1054886/1075/Α0012/20.6.2007

Διευκρινίσεις για τα πρόσωπα που θεωρείται ότι βαρύνουν το φορολογούμενο.

20 Ιούν 2007

Taxheaven.gr
Αθήνα, 20 Ιουνίου 2007
Αριθ. Πρωτ.:1054886/1075/Α0012

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για τα πρόσωπα που θεωρείται ότι βαρύνουν το φορολογούμενο.


Απαντώντας σε ερώτημά σας, σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ.1 του άρθρου 7 του Κ.Φ.Ε. πρόσωπα που θεωρείται ότι βαρύνουν τον φορολογούμενο, εκτός των άλλων είναι τα ενήλικα άγαμα τέκνα τα οποία δεν έχουν υπερβεί το εικοστό πέμπτο έτος της ηλικίας τους και σπουδάζουν καθώς και τα τέκνα που είναι άγαμα ή διαζευγμένα ή τελούν σε κατάσταση χηρείας εφόσον παρουσιάζουν αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και πάνω από διανοητική καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία.
Από τα πιο πάνω και με όσα αναφέρονται στην αίτησή σας προκύπτει ότι η κόρη σας δυστυχώς δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι σας βαρύνει έστω και αν συνοικεί με εσάς.
Τροποποίηση των προαναφερομένων διατάξεων δεν προκύπτει προς το παρόν.

Taxheaven.gr