1100258/1967/Α0012/2.11.2007

Καταβολή ασφαλίστρων ιδιωτικής ασφάλισης.

2 Νοέ 2007

Taxheaven.gr
Αθήνα, 2 Νοεμβρίου 2007
Αρ. Πρωτ.: 1100258/1967/Α0012

ΘΕΜΑ: Καταβολή ασφαλίστρων ιδιωτικής ασφάλισης.


Σε απάντηση ερωτήματός σας, το οποίο στάλθηκε μέσω e-mail, αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με την 1098066/2263/Α0012/ΠΟΛ.1129/6.11.2006 διαταγή μας, έγινε δεκτό να εκπίπτουν από το συνολικό καθαρό εισόδημα (καθαρά κέρδη) του φορολογουμένου οι ασφαλιστικές εισφορές του, τόσο στην περίπτωση που υπάρχει βεβαίωση του αντίστοιχου ασφαλιστικού φορέα αλλά και στην περίπτωση που υπάρχει μόνο βεβαίωση παρακράτησης της εργοδότριας εταιρίας.

2. Η προηγούμενη διαταγή μας αναφέρεται σε ελεύθερους επαγγελματίες (ηθοποιούς, δημοσιογράφους, λογιστές κ.λπ.) των οποίων οι ασφαλιστικές εισφορές (περιπτ. β΄ παρ. παρ. 1 του άρθρου 8 του ν.2238/1994) καταβάλλονται αντ' αυτών, υποχρεωτικά, από την εργοδότρια εταιρία.
Απεναντίας στο ερώτημά σας, το θέμα σας είναι διαφορετικό, καθόσον αναφέρεστε για ασφάλιστρα προαιρετικής ιατροφαρμακευτικής ασφάλισης (περιπτ. α΄ παρ.1 του άρθρου 8 του ν.2238/1994) τα οποία αντί να καταβάλλονται από τον ίδιο το μισθωτό, καταβάλλονται κατόπιν εντολής του, από την εταιρία στην οποία εργάζεται για λογαριασμό του, αφαιρουμένου ενός ποσού από το μισθό του.
Επίσης, η εταιρία καταβάλλει και αυτή μέρος επί των συνολικών ασφαλίστρων.

3. Τονίζεται ωστόσο, ότι η μηνιαία αφαίρεση από το μισθό του εργαζόμενου για την πληρωμή των ασφαλίστρων αυτών, πρέπει να γίνεται όχι από το καθαρό εισόδημα του εργαζόμενου (ακαθάριστες αποδοχές μείον ασφαλιστικές κρατήσεις) όπως αναφέρετε στο ερώτημά σας, αλλά από το πληρωτέο ποσό που προκύπτει από τη διαφορά καθαρού ποσού αποδοχών και παρακρατηθέντος φόρου μισθωτών υπηρεσιών.

4. Τέλος, για την πληρέστερη περαιτέρω απάντηση της υπηρεσίας μας στο θέμα αυτό, παρακαλούμε να μας αποστείλετε φωτοαντίγραφο του ασφαλιστηρίου συμβολαίου καθώς και την τυχόν σύμβαση του εργαζόμενου με την εργοδότρια εταιρία που αναφέρεται επί του θέματος αυτού (επιπλέον παροχή στο προσωπικό, καταβολή ασφαλίστρων κ.λπ.).

Taxheaven.gr