1111180/2167/Α0012/19.11.2007

Έκπτωση πολιτιστικών χορηγιών από το εισόδημα.

19 Νοέ 2007

Taxheaven.gr
Αθήνα, 19 Νοεμβρίου 2007
Αρ. Πρωτ.: 1111180/2167/Α0012

ΘΕΜΑ: Έκπτωση πολιτιστικών χορηγιών από το εισόδημα.


Απαντώντας στην από 4.10.2007 αίτησή σας, σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν.2238/1994 από το συνολικό εισόδημα του φορολογουμένου αφαιρούνται μεταξύ άλλων τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται από το φορολογούμενο μέχρι το ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του συνολικού φορολογούμενου εισοδήματος του λόγω χορηγίας προς τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ημεδαπά νομικά πρόσωπα Ιδιωτικού δικαίου που νόμιμα υπάρχουν ή συνιστώνται εφόσον επιδιώκουν σκοπούς πολιτιστικούς.
Πολιτιστικοί σκοποί είναι ιδίως η καλλιέργεια, προαγωγή διάδοση των γραμμάτων της μουσικής, του χορού του θεάτρου, του κιν/φου, της ζωγραφικής, της γλυπτικής και των τεχνών, καθώς και η ίδρυση, επέκταση και συντήρηση των αναγνωρισμένων ιδιωτικών μουσείων, όπως φυσικής ιστορίας, τέχνης, εθνολογικών και λαογραφική.
Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού καθορίζονται μετά από έλεγχο του Υπουργείου Πολιτισμού, τα νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν πολιτιστικούς σκοπούς, για την εφαρμογή αυτών των διατάξεων.

2. Από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν.3525/2007 (ΦΕΚ 16 Α΄/26.1.2007) ορίζεται ότι το χρηματικό ποσό ή αξία της παροχής μετά από χρηματική αποτίμηση αυτής από ειδική εκτιμητική επιτροπή, που προσφέρεται ως πολιτιστική χορηγία, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού, εκπίπτει εξ ολοκλήρου από το φορολογητέο εισόδημα του φορολογουμένου ή τα ακαθάριστα εισοδήματα της επιχείρησης που προσέφεραν τη χορηγία. Το αφαιρούμενο συνολικό ποσό αναπροσαρμόζεται και από 10% που ισχύει σήμερα σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν.2238/1999, δεν μπορεί να υπερβαίνει πλέον τα τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού φορολογούμενου εισοδήματος ή των καθαρών κερδών που προκύπτουν από τα βιβλία της επιχείρησης που προσέφερε τη χορηγία.

3. Επίσης, διευκρινίζεται με το άρθρο 15 του ίδιου νόμου ότι μέχρι την έκδοση της κοινής απόφασης της παρ. 3 του άρθρου 3 και των αποφάσεων των παρ. 2 και 5 του άρθρου 4 του προαναφερθέντος νόμου εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις της παρ. 1 του παρόντος, ως προς τη διαδικασία του ποσού της χορηγίας από το εισόδημα του χορηγού.

4. Η Δ.Ο.Υ. προς την οποία κοινοποιείται το παρόν με φωτοαντίγραφο της αίτησης του κυρίου «...» και των συνημμένων αυτής, παρακαλείται, αφού εξετάσει τα πραγματικά στοιχεία και περιστατικά, να απαντήσει απευθείας στο φορολογούμενο για το θέμα της έκπτωσης των δαπανών κατασκευής καταστήματος σε υπάρχουσα οικία.

Taxheaven.gr