1061383/1237/Α0012/5.7.2007

Φορολογική μεταχείριση του ποσού με το οποίο προσαυξάνεται η σύνταξη, σε αναπήρους συνταξιούχους που βρίσκονται σε κατάσταση απολύτου αναπηρίας.

5 Ιούλ 2007

Taxheaven.gr
Αθήνα, 5 Ιουλίου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1061383/1237/Α0012

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση του ποσού με το οποίο προσαυξάνεται η σύνταξη, σε αναπήρους συνταξιούχους που βρίσκονται σε κατάσταση απολύτου αναπηρίας.


Απαντώντας στην από 14.6.2007 αίτησή σας, σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ.ε΄ της παρ.5 του άρθρου 6 του ν.2238/1994, απαλλάσσεται του φόρου το ποσό με το οποίο προσαυξάνεται η σύνταξη, που καταβάλλεται γενικά σε πρόσωπα, που ευρίσκονται διαρκώς σε κατάσταση που απαιτεί συνεχή επίβλεψη, περιποίηση και συμπαράσταση άλλων προσώπων (απόλυτος αναπηρία), τα οποία καταβάλλονται στους δικαιούχους από το Δημόσιο ή άλλους ασφαλιστικούς φορείς.

2. Όπως αναφέρετε στην αίτησή σας με την.........απόφαση της Πρωτ. Υγειον. Επιτροπής Αθηνών κριθήκατε ότι από 1.7.2006 βρίσκεστε διαρκώς σε κατάσταση απαιτούσα συνεχή επίβλεψη, περιποίηση και συμπαράσταση άλλων προσώπων (απόλυτος αναπηρία). Εξάλλου με την.........Γνωμάτευση της Ανώτατης Στρατού Υγειονομικής Επιτροπής (Α.Σ.Υ.Ε), όπου σας παρέπεμψε η Υπηρεσία Συντάξεων του Γ.Λ.Κ., κριθήκατε ότι έχετε απόλυτη αναπηρία (ποσοστό αναπηρίας 85%). Κατόπιν αυτών η Υπηρεσία Συντάξεων του ΓΛΚ ενέκρινε και σας κατέβαλε την κατά 50% προσαύξηση της σύνταξης σας λόγω απόλυτης αναπηρίας.

3. Με βάση τα παραπάνω προκύπτει ότι το κατά 50% ποσό προσαύξησης της βασικής σύνταξης σας, το οποίο σας χορηγείται λόγω του ότι είστε ανάπηρος συνταξιούχος που βρίσκεται σε κατάσταση απόλυτης αναπηρίας, απαλλάσσεται του φόρου. Συνεπώς ο αρμόδιος ασφαλιστικός φορέας σας δεν θα πρέπει να παρακρατά φόρο στο ποσό αυτό.

Taxheaven.gr