Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1249/8.11.1994 Εντοκη επιστροφή φόρων και προστίμων


Δημοσιεύθηκε στις : [ 08-11-1994 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1249/8.11.1994
Εντοκη επιστροφή φόρων και προστίμων


 Αθήνα, 8 Νοεμβρίου 1994
Αρ. πρωτ. : 1125155/9608-19/0016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
1. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:
α) Εισπράξεις Δημοσίων Εσόδων (Δ16)
β) Φορολογίας Εισοδήματος (Δ12)
γ) ΦΠΑ & Ειδικών Φορολογιών (Δ14)
2. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ
Διεύθυνση Ελέγχων (Δ9)
3. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Γ.Λ.Κ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:
α) Προϋπολογισμού (Δ20)
β) Δημόσιου Χρέους (Δ23)
γ) Συντονισμού και Ελέγχου Εφαρμογής Δημοσιολογιστικών Διατάξεων (Δ26)

ΠΟΛ 1249

ΘΕΜΑ: Έντοκη επιστροφή φόρων και προστίμων

1125155/9608-19/0016/ΠΟΛ. 1249/8.11.1994

Σας κοινοποιούμε κατωτέρω, τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 38 του νόμου 1473/1984, όπως αυτές ισχύουν σήμερα μετά την αντικατάστασή τους από τις διατάξεις του άρθρου 3 του νόμου 2120/1993 (ΦΕΚ Α' 24/4.3.93), καθώς και τις διατάξεις της παραγράφου 3 του ιδίου άρθρου, όπως αυτές προστέθηκαν με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του νόμου 2214/1994 (ΦΕΚ Α' 75/11.5.94), οι οποίες αναφέρονται στην έντοκη επιστροφή των αμέσων ή εμμέσων φόρων κυρίων ή προσθέτων ή προστίμων, που έχουν καταβληθεί αχρεώστητα και το αχρεώστητο αποδεικνύεται από οριστική απόφαση διοικητικού δικαστηρίου οποιουδήποτε βαθμού ή προκύπτει από τη δήλωση του φορολογουμένου.
Επίσης, σας κοινοποιούμε ως έχει την αριθ. 1089911/7087-19/0016/2.8.94 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση των παραπάνω διατάξεων και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β' 641/26.8.94, η οποία αναφέρεται στη διαδικασία εκκαθάρισης και πληρωμής του αναλογούντος τόκου κατά την έντοκη επιστροφή των ως άνω αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών. Οι παραπάνω κοινοποιούμενες διατάξεις είναι αναλυτικές και σαφείς.

Για την ενιαία όμως αντιμετώπιση του θέματος από όλες τις υπηρεσίες, σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες:

1. Το αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό των άμεσων ή έμμεσων φόρων, κυρίων ή προσθέτων ή προστίμων, επιστρέφεται έντοκα μόνο εφόσον:
α) Το αχρεώστητο της καταβολής προκύπτει με βάση οριστική απόφαση διοικητικού δικαστηρίου οιουδήποτε βαθμού. Στην περίπτωση δε αυτή το έντοκο της επιστροφής αρχίζει μετά την πάροδο εξαμήνου από την πρώτη του μήνα του επομένου της κοινοποίησης στη φορολογική αρχή της απόφασης του αρμοδίου δικαστηρίου.
β) Το αχρεώστητο της καταβολής προκύπτει από τη δήλωση του φορολογουμένου, η εξάμηνη προθεσμία για την έναρξη του εντόκου της επιστροφής του φόρου αρχίζει από την πρώτη του μήνα του επομένου της υποβολής της δήλωσης.
γ) Προκειμένου δε περί αχρεώστητης καταβολής Φ.Π.Α., η εξάμηνη προθεσμία αρχίζει από τη λήξη της προθεσμίας επιστροφής που ορίζεται με την οικεία κατά περίπτωση, υπουργική απόφαση και κατά τη διαδικασία επιστροφής που ορίζεται απ' αυτήν και όχι από την υποβολή της οικείας προσωρινής ή εκκαθαριστικής δήλωσης, κατά περίπτωση.

2. Το επιτόκιο για τον υπολογισμό του τόκου των επιστρεφομένων ποσών των ως άνω περιπτώσεων είναι αυτό που ισχύει για τα έντοκα γραμμάτια του Δημοσίου τρίμηνης διάρκειας κατά την πρώτη ημέρα έναρξης του εντόκου της επιστροφής, παραμένει σταθερό μέχρι την εξόφληση του τίτλου (πληρωμή του ποσού στο φορολογούμενο) και δεν επηρεάζεται από τις διακυμάνσεις που τυχόν θα έχει το επιτόκιο αυτό από την ημέρα έναρξης του εντόκου, μέχρι τη διενέργεια της πληρωμής. Το έντοκο των επιστρεφομένων ως άνω ποσών συνεχίζεται μέχρι την ημέρα κατά την οποία ο δικαιούχος της επιστροφής ειδοποιήθηκε αποδεδειγμένα (με συστημένη επιστολή) από την υπηρεσία για να εισπράξει το επιστρεφόμενο ποσό. Κατά συνέπεια το Δημόσιο βαρύνεται με τόκους μόνο μέχρι την ημέρα κατά την οποία ο δικαιούχος, ειδοποιήθηκε, ανεξάρτητα αν στη συνέχεια αυτός προσήλθε ή όχι στη ΔΟΥ.
Επίσης, το Δημόσιο δεν βαρύνεται με τόκους στην περίπτωση που συντάξει εμπρόθεσμα το σχετικό τίτλο επιστροφής, προβεί στην εκκαθάριση αυτού και προκαλέσει το δικαιούχο να προσέλθει για την είσπραξη του ποσού, αλλά αυτός, για διάφορους λόγους, προσήλθε για εξόφληση του σχετικού τίτλου μετά την πάροδο του εξαμήνου, που ορίζεται από τις κοινοποιούμενες διατάξεις.
Αν τα επιστρεφόμενα ως άνω ποσά συμψηφίζονται (είτε με δήλωση του δικαιούχου είτε αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία, κατά τις διατάξεις του άρθρου 83 του ΝΔ 356/74-ΚΕΔΕ), με οφειλές του δικαιούχου προς το Δημόσιο, το έντοκο των επιστρεφομένων ποσών λογίζεται μέχρι την ημερομηνία συνάντησης των αμοιβαίων απαιτήσεων (δηλαδή μέχρι την ημερομηνία που η οφειλή σταματά να επιβαρύνεται με προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής).

3. Η τυχόν άσκηση από το Δημόσιο έφεσης κατά οριστικών αποφάσεων διοικητικών πρωτοδικείων δεν αναστέλλει σε καμμία περίπτωση τη διαδικασία έκπτωσης των ποσών που βεβαιώθηκαν και στη συνέχεια της επιστροφής ή του συμψηφισμού των ποσών που προκύπτουν από την εκκαθάριση των σχετικών Ατομικών Φύλλων Εκπτωσης
(ΑΦΕΚ).
Τα ποσά όμως που προκύπτουν τελικά για βεβαίωση, με βάση απόφαση δικαστηρίου ή λόγω διοικητικής επιλύσεως της διαφοράς, προσαυξάνονται με το επιτόκιο των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου τρίμηνης διάρκειας, που ισχύει κατά το χρόνο της νέας βεβαίωσης (δηλαδή μέχρι την ημερομηνία σύνταξης του τίτλου είσπραξης - χρηματικού καταλόγου).
Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση επιστροφής φόρου βάση δήλωσης του φορολογουμένου, η οποία στη συνέχεια ελέγχεται ως ανακριβής.
Στις παραπάνω περιπτώσεις τα ποσά με τα οποία προσαυξάνονται οι οφειλές αυτές συμπεριλαμβάνονται μαζί με την κύρια οφειλή και τον τυχόν πρόσθετο φόρο στο χρηματικό κατάλογο (τίτλο είσπραξης) και βεβαιώνονται συνολικά. Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω προσαύξηση είναι ανεξάρτητη από την εφαρμογή των κατά περίπτωση κειμένων διατάξεων για την επιβολή προσθέτων φόρων.

4. Η πληρωμή του αναλογούντος τόκου (που υπολογίζεται επί των άνω επιστρεφομένων ποσών) στο δικαιούχο γίνεται από την ίδια υπηρεσία, που επιστρέφει και τον αχρεωστήτως καταβληθέντα φόρο ή πρόστιμο.
Η διαδικασία εκκαθάρισης και πληρωμής του τόκου αυτού καθορίζεται αναλυτικά στην παράγραφο 1 της κοινοποιούμενης αριθ. 1089911/7087-19/2.8.94 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών.
Το έντοκο ή μη του επιστρεφομένου ποσού καθώς και η ημέρα έναρξης του εντόκου της επιστροφής προσδιορίζονται από το αρμόδιο φορολογικό τμήμα ή γραφείο, που εκδίδει το σχετικό ΑΦΕΚ και αναγράφονται με επισημειωματική πράξη επ' αυτού.
Στη συνέχεια το τμήμα ή γραφείο εσόδων, στο οποίο θα διαβιβασθεί το ΑΦΕΚ για να προβεί στην εκκαθάριση αυτού, θα προσδιορίσει το ποσό του τόκου που δικαιούται ο φορολογούμενος και θα συμπληρώσει το ειδικό έντυπο, που αναφέρεται στην απόφαση, το οποίο θα αποτελέσει τον τίτλο πληρωμής του τόκου αυτού. Η
συμπλήρωση του εντύπου αυτού θα γίνει με βάση το επιτόκιο των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου τρίμηνης διάρκειας της πρώτης ημέρας έναρξης του εντόκου της επιστροφής και σύμφωνα με τους πίνακες των επιτοκίων αυτών που θα κοινοποιούνται.
Οι μεταβολές των επιτοκίων αυτών από 1 Οκτωβρίου 1993 (πρώτη ημέρα έναρξης του εντόκου της επιστροφής σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.2120/1993) μέχρι σήμερα είναι οι εξής:

α) Από 1 Οκτωβρίου 1993 επιτόκιο 18%
β) Από 24 Ιανουαρίου 1994 επιτόκιο 17%
γ) Από 21 Φεβρουαρίου 1994 επιτόκιο 16,50%
δ) Από 9 Μαρτίου 1994 επιτόκιο 16,25%
ε) Από 23 Μαρτίου 1994 επιτόκιο 16%
στ) Από 31 Μαϊου 1994 επιτόκιο 25,50%
ζ) Από 16 Ιουνίου 1994 επιτόκιο 20%
η) Από 27 Ιουλίου 1994 επιτόκιο 18%
θ) Από 21 Οκτωβρίου 1994 επιτόκιο 16,50%

5. Κατά την πληρωμή ή το συμψηφισμό του αναλογούντος τόκου θα γίνεται παρακράτηση φόρου κινητών αξιών είκοσι τοις εκατό (20%), που θα αποδίδεται στον κρατικό προϋπολογισμό (ΚΑΕ 0149), καθώς και κράτηση χαρτοσήμου τρία τοις εκατό (3%) πλέον είκοσι τοις εκατό (20%) υπέρ ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου, ήτοι συνολική
κράτηση χαρτοσήμου 3,6%, (ΚΑΕ 1429 και 1428 αντίστοιχα).
Για το παρακρατηθέν ποσό του φόρου κινητών αξιών θα χορηγείται, κατά την πληρωμή του τόκου ή τον συμψηφισμό του, στο δικαιούχο, για να συμπεριληφθεί στη δήλωση φορολογίας εισοδήματός του, το τρίτο αντίγραφο της κατάστασης εκκαθάρισης και πληρωμής τόκου, το οποίο και αποτελεί μοναδική βεβαίωση.

6. Η διαχειριστική και λογιστική τακτοποίηση του ποσού του τόκου που πληρώθηκε ή συμψηφίστηκε (μαζί με τις κρατήσεις φόρου κινητών αξιών, χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου) είναι η ίδια με τη διαδικασία που ακολουθείται για την τακτοποίηση των επιστρεφομένων ποσών φόρων και προστίμων από τα ΑΦΕΚ.
Τα σχετικά συμψηφιστικά χρηματικά εντάλματα τακτοποίησης της πληρωμής θα εκδίδονται από τις οικείες Υπηρεσίες Εντελλομένων Εξόδων (ΥΕΕ) των Νομαρχιών και θα βαρύνουν τον Προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών σε ίδιο Κωδικό Αριθμό Εξόδου (5219).
Από τις ΥΕΕ των Νομαρχιών θα εκδίδεται χωριστό συμψηφιστικό χρηματικό ένταλμα για την τακτοποίηση των τόκων που πληρώθηκαν ή συμψηφίστηκαν, ταυτόχρονα με την έκδοση του χρηματικού εντάλματος τακτοποίησης των σχετικών ΑΦΕΚ. Οι αρμόδιες υπηρεσίες πρέπει να ζητούν εγκαίρως από τη Διεύθυνση Προϋπολογισμού (Δ20) του ΓΛΚ τη μεταφορά πιστώσεων στους επί μέρους Νομαρχιακούς Προϋπολογισμούς (Φ 231 ΚΑΕ 5219) για την τακτοποίηση των πληρωμών αυτών.

7. Επισημαίνουμε ότι σε ειδικές περιπτώσεις, που πιθανολογείται ζημία του Δημοσίου, λόγω του ύψους του επιστρεφομένου ποσού, καθώς επίσης και λόγω της ειδικής κατάστασης του φορολογουμένου (π.χ. η επιχείρηση έχει να ελεγχθεί πολλά έτη, παρουσιάζει ζημίες, υπάρχουν πληροφορίες για επικείμενη πτώχευση, ύπαρξη πλαστών ή εικονικών τιμολογίων για τα οποία ζητείται επιστροφή Φ.Π.Α., εκκρεμεί εις βάρος της δίωξη για φοροδιαφυγή κ.λπ.), μπορεί να καθυστερήσουν να επιστραφούν ή να συμψηφισθούν τα ποσά που προκύπτουν για επιστροφή από την εκκαθάριση ΑΦΕΚ για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των δώδεκα (12) μηνών.
Για την καθυστέρηση της επιστροφής ή του συμψηφισμού απαιτείται ειδική απόφαση του αρμοδίου οργάνου (Υπουργού Οικονομικών, Νομάρχη ή Προϊσταμένου ΔΟΥ, όπως έχει καθορισθεί η αρμοδιότητα αυτών για την έγκριση επιστροφής των ποσών).
Για το λόγο αυτό, όταν ζητείται η έγκριση (του Υπουργού Οικονομικών ή του Νομάρχη) για την επιστροφή των ποσών, θα πρέπει απαραιτήτως οι αρμόδιες υπηρεσίες να διατυπώνουν στο σχετικό έγγραφό τους και την πρότασή τους (γνώμη της υπηρεσίας) για την πιθανότητα ζημίας του Δημοσίου εξ αιτίας αυτής της επιστροφής, λόγω της κατάστασης της επιχείρησης (όπως αναφέρθηκε παραπάνω) και να αναφέρουν τα οικονομικά έτη για τα οποία δεν έχει γίνει έλεγχος στην επιχείρηση (τακτικός έλεγχος ή περαίωση εκκρεμών υποθέσεων).
Στην περίπτωση που εκδοθεί απόφαση του αρμοδίου οργάνου για την καθυστέρηση της επιστροφής ή του συμψηφισμού του ποσού, ο σχετικός έλεγχος στην επιχείρηση πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα στο χρονικό διάστημα που ορίζεται στην απόφαση και οι τυχόν διαφορές φόρων που θα προκύψουν να έχουν βεβαιωθεί μέσα στο ίδιο διάστημα.
Διευκρινίζεται όμως ότι η τυχόν αναστολή (καθυστέρηση) επιστροφής ή συμψηφισμού των παραπάνω ποσών δεν επηρεάζει το έντοκο του ποσού που θα επιστραφεί ή θα συμψηφισθεί τελικά.
Η διατύπωση της παραπάνω πρότασης από τις αρμόδιες υπηρεσίες δεν κρίνεται απαραίτητη στην περίπτωση που δικαιούχος της επιστροφής είναι Τράπεζα, Ταμείο Κοινωνικής Ασφάλισης ή Οργανισμός του Δημοσίου.

Εντοκη επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων φόρων, τελών κ.λπ.
1089911/7087-19/0016/2.8.1994

Εχοντας υπόψη:

1.- Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 38 του Ν.1473/1984, όπως συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του Ν.2214/1994 (ΦΕΚ Α' 75/11.5.94) και ειδικά την εξουσιοδοτική διάταξη αυτής που αναφέρει ότι με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη διαδικασία εκκαθάρισης και πληρωμής του αναλογούντος τόκου στην περίπτωση έντοκης επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων φόρων, τελών, δασμών ή προστίμων.

2.- Τις διατάξεις του ΝΔ 321/1969 Υπερί Κώδικος Δημοσίου ΛογιστικούΦ.

3.- Τις διατάξεις των άρθρων 25 και 29 του ΝΔ 3323/1955 Υπερί φορολογίας φυσικών προσώπωνΦ.

4. Το γεγονός ότι η παρούσα απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό πέραν αυτής που έχει ήδη προβλεφθεί από την ψήφιση των διατάξεων του άρθρου 3 του Ν.2120/1993 (ΦΕΚ Α' 24/1993).


Αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τη διαδικασία εκκαθάρισης και πληρωμής του αναλογούντος τόκου σε περίπτωση έντοκης επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων φόρων, τελών, προστίμων κ.λπ., κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 38 του Ν.1473/1984 όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.2120/1993 και συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του Ν.2214/1994, ως ακολούθως:

1.- Το αρμόδιο Τμήμα ή Γραφείο της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (ΔΟΥ) που εκδίδει το σχετικό Ατομικό Φύλλο Εκπτωσης (ΑΦΕΚ) προσδιορίζει το έντοκο ή μη του τυχόν επιστρεφομένου ποσού που θα προκύψει από την εκκαθάριση του ΑΦΕΚ κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 38 του Ν. 1473/1984 όπως
ισχύουν σήμερα, καθώς και την ημέρα έναρξης του εντόκου της επιστροφής αυτής.
Τα παραπάνω αναγράφονται επί του ΑΦΕΚ δια επισημειωματικής πράξεως και υπογράφονται από το συντάκτη και τον προϊστάμενο του αρμοδίου τμήματος ή γραφείου.

2.- α) Μετά την εκκαθάριση του ΑΦΕΚ από το αρμόδιο Τμήμα ή Γραφείο Εσόδων της ΔΟΥ και εφόσον προκύπτει ποσό που πρέπει να επιστραφεί ή να συμψηφισθεί έντοκα συντάσσεται επί ειδικού εντύπου (το οποίο προσαρτάται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής) σχετική πράξη σε τρία (3) αντίγραφα για τον
προσδιορισμό του αναλογούντος τόκου που πρέπει να πληρωθεί στο δικαιούχο.
β) Ο τόκος υπολογίζεται από την ημέρα έναρξης του εντόκου της επιστροφής (επόμενη ημέρα λήξης του εξαμήνου που ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 3 Ν.2120/1993, όπως συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 35 Ν.2214/1994) μέχρι την ημέρα πληρωμής του δικαιούχου ή συμψηφισμού του
επιστρεφόμενου ποσού, σταματά όμως σε κάθε περίπτωση την αντίστοιχη ημέρα του επόμενου μήνα από την ημερομηνία που φέρει η έγγραφη ειδοποίηση προς το δικαιούχο να προσέλθει στη ΔΟΥ για την είσπραξη του ποσού.
γ) Κατά την πληρωμή ή το συμψηφισμό του αναλογούντος τόκου υπολογίζεται σε κάθε περίπτωση φόρος εισοδήματος σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) που παρακρατείται και αποδίδεται στον κρατικό προϋπολογισμό (ΚΑΕ 0149- Λοιποί φόροι ειδικών κατηγοριών). Επίσης υπολογίζεται παρακρατείται και αποδίδεται στον κρατικό προϋπολογισμό τέλος χαρτοσήμου, το οποίο, μαζί με την εισφορά ΟΓΑ, ανέρχεται σε ποσοστό 3,6% επί του ποσού των τόκων εκτός από την περίπτωση που ο δικαιούχος απαλλάσσεται από τα τέλη χαρτοσήμου. Για το ποσό των τόκων που καταβάλλεται κάθε φορά στο δικαιούχο ή συμψηφίζεται με άλλες οφειλές του, καθώς και για τα παρακρατούμενα ποσά φόρου εισοδήματος και τελών χαρτοσήμου χορηγείται από τη ΔΟΥ βεβαίωση, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί από το φορολογούμενο - φυσικό ή νομικό πρόσωπο - ως δικαιολογητικό για την υποβολή της
δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του οικείου οικονομικού έτους.
δ) Ο αριθμός της κατάστασης εκκαθάρισης και το ποσό του τόκου που προκύπτει για επιστροφή ή συμψηφισμό καταχωρείται στο ειδικό βιβλίο καταχώρησης των ΑΦΕΚ σε ίδιες στήλες παραπλεύρως του αριθμού καταχώρησης του συγκεκριμένου ΑΦΕΚ.
ε) Η διαδικασία διαχειριστικής και λογιστικής τακτοποίησης του ποσού του τόκου που πληρώθηκε ή συμψηφίστηκε είναι η ίδια με τη διαδικασία τακτοποίησης του επιστρεφόμενου φόρου, τέλους, κ.λπ.
στ) Το πρωτότυπο αντίγραφο της ανωτέρω πράξης προσδιορισμού του τόκου, που φέρει την πράξη πληρωμής και την υπογραφή του δικαιούχου στέλνεται μαζί με το πρωτότυπο ΑΦΕΚ στην αρμόδια Υπηρεσία Εντελλομένων Εξόδων για την έκδοση του σχετικού συμψηφιστικού εντάλματος τακτοποίησης της πληρωμής. Το δεύτερο αντίγραφο επισυνάπτεται στο αντίγραφο του ΑΦΕΚ που παραμένει στο Τμήμα ή Γραφείο Εσόδων της ΔΟΥ και το τρίτο αντίγραφο παραδίδεται στο δικαιούχο των τόκων.

3.- Για την πληρωμή της δαπάνης του αναλογούντος τόκου θα γίνεται ειδική πρόβλεψη στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών σε ίδιο Κωδικό Αριθμό Εξόδου (5219), οι δε πιστώσεις για την τακτοποίηση του συμψηφιστικού εντάλματος θα μεταφέρονται από τη Διεύθυνση Προϋπολογισμού (Δ20) στους επί μέρους
Νομαρχιακούς Προϋπολογισμούς (Φ.231 ΚΑΕ 5219), ύστερα από πρόταση των αρμοδίων υπηρεσιών.

4.- Η Διεύθυνση Δημοσίου Χρέους (Δ23) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους θα γνωστοποιεί στη Διεύθυνση Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Δ16) το πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα τις μεταβολές των επιτοκίων των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου τρίμηνης διάρκειας και με τη λήξη του κάθε οικονομικού έτους θα αποστέλλει ανακεφαλαιωτικό πίνακα με τις μεταβολές των επιτοκίων των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου τρίμηνης διάρκειας ολόκληρου του έτους.

5.- Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης