1091758/1781/Α0012/19.11.2007

Έκπτωση δαπάνης ενοικίου κύριας κατοικίας υπαλλήλου λόγω μετάθεσης.

19 Νοέ 2007

Taxheaven.gr
Αθήνα 19 Νοεμβρίου 2007
Αρ. Πρωτ.: 1091758/1781/Α0012

ΘΕΜΑ: Έκπτωση δαπάνης ενοικίου κύριας κατοικίας υπαλλήλου λόγω μετάθεσης.


Σε απάντηση της από 24.9.2007 αίτησής σας προς τη Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, η οποία κοινοποιήθηκε στην Υπηρεσία μας, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν.2238/1994, από το συνολικό εισόδημα αφαιρείται, μεταξύ άλλων, το ποσό του μισθώματος που καταβάλλεται για τη μίσθωση κύριας κατοικίας από υπάλληλο στον τόπο που μετατίθεται εφόσον εκμισθώνει ιδιόκτητη κατοικία του σε άλλο τόπο. Το ποσό του μισθώματος που αφαιρείται δεν μπορεί να υπερβεί τα τριακόσια (300) ευρώ μηνιαίως. Δεν δικαιούνται την έκπτωση αυτή όσοι παίρνουν στεγαστικό επίδομα.
Επίσης, βάσει των διατάξεων της υποπερ. αα΄ της περ. β΄ της παρ. 3 του άρθρου 9 του ως άνω νόμου, το ποσό του φόρου που προκύπτει με βάση την κλίμακα μειώνεται κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) του ποσού του μισθώματος που καταβάλλεται ετησίως για κύρια κατοικία του φορολογουμένου και της οικογένειάς του.

3. Εξάλλου με την 1026893/521/Α0012/ΠΟΛ.1045/13.3.2006 (ΦΕΚ 346 Β΄/23.3.2006) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών ορίζεται ότι για την έκπτωση της δαπάνης ενοικίου στην περίπτωση μίσθωσης κύριας κατοικίας από υπάλληλο στον τόπο όπου μετατέθηκε εντός του έτους 2005, εφόσον εκμίσθωσε την ιδιόκτητη κατοικία του στον τόπο απ' όπου μετατέθηκε, υποβάλλονται: α) Τα δικαιολογητικά της δαπάνης ενοικίου που ορίζονται στην 1017701/306/Α0012/ΠΟΛ.1040/19.2.2001 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, β) Αντίγραφο της απόφασης μετάθεσης προκειμένου για δημόσιο υπάλληλο ή βεβαίωση του εργοδότη ότι δόθηκε εντολή μετάθεσης προκειμένου για ιδιωτικό υπάλληλο, γ) Υπεύθυνη δήλωση ότι μέχρι το χρόνο της μετάθεσης κατοικούσε στην ιδιόκτητη κατοικία του στον τόπο απ' όπου μετατέθηκε, την οποία εκμίσθωσε μετά το χρόνο της μετάθεσης, μέσα στη χρήση 2005 και για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα.

4. Επιπλέον, συμφωνούμε τις διατάξεις των άρθρων του Αστικού Κώδικα 51 «Το πρόσωπο έχει κατοικία τον τόπο της κύριας και μόνιμης εγκατάστασής του. Κανένας δεν μπορεί να έχει συγχρόνως περισσότερες από μία κατοικίες», 52 «Η κατοικία διατηρείται ωσότου αποκτηθεί νέα».

5. Ακόμη, σύμφωνα με την 5109/1982 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που κοινοποιήθηκε με την Ν.5772/ΠΟΛ.175/24.8.1982 διαταγή μας, κατοικίας του προσώπου είναι ο τόπος τον οποίο αυτό με την πραγματική του εγκατάσταση, κατέστησε το σταθερό κέντρο των βιοτικών του σχέσεων. Η επαγγελματική εγκατάσταση χωρίς τον οικιακό βίο και την κατοικία της οικογένειας του δεν έχει κρίσιμη σημασία ως προς την κατοικία. Από την κατοικία διαστέλλεται η διαμονή.

6. Επιπλέον, το άρθρο 63 του ν.2238/1994 ορίζει ότι αρμόδιος για την παραλαβή των δηλώσεων και τον έλεγχο τους, την εξακρίβωση αυτών που δεν έχουν επιδώσει δηλώσεις και γενικά για την επιβολή του φόρου είναι ο προϊστάμενος της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας της κατοικίας του φορολογουμένου.

7. Από τη φορολογική δήλωση της κόρης σας για το οικονομικό έτος 2007 και τα υπόλοιπα στοιχεία που προσκομίσατε προκύπτει ότι η φορολογούμενη δηλώνει κύρια κατοικία στα......Αττικής και σεις στην αίτηση σας βεβαιώνετε ότι η κατοικία αυτή, που είναι και δική σας κατοικία, αποτελεί φορολογική κατοικία της κόρης σας για πολλά χρόνια. Συνεπώς, αρμόδια Δ.Ο.Υ. για την παραλαβή της δήλωσης είναι η Δ.Ο.Υ........και δεν τίθεται θέμα αναρμοδιότητας, καθώς η κατοικία που μισθώνει στο.........Κρήτης είναι κατά τη δήλωσή της επαγγελματική κατοικία. Το δε ακίνητο στους Αμπελόκηπους εκμισθώνεται, οπότε δεν αποτελεί κύρια κατοικία της, ούτε αποτελούσε στο παρελθόν, εφόσον η κατοικία της ήταν στα Βριλήσσια.
Αν εξάλλου, όπως ισχυρίζεστε, η κύρια κατοικία της κόρης σας ήταν στην Κρήτη, τότε έπρεπε η ίδια να το δηλώσει με τη δήλωσή της. Συνεπώς, η ίδια θεωρεί ως κύρια κατοικία της την κατοικία στα Βριλήσσια και όχι στην Κρήτη.

8. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η κόρη σας δεν δικαιούται ούτε την έκπτωση ενοικίου του άρθρου 8 του Κ.Φ.Ε. ούτε τη μείωση φόρου λόγω ενοικίου κύριας κατοικίας του αρθρ. 9 του Κ.Φ.Ε..

9. Τέλος, το αίτημά σας να ακυρωθεί η εκκαθάριση και να διαβιβαστεί η δήλωση της κόρης σας στη Δ.Ο.Υ.....Κρήτης, δεν είναι δυνατό να ικανοποιηθεί, διότι με βάση την δική της δήλωση κατοικίας υπεβλήθη αρμοδίως στη Δ.Ο.Υ. ....και δεν μπορεί η Δ.Ο.Υ. μόνη της να αλλάξει βασικά στοιχεία του Πίνακα 1 της δήλωσης, όπως η κατοικία.

Taxheaven.gr