Αποτελέσματα live αναζήτησης

1106788/2099/Α0012/23.11.2007 Έκπτωση ασφαλιστικών εισφορών που καταβάλλονται σε αλλοδαπό οργανισμό κοινωνικής ασφάλισης.

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

1106788/2099/Α0012/23.11.2007
Έκπτωση ασφαλιστικών εισφορών που καταβάλλονται σε αλλοδαπό οργανισμό κοινωνικής ασφάλισης.


1106788/2099/Α0012/23.11.2007 Έκπτωση ασφαλιστικών εισφορών που καταβάλλονται σε αλλοδαπό οργανισμό κοινωνικής

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 2007
Αριθ. Πρωτ.:1106788/2099/Α0012

ΘΕΜΑ: Έκπτωση ασφαλιστικών εισφορών που καταβάλλονται σε αλλοδαπό οργανισμό κοινωνικής ασφάλισης.

Απαντώντας στο 15046/13.10.2005 έγγραφό σας, σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ.β΄ της παρ.1 του άρθρου 8 του Κ.Φ.Ε. (ν.2238/1994), από το συνολικό εισόδημα του φορολογουμένου αφαιρείται το συνολικό ποσό των εισφορών που καταβάλλεται από το φορολογούμενο σε ταμεία ασφάλισής του, εφόσον η καταβολή τους είναι υποχρεωτική από το νόμο. καθώς και το ποσό των καταβαλλομένων εισφορών στις περιπτώσεις προαιρετικής ασφάλισής του σε ταμεία που έχουν συσταθεί με νόμο.

2. Με την 1017701/306/Α0012/ΠΟΛ.1040/19.2.2001 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, έγινε δεκτό ότι για την απόδειξη της καταβολής του ποσού των ασφαλιστικών εισφορών σε ταμεία ασφάλισης του υπόχρεου, απαιτείται η σχετική βεβαίωση ή απόδειξη του ασφαλιστικού φορέα, από την οποία προκύπτει το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών που η καταβολή τους είναι υποχρεωτική από το νόμο, καθώς και το ποσό των καταβαλλόμενων εισφορών στις περιπτώσεις προαιρετικής ασφάλισης σε ταμεία που έχουν συσταθεί με νόμο, χωριστά από τυχόν άλλα ποσά για εκπρόθεσμη κ.τ.λ. καταβολή των εισφορών.

3. Επίσης με την 1018050/189/Α0012/ΠΟΛ.1042/8.2.1993 διαταγή του Υπουργείου Οικονομικών, έγινε δεκτό ότι στην έννοια των εισφορών που αναφέρονται στην παρ.1 του παρόντος περιλαμβάνονται και οι υποχρεωτικές εισφορές που κατέβαλε αλλοδαπός που απόκτησε εισόδημα στην Ελλάδα, σε αλλοδαπούς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης, εφόσον αποδεικνύεται ότι:
α) Η καταβολή των εισφορών είναι υποχρεωτική για τον υπόχρεο σύμφωνα με το δίκαιο της αλλοδαπής χώρας, στην οποία έχει την έδρα του ο οργανισμός κοινωνικής ασφάλισης.
β) Το ποσό των εισφορών δεν έχει εκπέσει από το συνολικό εισόδημα του φορολογουμένου, κατά τον προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματος του στην αλλοδαπή χώρα, όπου τυχόν υποχρεώνεται να υποβάλει σχετική δήλωση φορολογίας εισοδήματος.
Η συνδρομή των παραπάνω προϋποθέσεων μπορεί να αποδεικνύεται με κάθε νόμιμο μέσο.

4. Επίσης, με την 5109/1982 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που κοινοποιήθηκε με τη Ν.5772/ΠΟΛ.175/24.8.1982 διαταγή του Υπουργείου Οικονομικών, κατοικία του προσώπου είναι ο τόπος τον οποίο αυτό με την πραγματική του εγκατάσταση κατέστησε το σταθερό κέντρο των βιοτικών του σχέσεων.

5. Επομένως, τα ποσά των ασφαλιστικών εισφορών που καταβάλλονται υποχρεωτικά από εργαζόμενο Έλληνα υπήκοο σε αλλοδαπό ασφαλιστικό φορέα, εκπίπτουν ως δαπάνη του άρθρου 8 του ν.2238/1994, από το εισόδημα που αποκτά και δηλώνει στην Ελλάδα, μόνο εφόσον, κατά την έννοια της προαναφερθείσας γνωμοδότησης, θεωρηθεί ότι έχει την κατοικία του στην Ελλάδα, και με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στις παρ.2 και 3 του παρόντος (σχετ.1036271/675/ Α0012/13.5.1997 έγγραφό μας).

6. Όπως αναφέρετε στο έγγραφό σας και σύμφωνα με τα συνημμένα σ' αυτό στοιχεία και έπειτα από τηλεφωνική μας επικοινωνία, Έλληνας υπήκοος, εργαζόμενος της «...», η οποία έχει την έδρα της στην Ιταλία, αποσπάστηκε το 2005 στην Ελλάδα, όπου και εργάζεται πλέον ως Δ/ντής της Το οικον. έτος 2005 κατέθεσε δήλωση φορολογίας εισοδήματος για τη χρήση 2004 στη Δ.Ο.Υ. και δήλωσε, σύμφωνα με τη βεβαίωση αποδοχών που του χορήγησε η «...» και τη βεβαίωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών που του χορήγησε η «...» ότι δεν κατέβαλε ασφαλιστικές εισφορές στην Ελλάδα αλλά στην Ιταλία, ποσού 20.566,77 ευρώ, βάσει της εκεί συλλογικής σύμβασης εργασίας Δ/ντών Βιομηχανικών Εταιριών, και τις οποίες ζητά να του εκπέσετε από το συνολικό εισόδημα με βάσει τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν.2238/1994.

7. Κατόπιν των ανωτέρω, το θέμα είναι πραγματικό και πρέπει να εξετάσετε τα πραγματικά στοιχεία και περιστατικά, έτσι ώστε να διαπιστώσετε αν πληρούνται οι προαναφερθείσες προϋποθέσεις, προκειμένου να δεχτείτε ή όχι την έκπτωση των εν λόγω ασφαλιστικών εισφορών από το συνολικό εισόδημα του φορολογουμένου.
Επίσης, επισημαίνεται ότι η βεβαίωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών στην αλλοδαπή που σας έχει προσκομίσει ο φορολογούμενος είναι ελλιπής, διότι δεν αναφέρει τον ασφαλιστικό φορέα προς τον οποίο καταβλήθηκαν οι ασφαλιστικές εισφορές και τις συγκεκριμένες διατάξεις νόμου της Ιταλίας για το υποχρεωτικό της καταβολής των εισφορών στην Ιταλία, αλλά και δεν έχει χορηγηθεί από τον ασφαλιστικό φορέα, όπως απαιτείται από την ΠΟΛ.1040/19.2.2001 διαταγή μας.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης