Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1255/15.11.1994 Παροχή οδηγιών για τη διαδικασία επιστροφής των πιστωτικών υπολοίπων Φ.Π.Α.υποθέσεων που περαιώνονται σύμφωνα με την Α.Υ.Ο. 1049691/3184/0009/ΠΟΛ.1099/27.4.94 και άλλες οδηγίες για την εφαρμογή της ίδιας απόφασης


Δημοσιεύθηκε στις : [ 15-11-1994 ]
Κατηγορία: Φ.Π.Α.

ΠΟΛ.1255/15.11.1994
Παροχή οδηγιών για τη διαδικασία επιστροφής των πιστωτικών υπολοίπων Φ.Π.Α.υποθέσεων που περαιώνονται σύμφωνα με την Α.Υ.Ο. 1049691/3184/0009/ΠΟΛ.1099/27.4.94 και άλλες οδηγίες για την εφαρμογή της ίδιας απόφασης


Αθήνα 15 Νοεμβρίου 1994
Αρ.Πρωτ.1128066/8443/0009Α΄

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΘ/ΣΗΣ κ΄
ΕΛΕΓΧΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 9η
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡ/ΓΙΑΣ κ΄ Δ.Π.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 12η - 14η

ΠΟΛ 1255

ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών για την διαδικασία επιστροφής των πιστωτικών υπολοίπων Φ.Π.Α. υποθέσεων που περαιώνονται σύμφωνα με την Α.Υ.Ο.1049691/3184/0009/ και άλλες οδηγίες για την εφαρμογή της ίδιας απόφασης.

1128066/8443/0009Α'/

Με αφορμή προφορικά και γραπτά ερωτήματα που υποβλήθηκαν από ΔΟΥ και φορολογουμένους σχετικά με το δικαίωμα και τη διαδικασία επιστροφής των πιστωτικών υπολοίπων Φ.Π.Α. υποθέσεων που περαιώνονται με την Α.Υ.Ο. 1049691/3184/0009/ΠΟΛ.1099/27.4.1994, αλλά και άλλα ερωτήματα σχετικά με την απόφαση αυτή, παρέχουμε τις ακόλουθες διευκρινίσεις και οδηγίες για ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή της:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 της παραπάνω Α.Υ.Ο., η περαίωση κάθε μιας ανέλεγκτης υπόθεσης φορολογίας εισοδήματος συνεπάγεται αυτοδίκαια και την περαίωση ως ειλικρινών των ανέλεγκτων υποθέσεων λοιπών φορολογικών αντικειμένων. Ειδικότερα, κάθε ανέλεγκτη υπόθεση ΦΠΑ θεωρείται περαιωμένη ως
ειλικρινής, εφόσον διαπιστώνεται ότι δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις α' και β' της παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου, δηλαδή δεν εμφανίζονται διαφορές στα δεδομένα των υποβληθεισών δηλώσεων σε σχέση με τα αντίστοιχα δεδομένα των εντύπων που συνοδεύουν τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος και δεν επηρεάζονται τα δεδομένα αυτά από τον επαναπροσδιορισμό, μετά από προσωρινό ή τακτικό έλεγχο, του τυχόν πιστωτικού υπολοίπου του ΦΠΑ προηγουμένων διαχ/κών περιόδων και δεν προκύπτει από παράβαση απόκρυψη απολύτως προσδιορισμένων ακαθαρίστων εσόδων.

2. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 1642/1986, πιστωτικά υπόλοιπα υποθέσεων Φ.Π.Α. μεταφέρονται για συμψηφισμό σε επόμενη διαχειριστική περίοδο. Κατ' εξαίρεση δικαίωμα επιστροφής του πιστωτικού υπολοίπου υπάρχει στην περίπτωση που είναι αδύνατο να μεταφερθεί για έκπτωση σε επόμενη διαχειριστική περίοδο ή σε περίπτωση μεταφοράς του για έκπτωση και η έκπτωση αυτή δεν κατέστη δυνατή μερικώς ή ολικώς μέσα στο χρόνο της παραγραφής, σύμφωνα με την περιπτ. β' της παραγρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 1642/86. Επίσης, το πιστωτικό υπόλοιπο επιστρέφεται άμεσα, εφόσον ανάγεται στις διατάξεις των περιπτ. α', γ' και δ' της ίδιας παραγράφου του ίδιου άρθρου. Για την επιστροφή του πιστωτικού υπολοίπου τηρείται η διαδικασία που προβλέπεται από τις περί επιστροφής ΦΠΑ αποφάσεις του Υπ. Οικονομικών (Π.5514/1987,Π.1185/521/ΠΟΛ.59/10.2.1988 ή 1031790/2051/575/ΠΟΛ.1078/2.4.1991) κατά περίπτωση.

Σύμφωνα με τις πιο πάνω αποφάσεις, ο υποκείμενος στο φόρο υποχρεούται να υποβάλει αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά. Στη συνέχεια εξετάζεται από τη ΔΟΥ αν έχει τηρηθεί η διαδικασία και πληρούνται οι προϋποθέσεις που έχουν τεθεί με τις αποφάσεις αυτές.

3. Οπως προκύπτει από τις διατάξεις της σχετικής με την περαίωση των εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων απόφασης, όπως αυτές ερμηνεύθηκαν με την εγκύκλιο 1059892/ΠΟΛ.1129/25.5.1994, για την περαίωση εκκρεμών υποθέσεων ΦΠΑ ερευνώνται μόνο τα δεδομένα που ρητά αναφέρονται στην ανωτέρω εγκύκλιο, (ακαθάριστα έσοδα, μεταφερόμενα πιστωτικά υπόλοιπα, δαπάνες) χωρίς να εξετάζονται τα δεδομένα των
εισροών).

Εφόσον το ειδικό εκκαθαριστικο σημείωμα που συντάχθηκε με την παραπάνω αναφερόμενη διαδικασία γίνει αποδεκτό από το φορολογούμενο με την υπογραφή της σχετικής πράξης, η υπόθεση περαιώνεται ως ειλικρινής για όλα τα φορολογικά αντικείμενα.

Η κατ' αυτόν τον τρόπο περαιωθείσα υπόθεση συνεπάγεται τα αποτελέσματα αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.

4. Υστερα από τα παραπάνω, πιστωτικά υπόλοιπα υποθέσεων που περαιώνονται με τη διαδικασία της απόφασης, των οποίων ζητείται η επιστροφή με τη διαδικασία των προαναφερομένων αποφάσεων (Π.5514/1987Π.1185/521/ΠΟΛ.59/10.2.1988 ή 1031790/2051/575/κατά περίπτωση), ή μεταφέρονται για συμψηφισμό σε επόμενη διαχειριστική περίοδο, επιστρέφονται ή συμψηφίζονται κατά
περίπτωση, χωρίς έλεγχο, με την επιφύλαξη των διατάξεων περί παραγραφής. Τέλος, επισημαίνεται ότι, οι υποθέσεις αυτές πρέπει να προηγηθούν για τη διενέργεια ειδικών (προσωρινών) ελέγχων για τις φορολογικές περιόδους από 1.1.1993).

5. Η παράγραφος 20 της αριθ. 1072887/4472/εγκυκλίου έχει ανάλογη εφαρμογή και για τις επιχειρήσεις του άρθρου 36α του ν.δ. 3323/55, (νυν άρθρο 34 του ν.2238/1994), με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν δηλωθεί καθόλου δαπάνες στις οικείες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος. Δηλαδή και στις περιπτώσεις αυτές οι τυχόν δηλωθείσες φορολογητέες δαπάνες στην εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ θεωρούνται ειλικρινείς και δεν καταλογίζεται διαφορά φόρου εισροών στον κωδ.039 του εντύπου Ε-414.

Είναι ευνόητο ότι σε περίπτωση που στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος έχουν δηλωθεί δαπάνες, έχουν εφαρμογή οι διευκρινίσεις και οδηγίες που αναφέρονται στην παράγραφο 19 της ίδιας εγκυκλίου.

Διευκρινίζεται ότι οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 11 της ΑΥΟ 1049691/3184/0009Α/έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τις πράξεις με τις οποίες καταλογίστηκε το πενταπλάσιο του φόρου σύμφωνα με την ΑΥΟ Π.5514/87, το οποίο περιορίζεται στο 60%.

6. Για τις ανέλεγκτες υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος εκμεταλλευτών φορτηγών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης εθνικών μεταφορών, χρήσεων μέχρι και 1987, στις οποίες έχουν δηλωθεί καθαρά κέρδη με βάση τους σχετικούς πίνακες που εκδόθηκαν κατά καιρούς από το Υπουργείο Οικονομικών, έχουν εφαρμογή και ισχύουν τα οριζόμενα στην αριθ. 4377/ΠΟΛ.145/3.5.1988 διαταγή Υπουργείου Οικονομικών, με την προϋπόθεση ότι δεν υφίστανται ουσιαστικές παραβάσεις του ΚΦΣ που να αφορούν τις υποθέσεις αυτές.

Ως ουσιαστικές παραβάσεις θεωρούνται οι παραβάσεις, κατά την περίπτωση γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της απόφασης 1049691/3184/0009/ΠΟΛ.1099/27.4.1994, που απαριθμούνται στην παράγραφο 9 του άρθρου 5 της ίδιας απόφασης.

Συνεπώς για τις παραπάνω υποθέσεις δεν έχει εφαρμογή η υπόψη απόφαση και δεν θα συμπληρώνονται οι σχετικοί υποπίνακες του πίνακα 2 του εντύπου Ε-414, δεδομένου ότι, σύμφωνα με την προαναφερθείσα διαταγή, τα δηλωθέντα καθαρά κέρδη κρίνονται ειλικρινή και η δήλωση περαιώνεται με έκδοση ειλικρινούς φύλλου ελέγχου, εκτός αν υπάρχουν και άλλα εισοδήματα που δεν είναι οριστικά.

Για τις ανέλεγκτες υποθέσεις χρήσεων 1988 και εντεύθεν, καθώς και για υποθέσεις χρήσεων μέχρι και 1987 για τις οποίες υφίστανται ουσιαστικές παραβάσεις ή στις οποίες έχουν δηλωθεί μικρότερα καθαρά κέρδη από αυτά που προβλέπονταν από τους ως άνω σχετικούς πίνακες του Υπουργείου Οικονομικών, θα εφαρμόζεται κανονικά η
παραπάνω απόφαση και θα ακολουθείται η προβλεπόμενη απ' αυτήν διαδικασία.

7. Αν επιτηδευματίας ισχυρίζεται ότι το ειδικό εκκαθαριστικό σημείωμα που έχει παραλάβει, περιέχει λανθασμένα στοιχεία, αλλά η αρμόδια ΔΟΥ δεν προβαίνει στη διόρθωσή του, επειδή θεωρεί ότι δεν πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις, όπως αυτές ορίζονται στην παράγραφο 6 της 1086230/5485/0009Α'/
εγκυκλίου, και εφόσον ο επιτηδευματίας επιμένει, προφορικά ή γραπτά, στους ισχυρισμούς του, τότε το εκκαθαριστικό σημείωμα, μαζί με το σχετικό φάκελο, τίθεται από τη ΔΟΥ υπόψη και του εποπτεύοντος Επιθεωρητή και η υπόθεση επανεξετάζεται από κοινού από τον επιθεωρητή και τη ΔΟΥ.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις οι Επιθεωρητές για την επίλυση των προβλημάτων που παρουσιάζονται μπορούν να απευθύνονται και στη Δ/νση Ελέγχων (Δ.9). Εφόσον οι ισχυρισμοί του επιτηδευματία είναι συγκεκριμένοι και για την επιβεβαίωσή τους απαιτούνται στοιχειώδεις ελεγκτικές επαληθεύσεις, ο Επιθεωρητής μπορεί να ζητήσει από το φορολογούμενο να του προσκομίσει τα απαιτούμενα κατά την κρίση του στοιχεία που θα υποβοηθήσουν στην ορθή κρίση για τη βασιμότητα ή μη των προβαλλόμενων ισχυρισμών.

Αν από τη συνεκτίμηση όλων των στοιχείων προκύψει η βεβαιότητα ότι πράγματι ευσταθούν οι ισχυρισμοί του επιτηδευματία στο σύνολό τους ή κατά ένα μέρος αυτών, τότε θα πραγματοποιείται σχετική διόρθωση του ειδικού εκκαθαριστικού σημειώματος, σύμφωνα με τον τρόπο και τη διαδικασία που περιγράφεται στην παραπάνω εγκύκλιο, με τη μόνη διαφορά ότι η αιτιολογική πράξη της διόρθωσης που αναγράφεται επ'αυτού θα συνυπογράφεται και από τον Επιθεωρητή και φωτοτυπία του διορθωμένου εκκαθαριστικού σημειώματος θα κοινοποιείται από τις ΔΟΥ στη Δ/νση Ελέγχων (Δ.9).

Ευνόητο είναι ότι οι διορθώσεις πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένες και να στηρίζονται σε συγκεκριμένα αποδεικτικά στοιχεία.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης