1107447/2113/Α0012/18.12.2007

Έκπτωση δαπάνης που προκύπτει από δίδακτρα που καταβάλλονται για φοίτηση σε ωδείο, αναγνωρισμένο από το Κράτος.

18 Δεκ 2007

Taxheaven.gr
Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2007
Αριθ. Πρωτ.:1107447/2113/Α0012

ΘΕΜΑ: Έκπτωση δαπάνης που προκύπτει από δίδακτρα που καταβάλλονται για φοίτηση σε ωδείο, αναγνωρισμένο από το Κράτος.


Απαντώντας στην αίτησή σας, που περιήλθε στην Υπηρεσία μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις 4.11.2007, σχετικά με το παραπάνω, θέμα σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπερ.ββ΄ της περ.β΄ της παρ.3 του άρθρου 9 του ν.2238/1 994, το ποσό του φόρου μειώνεται κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) του ποσού της δαπάνης για παράδοση κατ' οίκον ιδιαίτερων μαθημάτων ή για φροντιστήρια οποιασδήποτε αναγνωρισμένης εκπαιδευτικής βαθμίδας ή ξένων γλωσσών, το οποίο καταβάλλει ετησίως ο φορολογούμενος για κάθε τέκνο που τον βαρύνει ή για τον ίδιο.

2. Στην παρ.6 του άρθρου 4 της 1018050/189/Α0012/ΠΟΛ.1042/8.2.1993 ερμηνευτικής διαταγής μας τονίζεται ότι στις ανωτέρω διατάξεις δεν περιλαμβάνονται τα δίδακτρα που καταβάλλονται για τη φοίτηση των παιδιών του φορολογουμένου, εκτός των άλλων, σε ωδεία.

3. Εξάλλου, στις ανωτέρω διατάξεις γίνεται αναφορά σε δίδακτρα α) φροντιστηρίων μαθημάτων οποιασδήποτε αναγνωρισμένης εκπαιδευτικής βαθμίδας και β) φροντιστηρίων ξένων γλωσσών. Το μάθημα της ξένης γλώσσας διδάσκεται στις διάφορες βαθμίδες εκπαίδευσης, παρ' όλα αυτά στη διάταξη αναφέρεται ξεχωριστά, γιατί η ξένη γλώσσα διδάσκεται στα φροντιστήρια ανεξαρτήτως βαθμίδων εκπαίδευσης, όπως διδάσκεται και το μάθημα της μουσικής στα ωδεία. Εάν ο νομοθέτης ήθελε να συμπεριλάβει και το μάθημα της μουσικής στα ωδεία, θα το όριζε ξεχωριστά, όπως έκανε για τα μαθήματα ξένων γλωσσών. Επιπλέον τα ωδεία δεν είναι φροντιστήρια μαθημάτων αλλά αποτελούν αυτοτελή σχολεία ολοκληρωμένης μουσικής κατάρτισης (σχετ.1050150/1138/Α0012/16.5.1996 έγγραφο και Ε.13066/ΠΟΛ.276/13.10.1988 διαταγή μας).

4. Κατόπιν των ανωτέρω, η δαπάνη για δίδακτρα που καταβάλλονται σε ωδεία δεν μειώνει το φόρο εισοδήματος του φορολογουμένου ως δαπάνη φροντιστηρίων με βάση τις πιο πάνω διατάξεις.
Μπορεί όμως να αφαιρεθεί από το συνολικό εισόδημα σε ποσοστό 40% αυτής και μέχρι ποσού 8.000 ευρώ (είναι το ανώτερο ποσό που μπορεί να εκπέσει), με βάση την διάταξη της περ.η΄ της παραγρ. 1 του άρθρου 8 του ν.2238/1994, στην οποία προβλέπεται ότι από το συνολικό εισόδημα αφαιρούνται ορισμένες δαπάνες για παροχή υπηρεσιών στις οποίες περιλαμβάνονται και τα ποσά που καταβάλλονται ως δίδακτρα σε ωδεία. Η περίπτωση αυτή προστέθηκε με το άρθρο 8 του ν.3610/2007 (ΦΕΚ 258/22.11.2007, τ.Α΄), που ψηφίστηκε πρόσφατα από τη Βουλή των Ελλήνων, και ισχύει για δαπάνες που πραγματοποιούνται από την 1.8.2007 και μετά.

Taxheaven.gr