείων κ.λπ. Ειδικότερα όταν ο νόμος ορίζει ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες δικαιούνται να εκπίπτουν τις επαγγελματικές τους δαπάνες στην έννοια των οποίων εμπίπτουν και οι αποσβέσεις για την κάλυψη της φθοράς των κάθε είδους εγκαταστάσεων, δεν θα μπορούσε να νοηθεί ως εξαιρούμενη της ρυθμίσεως εγκατάσταση, αυτό τούτο το ιδιόκτητο γραφείο, ιατρείο κ.λπ., του ελεύθερου επαγγελματία. Περαιτέρω το Π.Δ/γμα που ορίζει τα ανώτατα ποσοστά αποσβέσεων σε καμμιά περίπτωση δεν θα μπορούσε να εξαιρέσει των αποσβέσεων τις ιδιόκτητες επαγγελματικές εγκαταστάσεις των ελευθέρων επαγγελματιών διότι σ' αυτή την περίπτωση θα ήρχετο σε αντίθεση με τις ρυθμίσεις αυτού τούτου του βασικού και εξουσιοδοτικού φορολογικού νόμου.

Αυτά ανεξαρτήτως του ότι οι ρυθμίσεις του Π.Δ. 88/73 και ως αυτές διαλαμβάνονται στο υποβληθέν ερώτημα και εκτίθενται παραπάνω δεν ενέχουν μεταξύ των αντίφαση ούτε δημιουργούν ερμηνευτική δυσχέρεια υπό την έννοια που παρατίθεται στο ερώτημα.

Ακριβέστερα το μεν άρθρο 1 του Π.Δ. 88/73 καθορίζει το γενικό πλαίσιο των αποσβέσεων, το δε άρθρο 2 καθορίζει για όλες σχεδόν τις κατηγορίες επιχειρήσεων τα ποσοστά αποσβέσεως της αξίας των κτιριακών εγκαταστάσεων και οικοδομημάτων, προφανώς δε τα γραφεία κ.λπ. των ελευθέρων επαγγελματιών εμπίπτουν ενόψει και
της προδιαληφθείσας παραπομπής του άρθρου 46 του ν.δ. 3323/55 στην έννοια των οικοδομών ή τμημάτων τούτων χρησιμοποιουμένων υπό των λοιπών επιχειρήσεων δεδομένου ότι στο νόμο κατονομάζονται οι κατηγορίες επιχειρήσεων που τυγχάνουν των εξειδικευμένων ποσοστών αποσβέσεων.

Ειδικότερα σε ό,τι αφορά το διαχωρισμό εξειδίκευση και ένταξη στις διάφορες κατηγορίες των προς απόσβεση περιουσιακών στοιχείων το Π.Δ. 88/1973 ακολουθεί συστηματική κατάταξη, στα πλαίσια της οποίας διαχωρίζει τα υποκείμενα σε απόσβεση στοιχεία σε εγκαταστάσεις και εξοπλισμό συναντόμενο σε όλες σχεδόν τις
επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως του είδους και της μορφής αυτών.

Περαιτέρω από την αντιπαραβολή του άρθρου 2 προς τα επόμενα άρθρα του αυτού Προεδρικού Διατάγματος προκύπτει ότι το μεν άρθρο 2 ρυθμίζει βασικώς τα των αποσβέσεων των οικοδομών ή τμημάτων τούτων, όλων σχεδόν των ειδών των επιχειρήσεων, ενώ τα επόμενα άρθρα ρυθμίζουν ειδικές περιπτώσεις λοιπών παγίων
στοιχείων ή εξειδικευμένων επιχειρήσεων ως και λοιπών παγίων στοιχείων των ελευθέρων επαγγελματιών.

Υπό το άνω πρίσμα ερμηνευομένη η διάταξη του άρθρου 13 του Προεδρικού Διατάγματος 88/73, δεν έχει την έννοιαν ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες μπορούν να διενεργούν αποσβέσεις μόνον στα έπιπλα και λοιπά μηχανήματα, σκεύη, όργανα ή επιστημονικά περιοδικά κ.λπ. αλλά αυτή είναι συνδυαστέα με τη διάταξη του
άρθρου 2 παρ. 1γ του αυτού Π.Δ/τος και συνεπώς οι ελεύθεροι επαγγελματίες μπορούν να διενεργούν αποσβέσεις τόσον στα ειδικότερα πάγια στοιχεία του άνω άρθρου 13, όσο και στα ιδιοχρησιμοποιούμενα για την άσκηση του επαγγέλματός των ιδιόκτητα ακίνητα κατά τις ειδικότερες ρυθμίσεις του Π.Δ. 88/1973.

Οθεν στο υποβληθέν ερώτημα προσήκει, κατά την ομόφωνη γνώμη του τμήματος, καταφατική απάντηση.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης