Αποτελέσματα live αναζήτησης

1027924/547/0006Γ&/26.3.2002 Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου των εντύπων του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών που διατίθενται από την ηλεκτρονική βάση εντύπων αυτού, μέσω ΙΝΤΕΡΝΕΤ ή ΦΑΞ


Δημοσιεύθηκε στις : [ 26-03-2002 ]
Κατηγορία: Λοιπά

1027924/547/0006Γ&/26.3.2002
Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου των εντύπων του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών που διατίθενται από την ηλεκτρονική βάση εντύπων αυτού, μέσω ΙΝΤΕΡΝΕΤ ή ΦΑΞ


Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου των εντύπων του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών που διατίθενται από την ηλεκτρονική βάση εντύπων αυτού, μέσω ΙΝΤΕΡΝΕΤ ή ΦΑΞ

1027924/547/0006Γ'/26.3.2002

Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 49 παρ. 2 του Ν.1591/1986 (ΦΕΚ 50 Α'), όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 16 του Ν.2873/2000 (ΦΕΚ 285 Α').

2. Τις αποφάσεις του υπουργού Οικονομικών, περί καθορισμού του τύπου και του περιεχομένου των εντύπων του υπουργείου Οικονομικών, που χρησιμοποιούνται από τους πολίτες για τη διεκπεραίωση σχετικών υποθέσεών τους με τις υπηρεσίες αυτού.

3. Την ανάγκη καλύτερης εξυπηρέτησης των πολιτών, με τη διάθεση σ' αυτούς εντύπων του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών από την «ηλεκτρονική βάση εντύπων» αυτού, μέσω ΙΝΤΕΡΝΕΤ ή μέσω συσκευής ΦΑΞ.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

1. Καθορίζουμε τον τύπο (διαστάσεις, γραμμογράφηση κ.λπ.) και το περιεχόμενο των εντύπων του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, που διατίθενται στους ενδιαφερόμενους από την τηρούμενη ηλεκτρονική βάση εντύπων αυτού, μέσω Internet ή Fax και τα οποία περιέχονται στο επισυναπτόμενο παράρτημα της παρούσας απόφασης, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής, ως εξής:

Ο τύπος και το περιεχόμενο των παραπάνω εντύπων, για να γίνονται δεκτά από τις υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών πρέπει να είναι ο ίδιος με αυτόν που έχει καθοριστεί ή ανακαθορίζεται κάθε φορά για τα αντίστοιχα έντυπα, που διατίθενται από αυτό με άλλα μέσα, με τις παρακάτω διαφοροποιήσεις, προϋποθέσεις και περιορισμούς:

ι) Τα έντυπα αυτά μπορεί να είναι εκτυπωμένα και σε ασπρόμαυρη μορφή.

ιι) Η εκτύπωση αυτών πρέπει να είναι σε ξηρογραφικό χαρτί, με ευανάγνωστα τα προεκτυπωμένα στοιχεία του εντύπου.

ιιι) Τα πολυσέλιδα έντυπα μπορεί να υποβάλλονται σε ξεχωριστά φύλλα, μονής ή διπλής όψης, με την προϋπόθεση όμως ότι, στο περιθώριο του κάθε μέρους κάθε σελίδας αυτού θα τίθενται τα εξής στοιχεία, εφόσον αυτά δεν περιέχονται στο κείμενο της συγκεκριμένης σελίδας:

• ο κωδικός του εντύπου, που αναφέρεται στο Παράρτημα της παρούσας απόφασης, καθώς και ο αύξων αριθμός κάθε σελίδας και το σύνολο των σελίδων του εντύπου,

• ο αριθμός φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) του συναλλασσόμενου που αφορά το έντυπο και

• η υπογραφή του συναλλασσόμενου που αφορά το έντυπο ή του νόμιμου εκπροσώπου του, όπως προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις κατά περίπτωση, καθώς και η αντίστοιχη ημερομηνία υπογραφής αυτού.

2. Τα παραπάνω έντυπα μπορεί επίσης να εκτυπώνονται σε απλές φωτοτυπίες και να γίνονται δεκτά από τις υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, με τους ίδιους όρους (τύπο, περιεχόμενο κ.λπ.) και προϋποθέσεις που ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο της παρούσας απόφασης.

3. Ο τρόπος και η διαδικασία υποβολής των ανωτέρω εντύπων στις αρμόδιες υπηρεσίες δεν μεταβάλλεται με την παρούσα απόφαση.

4. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευση αυτής στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΑ/Α
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ

ΕΝΤΥΠΟΥ

Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
1. Υπεύθυνη δήλωση άρθρου 8 Ν.1599/1986ΙΙ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ


α) Εντυπα Μητρώου

1. Αίτηση για επανεκτύπωση - έκδοση πιστοποιητικού ΥΠΜ & Ε - παροχή πληροφοριών Μ0
2. Δήλωση Απόδοσης Α.Φ.Μ./Μεταβολής Ατομικών Στοιχείων Μ1
3. Δήλωση Εναρξης/Μεταβολής εργασιών φυσικού προσώπου Μ2
4. Δήλωση Εναρξης/Μεταβολής εργασιών μη φυσικού προσώπου Μ3
5. Δήλωση Διακοπής Εργασιών Μ4
6. Δήλωση Υπό Ιδρυση Επιχείρησης Μ5
7. Δήλωση Δραστηριοτήτων Επιχείρησης Μ6
8. Δήλωση Σχέσεων Φορολογούμενου Μ7
9. Δήλωση Μελών Μη Φυσικού Προσώπου Μ8
10. Δήλωση Στοιχείων Εδρας Αλλοδαπής Επιχείρησης Μ9
11. Δήλωση Εγκατάστασης Εσωτερικού Μ10
12. Δήλωση Εγκατάστασης Εξωτερικού Μ11
13. Δήλωση πωλήσεων από απόσταση Μ12
14. Δήλωση Απενεργοποίησης Α.Φ.Μ. Μ13


β) Εντυπα φορολογίας εισοδήματος

1. Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Ε1
2. Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Μισθωτών Ε1Α
3. Αναλυτική κατάσταση για τα μισθώματα ακινήτων Ε2
4. Μηχανογραφικό Δελτίο Οικονομικών Στοιχείων Επιχειρήσεων και Επιτηδευματιών
Ε3
5. Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος ΕΠΕ, Ο.Ε., Ε.Ε., Αστικών, Αφανών ή Συμμετοχικών Εταιριών, Κοινωνιών Αστικού Δικαίου και Κοινοπραξιών Ε5
6. Εντυπο Ειδικών Περιπτώσεων (καλλιτεχνών - τραγουδιστών κέντρων διασκέδασης και εκμεταλλευτών ενοικ. δωματίων) Ε14
7. Δήλωση περιουσιακών στοιχείων Ε15
8. Δήλωση (απόδοσης παρακρατούμενου φόρου εισοδήματος εργολάβων, ενοικιαστών, δημόσιων κ.λπ. προσόδων, αντιπροσώπων, πρακτόρων, μεσιτών κ.λπ.)
Ν-146 Θ.Ν.-131α, Φ01.019
9. Δήλωση (απόδοσης παρακρατούμενου φόρου από εισοδήματα και τόκους)
Θ.Ν.-131α Φ01.024
10. Υπεύθυνη δήλωση (άρθρου 81 Ν.2238/1994) Ε454
11. Δήλωση προκαταβλητέου φόρου στις αμοιβές Αρχιτεκτόνων - Μηχανικών Φ01.013
12. Δήλωση (καταβολής φόρου στη συγκέντρωση κεφαλαίων) Δ457
13. Δήλωση (απόδοσης παρακρατούμενου φόρου στα εισοδήματα από αποζημιώσεις, δικαιώματα, αμοιβές κ.λπ. άρθρο 13 παρ. 6, 7 και 8 του Ν.2238/1994)
Ε178
14. Δήλωση (απόδοσης φόρου εισοδήματος τελών χαρτοσήμου και εισφοράς ΟΓΑ στις αποζημιώσεις των απολυομένων ή των εξερχομένων της υπηρεσίας μισθωτών κ.λπ. παράγραφος 1 άρθρου 14 Ν.2238/1994) Ε286
15. Προσωρινή δήλωση (απόδοσης φόρου και τελών χαρτοσήμου που παρακρατούνται από αμοιβές που θεωρούνται εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις, από μισθούς και συντάξεις καθώς και από αμοιβές για υπηρεσίες ελευθερίου επαγγέλματος) Ε511


γ) Εντυπα αυτοκινήτων

1. Δήλωση ακινησίας αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας Θ.Ζ-50, Ε25
2. Δήλωση φορολογίας αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας (για άμεση καταβολή τελών κυκλοφορίας) Θ.Ζ48, Ε137

3. Αίτηση χορήγησης βεβαίωσης εξόφλησης τελών κυκλοφορίας Θ.Ζ-23α, Ε204


δ) Εντυπα ΦΠΑ

1. Εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ Φ1.009-ΦΠΑ
2. Περιοδική δήλωση ΦΠΑ (για υποκείμενους με Β' ή Γ' κατηγορίας βιβλία ΚΒΣ)
Φ2.050-ΦΠΑ
3. Περιοδική δήλωση ΦΠΑ (για υποκείμενους με Α' κατηγορίας βιβλία ΚΒΣ)
Φ3.051-ΦΠΑ
4. Ανακεφαλαιωτικός πίνακας Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων Φ4.047-ΦΠΑ
5. Ανακεφαλαιωτικός πίνακας Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων Φ5.052-ΦΠΑ

6. Αίτηση (επιστροφής πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ) με βάση την Α.Υ.Ο. αριθ. 031790/2051/575/1991
ΦΠΑ - 018

ε) Εντυπα Δικαστικού
1. Αίτηση Ρύθμισης - Διευκόλυνσης Δ2


στ) Εντυπα ΚΒΣ

1. Σημείωμα ΚΒΣ (Θεώρηση - Ακύρωση - Απώλεια βιβλίων και στοιχείων. Τόπος τήρησης ενημέρωσης, αιτήσεις, γνωστοποιήσεις) Β1

2. Δήλωση έναρξης - μεταβολής - παύσης λειτουργίας Φ.Τ.Μ. Β2


ΙΙΙ. ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
1.Πιστοποιητικό τακτικής γραμμής θαλάσσιων μεταφορών Τ300

IV. ΕΝΤΥΠΑ Μ.Τ.Π.Υ.

1.Αίτηση επιστροφής δόσεων
2.Αίτηση προεξόφλησης συντάξεων Γ-501/2/01
3.Αίτηση αναγνώρισης προϋπηρεσίας Β-112/2/01
4.Αίτηση κανονισμού μερίσματος Β 201
5.Αλλαγή διευθύνσεως Β 401
6. Αίτηση (για διάφορα αιτήματα) Β 409-1-99
7.Αίτηση χορήγησης δανείου Γ-401

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης