Αποτελέσματα live αναζήτησης

1115216/2254/Α0012/17.12.2007 Έκπτωση δωρεών προς το Σωματείο «Καταφύγιο Αδέσποτων Ζώων-ο Έρικ».

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

1115216/2254/Α0012/17.12.2007
Έκπτωση δωρεών προς το Σωματείο «Καταφύγιο Αδέσποτων Ζώων-ο Έρικ».

1115216/2254/Α0012/17.12.2007 Έκπτωση δωρεών προς το Σωματείο «Καταφύγιο Αδέσποτων Ζώων-ο Έρικ».

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1115216/2254/Α0012

ΘΕΜΑ: Έκπτωση δωρεών προς το Σωματείο «Καταφύγιο Αδέσποτων Ζώων-ο Έρικ».


Απαντώντας στο με αριθ. πρωτ. 19642/23-11-2007 έγγραφό σας, με το οποίο μας στείλατε την από 19-11-2007 αίτηση του κυρίου.............., σχετικά με το πιο πάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Από τη διάταξη της περ. δ΄ της παρ,1 του άρθρου 8 του Κ.Φ.Ε. (ν.2238/1994) προκύπτει ότι από το συνολικό εισόδημα αφαιρούνται τα ποσά που καταβάλλει ο φορολογούμενος λόγω δωρεάς, μεταξύ άλλων, προς τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που νόμιμα έχουν συσταθεί ή συνιστώνται και τα οποία επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς.

2. Από τη σαφή έννοια της πιο πάνω διάταξης προκύπτει ότι για την εφαρμογή της πρέπει τα νομικά πρόσωπα που αναφέρονται σε αυτή να επιδιώκουν αποκλειστικά κοινωφελείς σκοπούς και όχι παράλληλα με άλλους (σχετ. Γνωμ. Ν.Σ.Κ. 377/1977), ενόψει και του είδους των διατάξεων που είναι εξαιρετικές και που πρέπει επομένως να ερμηνεύονται στενά.

3. Κοινωφελής σκοπός είναι ο επωφελής στο κοινό, εν όλω ή εν μέρει, (Σ.τ.Ε. 1876/1982). Τέτοιο κοινωφελή σκοπό δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι επιδιώκει το Σωματείο που αναπτύσσει, κατά το καταστατικό του, δραστηριότητα από την οποία ωφελούνται μόνο τα μέλη του, γιατί έτσι δεν ωφελείται από αυτή το κοινό (Σ.τ.Ε. 2186/1981).

4. Επίσης, κοινωφελής σκοπός είναι ο σκοπός, όταν, με την εκπλήρωση αυτού, παρέχεται ωφελιμότητα σε ευρύτερο κύκλο προσώπων ενδιαφέρουσα το κοινωνικό σύνολο, που αποβλέπει στην άνοδο της ποιοτικής στάθμης της Ελληνικής κοινωνίας, όπως η ανάπτυξη του θεάτρου και της μουσικής σε πρωτότυπες μορφές (Γνωμοδ. 342/1990), αλλά και στη συνειδητοποίηση από την κοινή γνώμη του σοβαρού κινδύνου, από την κοινά γνωστή πολύμορφη καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος, συνταγματικώς προστατευόμενου (άρθρ.24 Συντ, ενδ Σ.τ.Ε. 1009, 4884/1987), μέρος του οποίου και ειδικά της πανίδας του είναι και η ελληνική άρκτος (Γνωμ. Ν.Σ.Κ. 314/1992, η οποία κοινοποιήθηκε με την 1130/1993 διαταγή μας).

5. Επιπλέον, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους με την 198/1995 γνωμοδότηση, που έγινε αποδεκτή από τον Υφυπουργό Οικονομικών και κοινοποιήθηκε με την 1039051/707/Α0012/ΠΟΛ.1134/16.5.1995 διαταγή μας, έκανε δεκτό ότι το σωματείο Πατρών με την επωνυμία «Σύλλογος Προστασίας Ζώων» επιτελεί κοινωφελές έργο και οι προς αυτό δωρεές πρέπει να αφαιρούνται από το εισόδημα του δωρητή.

6. Κατά την έννοια του νόμου, δεν αρκεί απλά η, κατά το οικείο καταστατικό του νομικού προσώπου, επιδίωξη των κατά των νόμων σκοπών, αλλά πρέπει α) οι τελευταίοι να είναι αποκλειστικοί σκοποί και β) να επιτελούνται αποδεδειγμένα (Σ.τ.Ε. 3391/1976, Σ.τ.Ε. 2111/1988).

7. Ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. (κατοικίας του δωρητή) εξετάζει τους σκοπούς του νομικού προσώπου, όπως αυτοί προκύπτουν από το καταστατικό και ελέγχει κάθε φορά αν στην πραγματικότητα και αποδεδειγμένα εκτελούνται αυτοί με τη δραστηριότητα του νομικού προσώπου.

8. Κατόπιν των ανωτέρω, εσείς πρέπει να εξετάσετε το καταστατικό το ανωτέρω σωματείου στο σύνολό του και να ελέγξετε εάν οι σκοποί του είναι αποκλειστικά κοινωφελείς σύμφωνα με τα παραπάνω και εάν από τις δραστηριότητές του προκύπτει ότι πραγματοποιεί αυτούς τους σκοπούς για τους οποίους συστήθηκε.
Συνημμένα σας στέλνουμε τις 1047550 π.ε./789/Α0012/ΠΟΛ.1130/1993 και 1039051 /707/Α0012/ΠΟΛ.1134/16.5.1995 σχετικές διαταγές μας προς ενημέρωσή σας.
 

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης