ΠΟΛ.1245/3.11.1994

Τύπος και περιεχόμενο πιστοποιητικού δηλούμενου μισθώματος και υπεύθυνης δήλωσης περί μη απόκτησης εισοδήματος των μεταβιβαζόμενων ακινήτων

3 Νοέ 1994

Taxheaven.gr
Αθήνα, 3 Νοεμβρίου 1994
Αρ. πρωτ. : 1122943/2263/Α 0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π.
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡ/ΓΙΑΣ ΕΙΣ/ΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄
ΠΟΛ 1245

ΘΕΜΑ : Τύπος και περιεχόμενο πιστοποιητικού δηλούμενου μισθώματος και υπεύθυνης δήλωσης περί μη απόκτησης εισοδήματος των μεταβιβαζόμενων ακινήτων.

1122943/2263/Α0012/ΠΟΛ. 1245/3.11.0994

Εχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις της 1026431/268/0006Α'/2.3.1994 (ΦΕΚ 154 Β'/7.3.94) κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών με την οποία ανατέθηκαν αρμοδιότητες στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

β) Τις διατάξεις των άρθρων 4, 11, 20, 21, 81 παράγραφος 1, και 88 του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ Α' 151).
γ) Οτι η απόφαση αυτή ρυθμίζει διαδικαστικά ζητήματα, για την ομοιόμορφη εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων από τους υποχρέους οι οποίοι αναφέρονται στο ν. 2238/1994, γι' αυτό από τις διατάξεις της δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.


Αποφασίζουμε

1. Ορίζουμως όπως, ο τύπος και το περιεχόμενο του πιστοποιητικού δηλούμενου μισθώματος, καθώς και της υπεύθυνης δήλωσης για τη μη απόκτηση εισοδήματος από τα ακίνητα που μεταβιβάζονται, έχουν όπως τα σχετικά υποδείγματα, τα οποία επισυνάπτονται, ως παραρτήματα στην απόφαση αυτή.

2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Taxheaven.gr