1062911/1239/Α0012/26.6.2007

Έκπτωση δωρεών προς Ι. Μητρόπολη Ν. Ζηλανδίας.

26 Ιούν 2007

Taxheaven.gr
Αθήνα 26 Ιουνίου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1062911/1239/Α0012

ΘΕΜΑ: Έκπτωση δωρεών προς Ι. Μητρόπολη Ν. Ζηλανδίας.


Απαντώντας στο 19648/22.6.2007 έγγραφό σας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της περίπτ. δ΄ της παραγρ. 1 του άρθρου 8 του Κ.Φ.Ε. (ν.2238/1994), από το συνολικό εισόδημα του φορολογουμένου αφαιρούνται τα ποσά που καταβάλλονται από αυτόν λόγω δωρεάς, μεταξύ των άλλων, προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως.

2. Επίσης, σύμφωνα με το τρίτο εδάφιο της ίδιας περίπτωσης, εκπίπτουν τα ποσά που καταβάλλονται λόγω δωρεάς, εκτός των άλλων, προς κοινωφελή ιδρύματα, τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που νόμιμα έχουν συσταθεί ή συνιστώνται και τα οποία επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς.

3. Ακόμα, σύμφωνα με το έβδομο εδάφιο της ίδιας περίπτωσης, όταν τα ποσά των δωρεών και των χορηγιών αυτής της περίπτωσης, με εξαίρεση τις δωρεές που καταβάλλονται στους δωρεοδόχους οι οποίοι αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, υπερβαίνουν τα 300 ευρώ ετησίως λαμβάνονται υπόψη μόνο εφόσον έχουν κατατεθεί σε ειδικό λογαριασμό του νομικού προσώπου, που πρέπει να ανοιχθεί για το σκοπό αυτόν στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

4. Περαιτέρω, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 1 του ν.590/1977 (ΦΕΚ Α΄ 146, Καταστατικός Χάρτης Της Εκκλησίας της Ελλάδος), κατά τις νομικές τους σχέσεις η Εκκλησία της Ελλάδος, οι Μητροπόλεις, οι ενορίες με τους Ενοριακούς τους Ναούς, οι Μονές και η Αποστολική Διακονία είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου, δικαίου.

5. Όπως αναφέρετε στο έγγραφό σας η Ιερή Μητρόπολη Ν. Ζηλανδίας ανήκει. στο Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, αλλά βρίσκεται εκτός της Ελληνικής Επικράτειας.

6. Με βάση τα ανωτέρω, εφόσον η Μητρόπολη Ν. Ζηλανδίας δεν ορίζεται ρητά στις πιο πάνω διατάξεις, ούτε αποτελεί ημεδαπό νομικό πρόσωπο, οι δωρεές χρηματικών ποσών προς αυτήν δεν εκπίπτουν από το εισόδημα των δωρητών.

Taxheaven.gr